Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розовите лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книга
 Сряда - Жълтитѣ лѫчи - Духътъ на Мѫдростьта. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГЪ Е ДУХЪ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХЪ ВѢЧЕНЪ
  Евр. 9;14.
Свѣтлитѣ
лѫчи
Който има седмьтѣ духове Божии, и седмьтѣ звезди.   О.И. 3;1.
  Духътъ на Любовьта.  
  Духътъ на Животътъ.    
  Духътъ на Святостьта.    
  Духътъ на Мѫдростьта.    
  Духътъ на Душата.    
  Духътъ на Истината.   И.16;13
  Духътъ на Силата.    
  Духътъ на Благодатьта.    
  Духътъ Христовъ.   Пет.1;11.
  Святийтъ Духъ.   Ефе.1;13.
  Които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бѫдете съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ.   Ев.М. 5;48
  За да бѫде человѣкътъ Божий съвършенъ.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знaете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16
  Чрѣзъ единийтъ Духъ се кръстихми да сми въ едно тѣло.   1. Кор. 12;13
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го дѣйствува единийтъ  и тойзи истий Духъ, който на всѣкой человѣкъ особено раздѣлява, както му е угодно.   1. Кор. 12;11.
  Имайте ревность за по-добритѣ дарби.   1. Кор. 12;31.
  За милосърдието на милостьта на Бога нашего, съ която ни посѣти зора отъ висотата.   Ев. Л. 1;78.
  И свѣтътъ на Слънцето ще бѫде седмократенъ, както свѣтътъ на седмь дни.   Иса. 30;26
  Потърсѣте Того, който прави Плиядитѣ и Ориона.   Амос. 5;8
  Господь е името Му. Отецъ на свѣтлинитѣ.   Иак. 1;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде.   Иса. 60;1.
  Въ това се поучавай, въ това се занимавай, да бѫде явно на всичкитѣ твоето прѣуспѣвание.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очитѣ ми и ще гледамъ чудесата на Твоя законъ.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се ангелътъ, говорящий съ мене, и ме събуди, както человѣкъ, който се събужда отъ сънътъ си, и рече ми: "Що виждашъ ти?" И рѣкохъ: "Погледнахъ и ето свѣтилникъ, всичкий златенъ, и чаша върху него".   Зах. 4;1-3.
  И Духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7
  И седмьтѣ му свѣтила върху него.   Зах. 4;2.
  И имаше около прѣстолътъ и дѫга.   О.И. 4;3.
  И прѣстолътъ на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седмь свѣтила огнени, които горѣха прѣдъ прѣстолътъ, които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 4;5.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 18 --

ДУХЪТЪ НА МѪДРОСТЬТА

Жълтитѣ
лѫчи
Духъ на мѫдрость и разумъ.   Иса 11;2.
  Начало на мѫдростьта е страхъ Господень.   Пр. 9;10.
Разумность Господь дава мѫдрость.   Пр. 2;6.
  И всичко, каквото би пожелалъ ти, не се сравнява съ нея.   Пр. 3;15.
  Когато я пригърнешъ, ще положи на главата ти вѣнецъ на благодать, ще ти даде корона на слава.   Пр. 4;9.
  Страхътъ Господень придава дни.   Пр. 10;27.
Знание Язикътъ на мѫдритѣ украшава знанието.   Пр. 15;2.
  Колко е по­добро стежанието на мѫдростьта, неже на златото.   Пр. 16:16.
  Злато и кристалъ не могатъ да се сравнятъ съ нея.   Иов. 28;17.
  И ще ти дамъ съкровища, пазени въ тъмни мѣста.   Иса.45;3.
  Таквозъ ще е на душата ти знанието на мѫдростьта.   Пр.24;14.
  Мѫдростьта е защита.   Екл. 7;12.
Снисхождение Не сѫдѣте, да не бѫдѣте сѫдени.   Ев. М. 7;1.
  Не сѫдѣте по лице, но права сѫдба сѫдѣте.   Ев. И. 7;24.
  Обличахъ правда и тя ми бѣше одежда, правотата ми бѣше като мантия и корона.   Иов. 29;14.
-- 19 --
  И Духътъ Господень ще почине на него, Духъ на мѫдрость и разумъ, Духъ на съвѣтъ и на сила, Духъ на знание и страхъ Господень.   Иса. 11;2.
Съжеление Милостивий человѣкъ благотвори на душата си.   Пр. 11;17.
  Сѫдѣте сѫдъ истиненъ и правѣте милость и щедроти.   Зах. 7;9.
Размишление Разсѫждение ще те пази.   Пр. 2;11
  Устройва работитѣ си съ правосѫдие.   Пс. 112;5.
  Пазѝ здравомислие и разсѫждение!   Пр. 3;21.
  За да приеме учение въ разумъ, въ правда, сѫдба и правота, за да даде остроумие на проститѣ и на младитѣ – знание и разсѫждение.   Пр. 1;3.
Осияние Азъ дойдохъ видѣлина на свѣта.   Ев. И. 12;46
  Проводѝ видѣлината Си!   Пс. 43;3.
  Защото Ти ще направишъ свѣтилникътъ ми да свѣти.   Пс. 18;28
  Ето свѣтилникъ, всичкий златенъ.   Зах. 4;2
  Когато свѣтилникътъ Му свѣтѣше на главата ми и съ видѣлината Му ходѣхъ въ тъмнината.   Иов. 29; 3.
  Така да просвѣтне вашата видѣлина прѣдъ человѣцитѣ.   Ев.М. 5;16.
  Господь Богъ мой ще просвѣти тъмнината ми.   Пс. 18;28
Упѫтвание Сега излѣзохъ да те направя да земешъ разумъ.   Дан. 9;22.
-- 20 --
  Върху тебе ще бѫде окото Ми.   Пс. 32;8.
  И заведе ги прѣзъ правъ пѫть.   Пс. 107;7.
  Тогазъ твойтъ свѣтъ ще изгрѣе като зората.   Иса. 58;8.
  Видѣлото на праведнитѣ е весело.   Пр. 13;9.
Освѣжаване Винаги се радвайте!   Сол. 5;16.
  Турилъ си въ сърдцето ми радость.   Пс. 4;7.
  Радость и веселие ще придобиятъ.   Иса. 35;10.
  Веселѣте се, небеса, и радвай се, земле!   Иса. 49;13.
  Душата ми ще се весели въ Господа.   Пс. 35;9.
  Да прѣдстанемъ прѣдъ Него съ славословие.   Пс. 95;2.
  За да бѫде радостьта ви пълна.   Ев.И. 16;22
  И вѣчно веселие ще бѫде на главата имъ.   Пс. 35;9.
  Блажени людиетѣ, които познаватъ въсклицанието на трѫбитѣ – ще ходятъ, Господи, въ видѣлината на лицето Ти.   Пс. 89;15.
  Въсклицаватъ, още и пѣятъ.   Пс. 65;13.
  Ний сми раби на Бога небеснаго.   Ездр. 5;11.
  Възлюблени, сега сми чада Божий.   1 Иоа. 3;2.
  Пѣйте Богу, пѣснопѣйте на Името Му.   Пс. 68;4.
  Блаженъ онзи человѣкъ, който е напълнилъ тулътъ си съ тѣхъ.   Пс. 127;5.
-- 21 --
  Благославяй, душе моя, Господа!    Пс. 104;1.
  Всѣка плъть да благославя святото Негово име.   Пс. 145; 21.
Славословие Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй всичкитѣ Му благодѣяния!   Пс. 103;2.
  Всѣко дихание да хвали Господа!   Пс. 150;6.
-- 48 --

ОТЕЦЪ НА СВѢТЛИНИТѢ

Свѣтлитѣ
лѫчи
Христосъ е Сияние на Неговата Слава и Образъ на Неговото Сѫщество, и държи всичко съ Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелитѣ Си духове и слугитѣ Си – пламъкъ огненъ.   Евр. 1;7.
  Духове, проваждани да слугуватъ на тѣзи, които ще наслѣдуватъ спасение.   Евр. 1;14
  Всѣкиму се дава явението на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Жълти лѫчи
Мѫдрость
Мѫдростьта, която е отгорѣ, първо е чиста, послѣ – мирна, привѣтлива, благопокорна, пълна съ милость и добри плодове, беспристрастна и нелицемѣрна.   Иак. 3;17.
Яснина Тогава имъ отвори умътъ да разумѣятъ писанията.   Ев.Л. 24;45.
  И оправда се мѫдростьта отъ всичкитѣ си чада.   Ев.Л. 7;35.
  Доклѣ имате видѣлината, вѣрувайте въ видѣлината, за да сте синове на видѣлината.   Ев.И. 12;36.
  Така да просвѣтне вашата видѣлина прѣдъ человѣцитѣ, за да видятъ добритѣ ваши дѣла и да прославятъ Отца вашего, Който е на небеса.   Ев.М. 5;16.
Съчувствие Блажени милостивитѣ, защото тѣ помилвани ще бѫдатъ.   Ев.М. 5;7.
Радость Въ тойзи часъ възрадува се духомъ Исусъ и рече: "Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, че си утаилъ това отъ мѫдри и разумни и открилъ си го на младенци; ей, Отче, защото така би угодно прѣдъ Тебе" .   Ев.Л. 10;21.
-- 52 --
  Радувайте се и веселѣте се, защото е голѣма на небеса вашата заплата.   Ев.М. 5;12.
  Това ви говорихъ, за да прѣбѫде Моята радость въ васъ и вашата радость да бѫде испълнена.   Ев.И. 15;11.
  Да просвѣтя вситѣ що е смотрението на тайната, която е била отъ вѣки скрита у Бога, Който е създалъ всичко чрѣзъ Исуса Христа, за да стане сега чрѣзъ църквата извѣстна на началствата и властитѣ небесни многоразличната прѣмѫдрость Божия.   Еф. 3;9-10.
  Затова и ний отъ деньтъ, въ който сме чули, не прѣстанувами да се молимъ за васъ и да просимъ отъ Бога да се испълните съ познанието на Неговата Воля, въ всѣка прѣмѫдрость и духовно разумѣние.   Кол. 1;9.
  Къмъ външнитѣ обхождайте се съ мѫдрость, като искупувате врѣмето.   Кол. 4;5.
  Говорението ви да бѫде винаги съ благодать, подправено съ соль, да знаете какъ трѣбва да отговаряте всѣкому едно му.   Кол. 4;6.
-- 53 --
  Ако ли нѣкой отъ васъ е оскуденъ отъ мѫдрость, да проси отъ Бога, Който дава богато на всички и не укорява, и ще му се даде.   Иак. 1;5.
  Но да проси съ вѣра, безъ да се съмнѣва никакъ, защото който се съмнѣва, подобенъ е на морски вълни, карани и разблъскувани отъ вѣтроветѣ. И такъвъ человѣкъ да не мисли, че ще приеме нѣщо отъ Господа.   Иак. 1;6-7.
  Да би Богъ на Господа нашего Исуса Христа, Отецъ на Славата, далъ вамъ духъ на прѣмѫдрость и на откровение, за да Го познаете и да просвѣти сърдечнитѣ ваши очи, за да познаете каква е надѣждата на призванието Му и какво е богатството на славното Негово въ святиитѣ наслѣдие.   Еф. 1;17-18.
  Върви подирѣ Ми!   Ев.И. 21;19
-- 60 --

ПЛОДЪТЪ НА ДУХЪТЪ

Бѣлия
лѫчъ
Съвършени въ едно.   Ев.И.17;23.
  Видѣлина на свѣтътъ – Христосъ.   Ев.И. 8;12.
  Туря подъ печать звѣздитѣ.   Иов.9;7.
Седмьтѣ духове Неислѣдимото богатство Христово.   Еф.3;8.
3. Желтъ
Мѫдростьта съгради домътъ си.   Пр.9;1.
-- 61 --
Свѣтълъ Седмьтѣ Духове.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Лѫча.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Съзвучия.   О.И. 3;1.
  Въ пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сми чада Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature
 Сряда - Жълтите лъчи - Духът на Мъдростта. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГ Е ДУХ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХ ВЕЧЕН
  Евр. 9;14.
Светлите
лъчи
Който има седемте духове Божии, и седемте звезди.   О.И. 3;1.
  Духът на любовта  
  Духът на Животът.    
  Духът на Святостта.    
  Духът на Мъдростта.    
  Духът на Душата.    
  Духът на Истината.   И.16;13
  Духът на Силата.    
  Духът на Благодатта.    
  Духът Христов.   Пет.1;11.
  Светият Дух.   Ефе.1;13.
  Които са седемте духове Божии распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отеца ваш.   Ев.М. 5;48
  За да бъде человекът Божий съвършен.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16
  Чрез единият Дух се кръстихме да сме в едно тяло.   1. Кор. 12;13
  Има различни дарби, но Духът е един и същ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го произвежда  един и същият Дух, като разпределя на всекиму поотделно както си иска.   1. Кор. 12;11.
  Показвайте ревност за по-добри дарби.   1. Кор. 12;31.
  поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,   Ев. Л. 1;78.
  а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни.   Иса. 30;26
  Потърсете того, който прави Плеядите и Ориона.   Амос. 5;8
  Господ е името му. Отец на светлините.   Иак. 1;17.
  Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина.   Иса. 60;1.
  За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очите ми и ще гледам чудесата на твоя закон.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се оня Ангел, който  говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: какво виждаш? И рекох: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му.   Зах. 4;1-3.
  а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.   Екл. 12;7
  И седем кандилца на него.   Зах. 4;2.
  И имаше около престолът и дъга.   О.И. 4;3.
   престолът на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии, изпратени по цялата земя.   О.И. 4;5.
  И рече Бог: поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 18 --

ДУХЪТ НА МЪДРОСТТА

Жълтите
лъчи
Дух на премъдрост и разум.   Иса 11;2.
  Начало на мъдростта е страх Господен.   Пр. 9;10.
Разумност Господ дава мъдрост.   Пр. 2;6.
  И всичко, каквото би пожелал ти не се сравнява с нея.    Пр. 3;15.
  Когато я прегърнеш, ще положи на главата ти венец на благодат: ще ти даде корона на слава.   Пр. 4;9.
  Страхът Господен придава дни.   Пр. 10;27.
Знание Езикът на мъдрите украсява знанието.   Пр. 15;2.
  Да придобиеш мъдрост е много по-добре, нежели злато.   Пр. 16:16.
  Злато и кристал не могат да се сравнят с нея.   Иов. 28;17.
  И на тебе ще предам пазените на тъмно съкровища и скрити богатства.   Иса.45;3.
  Такова е за душата ти и познанието на мъдростта.   Пр.24;14.
  Мъдростта е защита.   Екл. 7;12.
Снизхождение Не съдете, да не бъдете съдени.   Ев. М. 7;1.
  Не съдете по външност, а съдете с праведен съд.   Ев. И. 7;24.
  Обличах правда и тя ми беше одежда, правотата ми беше като мантия и корона.   Иов. 29;14.
-- 19 --
  И ще почива върху Него Дух Господен, дух на премъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и благочестие.   Иса. 11;2.
Съжеление Милосърден човек прави добро на душата си.   Пр. 11;17.
  Извършвайте съд праведен, и струвайте милост и състрадание всеки към брата си.   Зах. 7;9.
Размишление Разсъждение ще те пази.   Пр. 2;11
  Устройва работите си с правосъдие.   Пс. 112;5.
  Пази здравомислие и разсъждение.   Пр. 3;21.
  За да приеме учение в разум, в правда, съдба и правота, за да даде остроумие на простите, и на младите знание и разсъждение.   Пр. 1;3.
Осияние Аз дойдох виделина на света.   Ев. И. 12;46
  Проводи виделината си.   Пс. 43;3.
  Защото ти ще направиш светилникът ми да свети.   Пс. 18;28
  Ето, светилника, цял от злато.   Зах. 4;2
  Когато светилникът му светеше на главата ми, и с виделината му ходех в тъмнината.   Иов. 29; 3.
  Така да просветне вашата виделина пред човеците.   Ев.М. 5;16.
  Господ Бог мой ще просвети тъмнината ми.   Пс. 18;28
Опътвание Сега излязох да те направя да вземеш разум.   Дан. 9;22.
-- 20 --
  Върху тебе ще бъде окото ми.   Пс. 32;8.
  И заведе ги през прав път.   Пс. 107;7.
  Тогаз твоят свят ще изгрее като зората.   Иса. 58;8.
  Виделото на праведните е весело.   Пр. 13;9.
Освежаване Винаги се радвайте.   Сол. 5;16.
  Турил си в сърцето ми радост.   Пс. 4;7.
  Радост и веселие ще придобият.   Иса. 35;10.
  Веселете се небеса и радвай се земя.   Иса. 49;13.
  Душата ми ще се весели в Господа.   Пс. 35;9.
  Да предстанем пред него със славословие.   Пс. 95;2.
  За да бъде радостта ви пълна.   Ев.И. 16;22
  И вечно веселие ще бъде на главата им.   Пс. 35;9.
  Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите: ще ходят, Господи, във виделината на лицето ти.   Пс. 89;15.
  Въсклицават още и пеят.   Пс. 65;13.
  Ние сме раби на Бога небесного.   Ездр. 5;11.
  Възлюблени, сега сме чада Божии.   1 Иоа. 3;2.
  Пейте Богу: песнопейте името му.   Пс. 68;4.
  Блажен онзи човек, който е напълнил тулът си с тях.   Пс. 127;5.
-- 21 --
  Благославяй, душе моя, Господа.    Пс. 104;1.
  всяка плът да благославя святото Негово име.   Пс. 145; 21.
Славословие Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй всичките му благодеяния.   Пс. 103;2.
  Всяко дихание да хвали Господа.   Пс. 150;6.
-- 48 --

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

Светлите
лъчи
Христос е сияние на неговата Слава и Образ на Неговото Същество и държи всичко със Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелите си духове и слугите си пламък огнен.   Евр. 1;7.
  Духове, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение.   Евр. 1;14
  Всекиму се дава явяването на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Жълти лъчи
Мѫдрост
Мъдростта, която е отгоре, първо е чиста, после мирна, приветлива, благопокорна, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.   Иак. 3;17.
Яснина Тогава им отвори умът да разберат писанията.   Ев.Л. 24;45.
  И оправда се мъдростта от всичките си чада.   Ев.Л. 7;35.
  Докато имате виделина, вярвайте във виделината, за да сте синове на виделината.   Ев.И. 12;36.
  Така да просветне вашата виделина предъ човеците, за да видят добритв ваши двла и да прославят Отца вашего, Който е на небеса.   Ев.М. 5;16.
Съчувствие Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.   Ев.М. 5;7.
Радост В този час възрадва се духом Исус и рече: Благодаря ти, Отче, Господи, на небето и земята, че си утаил това от мъдри и разумни и открил си го на младенци, ей Отче, защото така би угодно пред Тебе.   Ев.Л. 10;21.
-- 52 --
  Радвайте се и веселете се, защото е голяма на небесата вашата заплата.   Ев.М. 5;12.
  Това ви говорих, за да пребъде моята радост във вас и вашата радост да бъде изпълнена.   Ев.И. 15;11.
  Да просветя всите, що е смотрението на тайната, която е била от веки скрита у Бога, който е създал всичко чрез Исуса Христа, за да стане сега чрез църквата известна на началствата и властите небесни, многоразличната премъдрост Божия.   Еф. 3;9-10.
  За това и ние от денят, в който сме чули, не преставаме да се молим за вас и да просим с познанието на Неговата Воля, във всяка премъдрост и духовно разумение.   Кол. 1;9.
  Към външните обхождайте се с мъдрост, като изкупувате времето.   Кол. 4;5.
  Говоренето ви да бъде винаги с благодат, подправено със сол, да знаете как трябва да отговаряте на всеки поотделно.   Кол. 4;6.
-- 53 --
  Ако ли някой от вас е оскуден от мъдрост, да проси от Бога, който дава богато на всички и не укорява и ще му се даде.   Иак. 1;5.
  Но да проси с вяра, без да се съмнява никак, защото който се съмнява, подобен е на морски вълни карани и разблъсквани от ветровете. И такъв човек да не мисли, че ще приеме нещо от Господа.   Иак. 1;6-7.
  Да би Бог на Господа нашего Исуса Христа, Отецът на Славата, дал вам дух на премъдрост и на откровение, зада го познаете и да просвети сърдечните ваши очи, за да познаете каква е надеждата на призванието му и какво е богатството на славното Негово в святото наследие.   Еф. 1;17-18.
  Върви подире ми.   Ев.И. 21;19
-- 60 --

ПЛОДЪТ НА ДУХА

Белия
лъч
Съвършени в едно.   Ев.И.17;23.
  Светлината на света Христос.   Ев.И. 8;12.
  Туря под печат звездите.   Иов.9;7.
Седемте духове Неизследимото богатсвто Христово.   Еф.3;8.
3. Жълт
Мъдростта съгради дома си.   Пр.9;1.
-- 61 --
Светъл Седемте Духове   О.И. 3;1.
  Седемте Лъча.   О.И. 3;1.
  Седемте Съзвучия.   О.И. 3;1.
  В пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седем пъти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сме чеда Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature

НАГОРЕ

Контакти