Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розови лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книгаПРИЛОЖЕНИЯ

- 64 -

МЕТОДЪТ НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА

Речта, която сега ще започна да ви давам, е чистото Слово Божие, предавано, говорено и опитвано от хиляди години. Това са стихове от Книгата Господня, така систематически извадени и наредени, щото при внимателно и благоговейно прочитане произвеждат всички краски*, нужни за духовното повдигане и усъвършенстване в Пътя Господен. Аз ще прочета всичко, което Духът е стъкмил за вас, и това, което тук прочета, ще се сформира и отпечата в особена книжка, която ще ви се раздаде за упражнение. В тая книжка подробно и ясно ще се подредят не само стиховете, но и краските с разните добродетели, които предизвикват и образуват трептенията на тия стихове.

Аз искам да образуваме силна вълна от седемте цвята, защото Христос е близо на физическото поле. И Той присъства тази година на събора. Всички тези стихове са извадени под Неговото ръководство, затова винаги, когато ги употребявате, Господ ще ви бъде на помощ. Всички тези неща са Негови думи и когато започнете да работите с тях, вие ще имате сила, но първо трябва да се очистите от греха. Христос никога не е присъствал така, както тази година присъства, защото какви ли не мъчнотии ми се създаваха преди събора, особено когато се даваха стиховете от Господнята Книга, които със своите вибрации образуват лъчите, потребни за всички. Духовете се опитаха да се докоснат дори до здравето ми, но Господ е, Който всичко преодоля. И всички вие знаете: Христос тази година е с нас; Той казва, че иде сега да тури ред и порядък. Свободни са всички навън да опитат кармичния закон, но за вас аз искам да бъдете и живеете под Христовия закон.

* Краска (рус.) – цвят (бел. ред.)

- 65 -

Духът вечен (с т р . 5 – бел.ред.) подразбира безсмъртието, към което ние всички се стремим. Казва се: „Бъдете съвършени и вие“, т.е. да бъдем съвършени, както е Бог по отношение на нас съвършен в милост, благост, снизходителност.

Първата дарба, с която трябва да започнете, е милосърдието. Понеже Христос иде, то силата Му ще бъде седем пъти по­голяма, отколкото в миналите векове, а следователно и прогресът на човечеството ще бъде такъв.

Златният светилник (стр. 7 – бел.ред.) означава Христовото учение, което сега се търси и което сега настава. Повечето от хората спят. Сега Седемте Духове действат, последната тръба е затръбила и всяко нещо бързо и неуморно ще гледате да го разберете, ако досега не сте сторили това.*

От зелената краска зависи успехът, в нея влиза и осве­ жаването. От недоимъка на зелената краска се ражда сиромашията, а когато е в изобилие, се развива любостожа­ нието** и скъперничеството; затова, когато зелената краска стане чрезмерно голяма, трябва да прибягваме до червената, за да реагира над нея. Чрезмерните желания в този свят образуват зелената краска. Отричане от себе си означава да не желаем това, което не ни е потребно. Като съчетаем прочетените стихове с известни лъчи на Слънцето, тогава се добива полза. И вярно е, че щом се съединим с цветните лъчи, започваме да творим.

Някой казва, че не може да обича и люби – това показва, че има недоимък на червената краска и затова той трябва да намери човек със зелена краска. Често ние трябва да употребяваме зелената краска – например трябват ли ви пари, приложете зелената краска. Причината да търсим да обичаме е, че имаме излишък от червена краска. А в зелената краска е органът на развитието и растежа; когато искаме да растем, ние трябва да преминем тази краска във всичките ѝ степени. И така, всичките спорове произтичат от недоимъка на краските – например който мрази, има недоимък на червена краска.

* Трите абзаца в началото на страницата са от съборна беседа, държана на 10 август 1914 г. във Велико Търново (бел. ред.)

** Любостожание (ост.) – стремеж към богатство, алчност (бел. ред.)

- 66 -

Нека използваме Светлината, защото всичко зависи от нея; тя е необходима за Живота, а през Живота ще прекараме всички краски – и тогава ще се обединят седемте Духа и човек ще се върне към Първоначалния източник. Затова и Исус Христос слезе да научи човека.

Сега Христос иска по един много прост начин да употребите тия краски. Да кажем, че някой от вас мрази – той трябва да прочете стиховете, свързани с тази краска, която ще му достави Любов. Само че трябва да знаем как да употребяваме стиховете и краските; много пъти сме употребявали смирението например, но не сме имали закон, за да се ръководим, и сега Христос иска по този прост начин да ни научи да съчетаваме нещата и да се ползваме. По Светлината изобщо излизат всички добри Духове – Божествените Духове, и то слизат сутрин, а вечер по същия път отиват при Бога. По всичките ваши желания и мисли вечер се правят сметките и в Небето знаят дали имате да вземате, или да давате. Така трябва ние да разбираме Христовото учение: Христос духа и това духане се е преобърнало в Светлина, а Светлината – в Живот.

Тъмночервената краска рисува активността. В духов­ ния живот винаги трябва да посаждаме нещо и тогава ще получаваме; всеки ден трябва да използваме случаите, защото много често Божествените качества могат да се реализират. Христос дохожда да ни посочи тоя прост начин на приложение на цветните лъчи за наше улеснение. Той дойде в света, за да донесе нова Светлина, да озари умовете на хората, които все Нему дължат всевъзможната просвета и култура.

- 67 -

Числото 7 навсякъде е преобладаващо и винаги е Божествено. Библията е една книга, видимо като че ли разхвърляна, но ние нямаме друга подобна, защото в нея имаме всичките цветове, за които ще стане дума в книжката, която ще се отпечата; тя даже ще съдържа и три допълнителни кольора*. Някой човек казва: „Не мога да обичам“, но като му дадем червената краска, виждаме, че неговото състояние веднага се изменя; с това се обяснява обстоятелството, че като четем тази книга, по един чуден начин се задоволяват копнежите, които имаме.

Например в книгата на Йов (11:17) се казва: „И твоят век ще бъде по-светъл от пладне; и тъмнина ако си, пак ще станеш като зора“. Тия векове, които се подразбират в стиха, са епохи, които се делят на периоди – златен, сребърен, меден и железен. Железният век е най­ далечният, а сега иде пак една епоха, в която ще настане златен век, в който ще заживеем. Това именно е наше желание – да преобърнем желязото в злато, което по емблемата си е препоръчително, тъй като желязото е, което съответства на грубия живот, а среброто съответства на това, което човек е използвал. Като разберем всички тия истини, между нас ще се възстанови една хармония. Не е тайна, че има хора с лъчи, които отбягваме, защото са ни непоносими – също както съвременните хора бягат от Христа, защото Той ги осветлява, откривайки петната им. А ние няма защо да се боим от Христа, защото Той е наш приятел.

На нас всичко ни се вижда разхвърляно, грубо и безсмислено, затова трябва да започнем от видимото към невидимото. Често пъти някои разправят за астралното тяло; такива питам разбират ли физическото си тяло и ако него достатъчно не разбират, какво ще знаят за астралното? Ние имаме всичките неща във физическото тяло и не бива да искаме да се освободим от него, а духовното тяло, което сега се сформира, трябва да се ползва от това, което му се дава.

* Кольор (couleur фр.) – цвят (бел. ред.)

- 68 -

Физическото тяло е свързано с цялата материя и то е ключът – чрез тялото ние влизаме във видимата Природа, за да се ползваме от нея. Никой не бива да влиза в противоречие със своето тяло, каквото и да е то. Някой казва: „Глупав съм“, но дайте на такъв човек жълтата краска и ще видите, че ще стане по­умен – значи на такъв липсва краската, която му е необходима.

С тия стихове, които се дават, ще можем да работим върху нашето сърце. Например що е страх – той е излишък на портокалената краска. Ние често плачем за някого, че е умрял, но ако се изпитаме по-основно, ще видим, че сме плакали не защото той си е отишъл, а защото неговото съществуване ни е доставяло удоволствие – удоволствието е, за което плачем.

Написаните стихове от Библията са лъчите на Светлината и ние ще я използваме. Ще започнем от ума към тялото – това е Христовият закон – и Духът ще ви каже и открие по-дълбоките работи в Живота, които не се казват, а се дават непосредствено чрез Него. Защото основните работи в Библията са скрити в Природата и в нашата душа, която е едно Божествено съкровище. И повтарям, Животът сам по себе си е прост, поради което можем да го придобием. Всички трябва да отворим прозореца на нашата душа, за да може да влезе Светлината и да я озари. Тъкмо тия работи Христос иска да урегулира; тази именно схема от цветните лъчи ще ви направи свободни.

Някои от вас са богати на червена краска, но при други тя липсва. Червената краска е емблема на Любовта, която има известни вибрации. Върху Любовта се градят всичките краски, защото, от една страна, тя действа положително, а от друга страна, влиянията ѝ са негативни.

- 69 -

Щом Христос е с нас, не бива да ни е страх. Ако Той не стане основен тон в живота ни, други неща ще го заместят. Всички наши действия много често трябва да се нагласят по основния тон на червената краска – по Любовта. Да, Любовта е краска и който не я е виждал, не знае и не може да знае какво е Любовта.

Какво е Вяра? Тя е пътеводител на тези, които грешат. Като се примирим с Бога, ние ходим с виждане и тогава ще познаем розовата краска, в която Христос живее. Христос е, който чака, за да ни покаже принципите, които обхващат Живота и които са от твърде съществено естество. Нам е потребно най­вече да намерим основния тон, в който живеят всички Духове, и тогава няма да има никакво разделение. Нужна е жертва от наша страна – трябва да положим сърцата си, телата си, ума си. Сърцето, умът и тялото са богатства, дадени от Бога, затова Господ трябва да дойде, да огради нашата земя, та достойно да можем да работим. Когато нямаме тия богатства, усещаме пустота и униние.

Това се дава сега, та всички, които искате да работите, да приложите тия правила. Исус Христос иска да ги приложите и това е първият урок, който ви се дава. Този, който приеме да го изпълни, ще му го дадем, само че такъв нека да внимава, защото ако не го изпълнява, ще има точно обратна сила – ще послужи за проклятие. Христос ви даде много прост метод и вие непременно трябва да го приложите. Йогите например имат много сложен метод. Метод като Христовия никъде няма да намерите, защото Христос е последната врата. Господ е между нас – Той ни слуша, радва се и ни обича! Тази наредба не съм я дал аз, а я дава Господ за вас, затова трябва да мислите за Неговата Любов, която да виждате във всяко лице. Господ ви изпитва и вие слушайте гласа Му.

- 70 -

Синята краска е на Духа на Истината. Хората не са готови още за синята краска и гледат към нея само когато са в нещастие. Само синята краска може да ни даде понятие за хубавото и тия, които притежават тази краска, обичат хубавото. Само чрез синята краска вие ще можете да изпълните стиха: „Което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, това размишлявайте“. Има неща положителни в тоя свят и затова вие трябва да ги гледате. Под думата реален аз разбирам нещо неизменчиво, а нещо, което се изменя, то не е реално; реалността е зад изменчивостта и затова не може да се каже, че реалността е сянка – сянката е нещо временно. Ние сме носители на желанията на Природата; щом ѝ противодействаме, получаваме също противодействие и злото винаги произвежда лоши отпечатъци. Не може да имаш лоши чувства и да очакваш да станеш красив; за да станеш красив, трябва да имаш най­благородни чувства и разположение.

Тук например четем: „Очите ти ще видят Царя в красотата Му“. Защо страдаме в тоя свят – защото уповаваме на хора, които като нас са изменчиви; а като уповаваме на Господа, Той ще даде заповед на Своите слуги, които ще изпълнят волята Му. Който е маловерен, нека предизвиква синята краска в себе си и тогава ще се махне маловерието.

По­нататък имаме виолетовата краска. С нея се извършва Спасението на човечеството. Силата произтича от виолетовата краска. Към виолетовата краска принадлежи благостта и без тази краска човек не може да бъде благ. Смирението и почитта също могат да се причислят към виолетовата краска.

Аметистовата краска е Духът на Благодатта; тя има по-високи вибрации от виолетовата и е също краска на смирението. Радостта е плод на аметистовата краска,

- 71 -

Святостта също принадлежи на нея и когато тази краска надделее в нас, ще примири петте ни сетива, които сега са в явно противоречие. Египет, за когото се говори в стиховете, в мистично отношение представлява физическия свят; Асирия представлява Умствения свят, а Израил – чисто духовния човек.

Нека ви кажа, че с двете последни краски – виолетова и аметистова – много трудно може да се работи; затова ще започнете с петте краски, защото имаме пет пръста. За да можем да работим с последните две краски, трябва да имаме по­висока организация. Духът гледа винаги да използва по-нисшия живот, за да го предаде на по-високи вибрации. В духовно отношение и мъжете раждат, както и жените, затова и двамата зачеват, и то зачеват много благородно. И ако един човек в духовно отношение не е заченат с нищо, той се чувства нещастен.

Тия тайни са познати от хиляди години , но съвременното общество в духовно отношение е останало много назад. Всяка една култура ще се измени и сегашната култура приготвя бъдещето за една последваща, затова не трябва да мислим, че тоя свят е лош, напротив – по отношение на Бога всичко е добро, а по отношение на нас, които се стремим да се усъвършенстваме, има лошо и добро. Но ние не бива да правим компромис със злото и доброто, а следва да бъдем или на страната на доброто, или на страната на злото. По отношение на Бога тия два принципа, зло и добро, ще се примирят, но как ще стане – това е велика тайна, за която никой нищо не знае.

Всяка краска съдържа в себе си една велика тема и затова аз искам да разберете духа на нещата. Душата и сърцето са един цвят, а умът е атмосфера на сърцето и затова Господ казва: „Дай Ми сърцето си“. Когато видите една краска, не бива да се образува критическо положение: „Без тази краска не може ли?“. За да бъдем щастливи, трябва да сме съзнателни и благодарни, защото всичко върви по известни закони, та няма да има никакво противоречие.

- 72 -

На физическото поле небето представлява свръхсъзнанието, земята – съзнанието, морето – подсъзнанието. Когато влезете в съгласие с всички тези стихове, у вас ще се образува нова сила и ще започнете да ги прилагате; разбира се тези, които можете, защото има стихове за краски, за които някои от вас не са готови.

Аз ще ви дам отделни наставления кой ден на коя краска съответства, за да знаете в кой ден до каква да прибягвате и да се упражнявате: понеделник – зелена, вторник – червена, сряда – жълта, четвъртък – синя, петък – розова или ясносиня, събота – виолетова, неделя – портокалена.

За помощ на други хора пак може да си служите с краските. Когато искаме да помогнем на някого, който страда в материално отношение, ще употребим всички стихове, които са за зелената краска, и тогава тия Същества, които разполагат с тази краска, ще помагат. Когато искате да помагате на някого за здравето му, което се е разклатило, ще цитирате стиховете, образуващи портокалената краска. Когато пък има недоразумения във Веригата* по отношение на някои спорове, ще употребим жълтата краска, като цитираме всички стихове, които се отнасят до Мъдростта; тя може да изглади догматически или други спорове. Засяга ли се някой религиозен въпрос, ще употребим всички стихове за синята краска, които се отнасят до Истината, и тогава Духът на Истината ще хвърли светлина върху умовете, за да не спорят.

Когато вие не изпълнявате Волята Божия, заемате негативно положение, тъй като Добродетелта и Правдата са само на Земята, а в Небето няма никакви спорове. Следователно, ако внасяте тия два принципа в Небето, внасяте една анархия, защото там само Добродетел и Правда царуват. Щом изменяте вашите чувства, менят се и вашите намерения. Вие ще имате работа на Земята само с Добродетелта и Правдата, т.е. с портокалената и зелената краска, последната от които е Душата.

* Синархическа Верига – първоначално название на Общество Всемирно Бяло Братство, използвано до 1918 г. (бел. ред.)

- 73 -

Най­хубави и естествени краски са в дъгата, затова я наблюдавайте – там ще намерите петте основни краски; може да си набавите и призми и когато денят е хубав, върху бял фон да прекарвате дъгата. По такъв начин ще я наблюдавате, изучавате и запомняте и ще усвоите петте основни краски.

Ако преди започване на упражнението имате неразполо­ жение, четете стиховете на розовата краска. Най­първо трябва да се възстанови вашият Мир, защото само тогава можете да действате.

Този метод е методът на Христос и като такъв резултатите му ще бъдат прекрасни, въпреки че на вид е много прост. И щом по този начин образуваме хармония помежду си, ще се свържем с Бялото Братство, което ви е помагало много. Христос иде, за да примири човечеството с Бялото Светло Братство, Братството на Светлините.

Петър Дънов, Учителя

Резюме на съборни беседи от Учителя 15-­18 август 1912 г.

Велико Търново

По протоколи на Димитър Голов

- 74 -

КАК ДА СЕ ЧЕТАТ И УПОТРЕБЯВАТ СТИХОВЕТЕ ОТ

ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА

Най-напред ще прочетете стр. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 . След това намирате съответните стихове, които в случая ви трябват, на трите места на книгата (в главата за съответния Дух, в главата Отец на Свѣтлинитѣ и в главата Плодът на Духа – бел. ред.). Накрая се прочита Заповедта на Учителя.

За всеки ден се четат следните стихове на цветните лъчи:

Понеделник: зелени лъчи – стр. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 53, 54 и 55 (до Сини лъчи) и стр. 60.

Вторник: червени лъчи – стр. 8, 9, 10, 11, 48, 49 и 60. Сряда: жълти лъчи – стр. 18, 19, 20, 21, 51, 52, 53 и 60. Четвъртък: сини лъчи – стр. 30, 31, 32, 55, 56 и 60. Петък: розови лъчи – стр. 12, 13, 14, 49 и 60.

Събота: виолетови лъчи – стр. 33, 34, 56, 57 и 60. Неделя: аметистови лъчи (виолетови към

червенотеменужено) – стр. 35, 36, 37, 38, 39, 57 и 60.

За здраве, бодрост, жизнерадост, изобщо за жизненост

и живот да се четат червените лъчи.

За индивидуализиране, за творчество, за победа, за

изява се четат портокаловите лъчи.

За ум, знание, паметливост, освежаване, за изглаждане

на недоразумения се четат жълтите лъчи.

За растене, прогрес, благополучие, свежест, почивка,

изобилие се четат зелените лъчи.

За вяра, спокойствие, чест, достойнство, единство,

за разрешаване на духовни въпроси, за вярност се четат сините лъчи.

- 75 -

За нежност, красота, деликатност, обич, топлота, благост се четат розовите лъчи. Христос живее в розовата краска.

За сила, твърдост, могъщество, възстановяване се четат виолетовите лъчи.

За смирение, кротост, святост, радост, съвършенство се четат аметистовите лъчи.

За пълнота, благословение, почит, жертвеност се четат диамантените лъчи.

За чистота, щедрост, съвършенство и ограждане от злото се четат белите лъчи, а светлите лъчи да се четат постоянно за връзка с Бога и седемте Духове Божии.

Тъмните и неясни нюанси на тези краски са с отри­ цателни влияния, а светлите, ярките, висшите трептения на тези лъчи имат положително влияние, с тях ще се лекувате. Преди всичко човек трябва да се постави във възприемателно и съсредоточено положение, за да стане проводник на висшите трептения на Цветните лъчи.

За лекуване, подмладяване, освежаване, усъвър­ шенстване, за развиване на добродетели служете си с тези краски. Това са стихове от Книгата Господня, така наредени, че при внимателно и благоговейно прочитане може да постигнете това, което желаете.

Аз искам да образувам силна вълна от седемте цвята, защото те са извадени под ръководството на Христос. Тези стихове са думи на Господа и на Христа, затова като ги употребявате, вие ще имате сила.

Стиховете от Господнята Книга образуват лъчите на Светлината, потребни за всички. В Светлината е Животът, със Светлината идват всички добри духове. Работете с първите седем краски, защото с аметистовата, диамантената, бялата и светлата краски по­мъчно се работи. Аметистовата краска има по­високи вибрации от виолетовата. Когато влезете в пълна хармония с тези стихове, у вас ще се образува нова сила.

- 76 -

Някой е анемичен; ето как ще се лекува със стиховете от Завета на цветните лъчи: сяда удобно на стол, съсредоточава се и мислено си представя, че от един душ над него струят червени лъчи, но ярко­ и светлочервени лъчи; мислено вече потопен в червена светлина, той започва да чете стиховете на червените лъчи на стр. 8, 9, 10, 11, 48, 49 и 60.

Най­добре е всеки от вас да си има една призма, дълга около половин метър и широка двадесет сантиметра, да я постави в стаята си и от нея да изважда чистия цвят, който за момента е необходим, било за лекуване, било за изглаждане на недоразумения или за каквото и да е. В действителност лъчите са далеч по­красиви, но понеже не ги виждате, ще си служим с тези от призмата. И щом вече сте потопени в червена светлина, ще правите мислено обливане с нея и ще четете стиховете на червените лъчи. Така десетина дни ще правите това упражнение.

Тази Господня Книга ще носите винаги със себе си, особено когато сте на път, и ще гледате да не попада в случайни ръце. Преди да си заминете в отвъдния свят, ще я дадете в дар на този, когото обичате, който ви обича най­много и заслужава това.

Димитър Голов

- 77 -

КАК ДА СЕ УПОТРЕБЯВА КНИГАТА НА УЧИТЕЛЯ

ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА

Към 1912 г., доколкото зная, Учителя отива в село Арбанаси, където прекарва два месеца сам, и там изработва тази книжка. Изважда тези стихове от Библията, чете ги през лятото на събора в Търново и после ги дава за отпечатване.

Това са стихове от Библията с много силно съдържание. Важното е, че те са свързани с цветните лъчи на Светлината: червени, портокалени, жълти, зелени, розови, сини, виолетови, аметистови и диамантени.

Еднопояснение:виолетовителъчисатеменуженоморави към синьо, а аметистовите са морави към червено.

Силата на тези стихове е свързана с цветовете – седемте цвята на слънчевия спектър. Когато човек иска да работи върху известна своя добродетел, за нейното развитие, или да си помага за лекуване на някоя болест, за премахване на някакво препятствие, за изглаждане на недоразумения, той ще си послужи със съответните стихове. Всеки цвят е представен на три места в книгата. Завършва се със стр. 60 и накрая, на стр. 61, със Заповедта на Учителя.

Тази книжка е хубаво да се носи винаги, особено при пътуване или на екскурзия. Един брат си навехнал крака на Витоша; когато казал за това на Учителя, последният го попитал носи ли със себе си Завета на цветните лъчи и братът отговорил, че не го носи. „Ето причината“ – казал Учителя.

Тази книжка да не се дава на случайни хора, защото може да се злоупотреби с нея.

Как да се четат стиховете от Цветните лъчи. Всеки цвят е даден на три места в книгата. Най­напред се прочитат стр. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 , след това се намира съответния цвят на трите места, прочитат се и накрая се прочита Заповедта на Учителя. Така тази книга действа на човека.

- 78 -

За всеки ден ще се четат следните стихове:

Понеделник: зелени лъчи – стр. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 53, 54 и 55 (до Сини лъчи) и стр. 60.

Вторник: червени (портокалени) лъчи – стр. 8, 9, 10, 11, 48, 49 и 60.

Сряда: жълти лъчи – стр. 18, 19, 20, 21, 51, 52, 53 и 60.

Четвъртък: сини лъчи – стихове и страници съответно.

Петък: розови лъчи – стихове и страници съответно.

Събота: виолетови лъчи – стихове и страници съответно.

Неделя: аметистови лъчи – стихове и страници съответно.

За лекуване с портокалови лъчи – обливане с тях. Силни формули при обливане с портокаловите лъчи, във връзка с горните стихове, са:

Воада куста ваевофор калаиви.

Сядаме удобно на стол в стаята, съсредоточаваме се и мислено си представяме, че отгоре, от един душ, струи обилна портокалена светлина и ние се обливаме с нея. Мислено, като се намираме потопени в такава портокалена светлина, започваме да четем нейните стихове от стр. 15, 16, 17, 49, 50, 51 и 60. Така прочетени, тези страници имат голямо въздействие.

Първо се прочитат стиховете на Светлите лъчи от стр. 48 – Отец на Светлините – до червените лъчи. След това се продължава четенето на стиховете, които са ви нужни за момента.

- 79 -

Ползване на цветовете:

1. Зелената краска – когато искаш да помогнеш както на себе си, така и на други, чети стиховете на зеления цвят.

2. Портокалената краска – при разклатено здраве.

3. Жълтата краска – при недоразумения, спорове.

4. Синята краска – при религиозни недоразумения.

Синята краска е на Истината.

Забележка: Преди да започнете упражнението, ако

имате някое недоразумение, прочетете първо розовата краска.

Допълнение: Когато Учителя е раздавал Завета на цветните лъчи на светлината (първоначално само на ръководителите), е искал специални обещания, нещо като клетва, да пазят Завета, да работят духовно, да го носят със себе си винаги, да не го дават в случайни и чужди ръце и когато наближи време за заминаване отвъд, да дадат тази книжка на предана и обичаща душа.

Боян Боев

- 80 -

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

НА ЗАГЛАВИЯ НА КНИГИ ОТ БИБЛИЯТА

Бит. - Битие

Изх. - Изход

Чис. - Числа

Втор. - Второзаконие

И.Нав. - Исус Навин

I Цар. - Първа книга Царства

II Цар. - Втора книга Царства

IV Цар. - Четвърта книга Царства

Ездр. - Първа книга на Ездра

Иов. - Книга на Иов

Пс. - Псалми (Псалтир)

Пр. - Притчи Соломонови

Екл. - Книга на Еклисиаст

П.Пѣс. - Песен на Песните

Ис. - Книга на пророк Исаия

Иер. - Книга на пророк Иеремия

П.Йер. - Плач Иеремиев

Дан. - Книга на пророк Даниил

Ос. - Книга на пророк Осия

Иоил. - Книга на пророк Иоил

Амос. - Книга на пророк Амос

Агей - Книга на пророк Агей

- 81 -

Зах. - Книга на пророк Захария

Мал. - Книга на пророк Малахия

Ев.М. - Евангелие от Матей

Ев.Мр. - Евангелие от Марко

Ев.Л. - Евангелие от Лука

Ев.И. - Евангелие от Иоан

Дѣян. - Деяния на светите Апостоли

Иак. - Съборно послание на св. ап. Иаков

I Пет. - Първо съборно послание на св. ап. Петър

II Пет. - Второ съборно послание на св. ап. Петър

I И. Богослов - Първо съборно послание на св. ап. Иоан

Рим. - Послание на св. ап. Павел до Римляни

I Кор. - Първо послание на св. ап. Павел до Коринтяни

II Кор. - Второ послание на св. ап. Павел до Коринтяни

Гал. - Послание на св. ап. Павел до Галатяни

Еф. - Послание на св. ап. Павел до Ефесяни

Фил. - Послание на св. ап. Павел до Филипяни

Кол. - Послание на св. ап. Павел до Колосяни

I Сол. - Първо послание на св. ап. Павел до Солуняни

II Сол. - Второ послание на св. ап. Павел до Солуняни

I Тим. - Първо послание на св. ап. Павел до Тимотей

II Тим. - Второ послание на св. ап. Павел до Тимотей

Тит. - Послание на св. ап. Павел до Тит

Евр. - Послание на св. ап. Павел до Евреите

О.И. - Откровение на св. Иоан Богослов

- 82 -

АЗБУЧЕН ПОКАЗАТЕЛ

НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ И ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

Амеθистовитѣ лѫчи 35, 57, 60

Благозвучие 30

Благополучие 25

Благость 33

Богатение 24

Боголюбие 34

Бѣли лѫчи 58

Бѣлия лѫчъ 60

Великодушие 34

Виолетовитѣ лѫчи 33, 56, 60

Власть 56

Възпоменание 26

Възраждане 27

Вѣра 32

Вѣрность 32

Вѣчнийтъ Духъ 22

Диамантовитѣ бѣли лѫчи 40, 60

Духовния человѣкъ 37

Духъ Святий 15

Духътъ на Благодатьта 35

Духътъ на Животътъ 12

Духътъ на Истината 30

Духътъ на Любовьта 8

Духътъ на Мѫдростьта 18

- 83 -

Духътъ на Обѣщанието 15

Духътъ на Силата 33

Духътъ Христовъ 40

Дървото на живота 23

Единийтъ 22

Единство 15, 31

Животъ 48

Животъ вѣченъ 12

Жълтитѣ лѫчи 18, 51, 60

Завършване 38

Заповѣдьта на Учителя 61

Зеленитѣ лѫчи 22, 53, 60

Здравие 15, 50

Знание 18

Изобилие 54

Истина 30, 55

Красота 30

Кротость 36

Любовь 8, 49

Милосърдие 34

Миръ 28

Могѫщество 34, 57

Моление 37

Мощь 12

Мѫдрость 51

Надѣжда 28

Обновление 15

Обновяване 27

Оплодяване 23

Освѣжаване 20, 26

Осияние 19

Отглеждане 26

Отецъ на свѣтлинитѣ 48

Отрастване 26

Петтѣхъ чувства 36

Плодородие 53

Плодътъ на Духътъ 60

Побѣда 14

Подсъзнание 44

Поклонение 36

Порастване 23

Портокаленитѣ лѫчи 15, 49, 60

Посвѣщение 16

Почетъ 33

Почивка 28, 54

Правда 50

Праведность 31

Причинность 22

Произвожда 22

Прощение 9

Прѣвъзмогване 14

Пълнота 40

Радость 51

Размишление 19

Разумность 18

Растежъ 22

Розови лѫчи 49, 60

- 84 -

Свърхсъзнание 44

Свѣтлитѣ лѫчи 5, 48

Свѣтълъ 61

Святость 36

Седмьтѣ духове 5

Сила 33, 56

Синитѣ лѫчи 30, 55, 60

Славословие 21

Слѣдствие 22

Смирение 57

Снисхождение 18

Спасение 35, 57

Спокойствие 54

Съвършенство 36, 58

Съгласие 50, 51

Съжеление 19

Съзнание 44

Съчувствие 51

Уединение 37

Умствения человѣкъ 37

Упѫтвание 19

Утѣшение 9

Физическия человѣкъ 37

Червенитѣ лѫчи 8, 48, 60

Чистота 58

Щедрость 34

Яснина 51

- 85 -

- 86 -

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Настоящото юбилейно десето издание е съставено по първото издание на Завета на цветните лъчи на Светлината (1912 г.). Библейските текстове, подбрани от Петър Дънов, Учителя, в най-голяма степен съвпадат с българското издание на Библията от 1871 г. (Цариградъ, въ книгопечатницы-ты на А. Х. Бояджiяна) и от 1885 г. (Вiенна, печатано от Адолфъ Холцхаузенъ за Британско-то иностранно библейско общество). По-нататък в обяснителните бележки тези две издания се наричат оригинален текст. Текстът в курсив е добавен от Учителя. Стиховете от Псалми (Псалтир) са цитирани по оригиналния текст, където номерацията им е различна от каноничните православни издания на Библията.

В настоящото издание на Завета оригиналният текст е трансформиран максимално към съвременния правоговор и правопис, формиран през първата декада на XXI век. Съхранен е оригиналният синтаксис, но напълно са осъвременени всички местоимения, предлози, падежни окончания, архаизми и чуждици с променен съвременен смисъл. Някои спорни по смисъл места са сравнявани със синодалното издание на Библията, София, 1993 г.

Съкращението се чете: Винаги ще съм предан раб на Господ Исус Христос, Син Божи, 15 август, Търново, 1912 г.

В оригиналния текст е: Изпитвайте писанията.

В оригиналния текст е: разпроводени по всичката земя.

В оригиналния текст е: Духът е истият.

В оригиналния текст е: Всичко това го действува единийт и тойзи истий Дух, който на всякой человек особено разделява, както му е угодно.

В оригиналния текст е: И светът на слънцето ще бъде седмократен, както светът на седем дни.

В Библията от 1885 г. е: Иехова.

В оригиналния текст е: светилник, всичкий златен.

В оригиналния текст е: разпроводени по всичката земя.

- 87 -

10 Сароново – от Сарон, плодородна долина в Палестина.

11 В оригиналния текст е: да възнесем.

12 В оригиналния текст е: крепка.

13 В оригиналния текст е: щото даде Сина Своего

единородного.

14 В оригиналния текст е: по-тесен.

15 В оригиналния текст е: камъните ти стивиевидни.

16 В оригиналния текст е: всичките сетующи.

17 В оригиналния текст е: дните на сетованието ти.

18 В оригиналния текст е: Когато се унижи някой, тогаз ще

речеш: Има възвишение.

19 В оригиналния текст е: людете ми.

20 В оригиналния текст е: на оскърбените му.

21 В оригиналния текст е: бъдете крепки.

22 В оригиналния текст е: и не ще ослабеят.

23 В оригиналния текст е: Защото укрепи вереите на

твоите врата.

24 В оригиналния текст е: Укрепете ослабналите ръце,

утвърдете разслабените колена.

25 В оригиналния текст е: бъдете крепки.

26 В оригиналния текст е: Нито да се страхувате: бъдете

крепки и мъжествени.

27 В Библията от 1885 г., I Кор. 10:13 има изпуснат текст: ...кой-

то [няма да ви остави да бъдете изкушени повече,

отколкото ви е силата, но] с изкушението наедно...

28 В оригиналния текст е: ще разбия пълк.

29 В оригиналния текст е: Да се не убоиш от лицето им.

30 В оригиналния текст е: раб Господен.

31 В оригиналния текст е: И ще дойдат на тебе всичките

тези благословения и ще починат.

32 В оригиналния текст е: ще прозябне.

33 В оригиналния текст е: Не ща да ти нанеса.

34 В Библията от 1885 г. е: Аз рекох: Господи, помилуй ме:

изцели душата ме, защото ти съгреших.

35 В оригиналния текст е: всичката им плът.

36 В оригиналния текст е: нещо мъчно.

37 В оригиналния текст е: да изцелеете.

38 Един ум – перифраза на израза от II Кор. 13:11: бъдете

единомислени.

- 88 -

39 В оригиналния текст е: Но заради мене, добре ми е...

40 В оригиналния текст е: стежанието на мъдростта,

нежели на златото.

41 В оригиналния текст е: в тъмнини.

42 В оригиналния текст е: с права съдба.

43 В оригиналния текст е: Обличах правда и тя ми беше

одежда, правотата ме беше като мантия и корона.

44 В оригиналния текст е: И Духът Господен ще почине на

него.

45 В оригиналния текст е: Разсъждение ще те пази.

46 В оригиналния текст е: за да те направя да земеш разум.

47 В оригиналния текст е: Виделото на праведните е весело.

48 В оригиналния текст е: на Бога небеснаго.

49 В оригиналния текст е: тулът.

50 В оригиналния текст навсякъде е: Iисусъ.

51 В оригиналния текст е: И зе Господ Бог человека и насели

го в рай Едемский, за да го работи и да го пази.

52 В оригиналния текст е: познавание.

53 В оригиналния текст е: Влажен е пред слънцето и

ветвата му се простира в градината му.

54 В оригиналния текст е: ...и хвалата да прозябнат.

55 В оригиналния текст е: Славата на Ливан ще дойде при

тебе, елха, явор и букс купно.

56 В оригиналния текст е: приснозелена, красна.

57 В оригиналния текст е: като финик.

58 Пълният оригинален текст е: Влезте във вратата му със

славословие, и в дворовете му с хваление.

59 В оригиналния текст е: Господ осиромашава и обогатява.

60 Пълният оригинален текст е: Бойте се Господу, светии

негови; защото за онези, които му се боят, няма лишение.

61 В оригиналния текст е: просете.

62 В оригиналния текст е: всякой твой съвет.

63 В оригиналния текст е: И Всесилний ще ти бъде злато и

изобилие от сребро за тебе.

64 В оригиналния текст е: и ще ти даде прошенията.

65 В оригиналния текст е: сторете.

66 В оригиналния текст е: всекиму – зелие.

67 В оригиналния текст е: непоколебимийт умом.

68 В оригиналния текст е: радивийт.

- 89 -

69 В оригиналния текст е: ще се промени.

70 В оригиналния текст е: пак ще прозябне и младокът му.

71 В оригиналния текст е: които изпояде скакалецът.

72 В оригиналния текст е: да направи да изникне

прозябението на злака.

73 В оригиналния текст е: източници.

74 Перифразирана е първата част на ст. 17: И твоят век ще

бъде по-светъл от пладне.

75 В оригиналния текст е: като якор на душата безопасен и

твърд.

76 В оригиналния текст е: безопасен.

77 В оригиналния текст е: Обръща бурята в тишина и

умълчават се вълните им.

78 В оригиналния текст е: Горите ще донесат мир на

людиете.

79 В оригиналния текст е: защото дългота на дни, и лета

на живот, и мир ще ти притурят те.

80 В оригиналния текст е: опона.

81 В оригиналния текст е: Дойдете да възлезем на гората

Господня. И ще ни научи пътищата си, и ще ходим в

стезите му.

82 В оригиналния текст е: Защото колкава е благостта му

и колкава красотата му!

83 В оригиналния текст е: Следователно, братие, което

е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, ако има някоя добродетел и ако има някоя похвала, това размишлявайте.

84 В оригиналния текст е: Да увардите единството на Духът в свърската на мирът.

85 В оригиналния текст е: Ще туря основанията ти от сапфири; и забралата ти от ахат, и всичкото ти ограждение от избрани камение.

86 В оригиналния текст е: Красна на възвишението, радост на всичката земя е гората Сион.

87 В оригиналния текст е: Възвождам очите си към горите.

88 В оригиналния текст е: Твоите съвети изначала.

89 В оригиналния текст е: през чрезслата си.

90 В оригиналния текст е: И въ век пребиваят всичките съдби.

- 90 -

91 В оригиналния текст е: да се възвишават.

92 Разменени са местата на двата стиха в Пс.85:12.

93 В оригиналния текст е: ме възвеличи.

94 В оригиналния текст е: А търпението да има дело

съвършенно.

95 В оригиналния текст е: чрез крепост.

96 В оригиналния текст е: Ще преговарям.

97 В оригиналния текст е: Принесете Господу.

98 В оригиналния текст е: Крепкий.

99 В оригиналния текст е: Бог наш е огнь пояждаещ.

100 В оригиналния текст е: И ще ги очистя, както се чисти

среброто; и ще ги опитам, както се опитва златото. 101 В оригиналния текст е: В онзи ден, когато аз приготвя

скъпоценните си.

102 В оригиналния текст е: ще се увисочат.

103 В оригиналния текст е: върху тях.

104 В оригиналния текст е: Свят всред тебе.

105 В оригиналния текст е: Но в дните на гласа на седмийт

ангел, когато затръби.

106 В оригиналния текст е: всичко това.

107 В оригиналния текст е: В онзи ден ще бъде друм от

Египет към Ассирия; и Ассирийците ще дойдат в Египет, и Египтяните – в Ассирия: Египтяните с Ассирийците ще служат Господу.

108 В оригиналния текст е: И свършиха се небето и земята, и всичкото им украшение.

109 В оригиналния текст е: Сега биде.

110 В оригиналния текст е: на биение.

111 В оригиналния текст е: когато дадеш душата му

приношение за престъпление, ще види семе.

112 В оригиналния текст е: Праведнийт ми раб ще оправдае

мнозина чрез опознанието си.

113 В оригиналния текст е: За то ще му дам дял с големите и

със силните ще раздели корист, защото предаде себе си

на смърт и с престъпници се счете.

114 В оригиналния текст е: имаше някой седнал. 115 В оригиналния текст е: изхождаше.

- 91 -

116 В оригиналния текст е: Аз ще начертая начертанието му. 117 В оригиналния текст е: Не сте ли прочели вий нито това

писание.

118 В оригиналния текст е: от Господа би това и чудесно е в

очите ни.

119 В оригиналния текст е: полагам в Сион основание, камик –

камик избран, скъпоценен, краеъгълен, основание твърдо: който вярва в него, няма да прибърза да побегне.

120 В оригиналния текст е: всяка лъст.

121 В оригиналния текст е: При когото идвайте като при

камен жив, от человеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен. И вий, като живи камние, зидете се на дом духовен, на священство свято, да принесете жертви духовни, благоприятни Богу чрез Исуса Христа.

122 В оригиналния текст е: глас голям.

123 В Завета цитатът от Библията (Бит.9:12-15) е представен по

смисъл: И рече Бог: Поставям дъгата си в облакът и тя ще бъде белег на завета между Мене и земята във вечни родове. И ще поменап завета си, който е между Мене и вас, и между всяко одушевлено животно от всяка плът.

124 В оригиналния текст е: числото им беше тми на тми и тисящи на тисящи.

125 В оригиналния текст е: И казуваха с глас голям: Достойно е Агнето, закланото, да земе...

126 В оригиналния текст е: държава.

127 В оригиналния текст е: защото си приял голямата си

милост и въцарил си се.

128 В оригиналния текст е: който го зема.

129 В оригиналния текст е: А търпението да има дело

съвършенно, за дъ бъдете съвършенни и цели...

130 В оригиналния текст е: двери.

131 В оригиналния текст е: от видът Ти.

132 В оригиналния текст е: със словото на своята си сила. 133 В оригиналния текст е: явлението.

134 В оригиналния текст е: Бог обаче, който е богат в

милост, за голямата си любов, с която ни възлюби, и

като бяхме мъртви в престъпленията... 135 В оригиналния текст е: седем пъти.

- 92 -

136 В оригиналния текст е: ...всичкото твое тяло е осветлено и няма никоя тъмна част, то ще всичкото осветлено да бъде.

137 В оригиналния текст е: Събраха се народ много да слушат и да ги изцелява от болестите им.

138 В оригиналния текст е: тъкмо верувай и ще се избави.

139 В оригиналния текст е: И на тези, които повeруват, ще

им споследуват тия знамения.

140 В оригиналния текст е: наближило ви е.

141 В оригиналния текст е: ...клосни и други много; и

подметнаха ги пред нозет Иисусови, и ги исцели. 142 В оригиналния текст е: която е отгоре.

143 В оригиналния текст е: ей, Отче.

144 В оригиналния текст е: да бъде испълнена.

145 В оригиналния текст е: Да просветя всите, що е

смотрението на тайната.

146 В оригиналния текст е: в който сме чули.

147 В оригиналния текст е: Към външните обхождайте се с

мъдрост, като изкупувате времето.

148 В оригиналния текст е: Говоренето ви.

149 В оригиналния текст е: Ако ли някой от вас е оскуден от

мъдрост.

150 В оригиналния текст е: карани и разблъскувани.

151 В оригиналния текст е: Да би Бог на Господа нашего Исуса

Христа, Отец на Славата, дал вам дух на премъдрост

и на откровение, за да Го познаете, и да просвети сърдечните ваши очи, за да познаете каква е надеждата на призванието Му и какво е богатството на славното Негово в светиите наследие.

152 В оригиналния текст е: Просете.

153 В оригиналния текст е: приима.

154 В оригиналния текст е: И рече Симону: Оттегли ладията

в дълбочината.

155 В оригиналния текст е: щото се прокъснуваше.

156 В оригиналния текст е: щом чу думата, която говореха,

казува на началника на съборището.

157 В оригиналния текст е: сам си Исус предстана посред тях

и казува им.

158 В оригиналния текст е: Слава въ вишних Богу, и на

земята мир, в человеците благоволение.

- 93 -

159 В оригиналния текст е: Дойдетe вий сами настрана в пусто място.

160 В оригиналния текст е: Да ви сподоби Бог наш на призванието и да испълни всяко благоволение на благостта и всяко дело на вярата в сила.

161 В оригиналния текст е: Има различия на дарбите, но Духът е истийт. Има различия на служенията, но Господ е истийт.

162 В оригиналния текст е: да настапувате на змий и на скорпий, и над всяка сила вражия.

163 В оригиналния текст е: От нине Син человеческий ще бъде седящ.

164 В оригиналния текст е: величие.

165 В оригиналния текст е: Най-големийт от вас да бъде вам

слуга.

166 В оригиналния текст е: ...зе хлябът и благослови, и

преломи, и даваше им. И тям се отвориха очите и

познаха го.

167 В оригиналния текст е: да пригледува сирачетата и

вдовиците в утеснението им.

168 В оригиналния текст е: за благодат.

169 В оригиналния текст е: Да оставим началното учение

Христово и да се водим към съвършенството.

170 В оригиналния текст е: при тържеството.

171 В оригиналния текст е: а става привождане.

172 В оригиналния текст е: Словото на заклеванието. 173 В оригиналния текст е: в това истото.

174 В оригиналния текст е: Свет в сред тебе.

175 В оригиналния текст е: очистено.

176 В оригиналния текст е: причастници.

СЪДЪРЖАНИЕ

Свѣтлите лѫчи ................................................................... 5

Духътъ на Любовьта. Червенитѣ лѫчи .......................... 8

Духътъ на Животътъ. Червенитѣ лѫчи ........................12

Духъ Святий. Портокаленитѣ лѫчи..............................15

Духътъ на Мѫдростьта. Жълтитѣ лѫчи......................18

Вѣчнийтъ Духъ. Зеленитѣ лѫчи .................................... 22

Духътъ на Истината. Синитѣ лѫчи .............................. 30

Духътъ на Силата. Виолетовитѣ лѫчи .........................33

Духътъ на Благодатьта. Амеθистовитѣ лѫчи............ 35

Духътъ Христовъ. Диамантовитѣ бѣли лѫчи............. 40

Отецъ на Светлините ...................................................... 48

Свѣтлитѣ лѫчи .............................................................. 48

Червенитѣ лѫчи ............................................................ 48

Розови лѫчи .......................................................................... 49

Портокалени лѫчи .............................................................. 49

Жълти лѫчи ...................................................................51

Зелени лѫчи .................................................................. 53

Сини лѫчи ..................................................................... 55

Виолетови лѫчи ............................................................ 56

Амеθистови лѫчи ..........................................................57

Бѣли лѫчи ..................................................................... 58

Плодътъ на Духътъ .......................................................... 60

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методът на цветните лъчи на Светлината...........64

Как да се четат и употребяват стиховете от

Завета на цветните лъчи на Светлината ......74

Как да се употребява книгата на Учителя

Завета на цветните лъчи на Светлината ...... 77

Използвани съкращения на заглавия

на книги от Библията ................................................80

Азбучен показател на Цветните лъчи

и Добродетелите........................................................................ 82

Обяснителни бележки...............................................86


НАГОРЕ

Контакти