Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розовите лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книга
 Червенитѣ лѫчи - Духътъ на Любовьта. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГЪ Е ДУХЪ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХЪ ВѢЧЕНЪ
  Евр. 9;14.
Свѣтлитѣ
лѫчи
Който има седмьтѣ духове Божии, и седмьтѣ звезди.   О.И. 3;1.
  Духътъ на Любовьта.  
  Духътъ на Животътъ.    
  Духътъ на Святостьта.    
  Духътъ на Мѫдростьта.    
  Духътъ на Душата.    
  Духътъ на Истината.   И.16;13
  Духътъ на Силата.    
  Духътъ на Благодатьта.    
  Духътъ Христовъ.   Пет.1;11.
  Святийтъ Духъ.   Ефе.1;13.
  Които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бѫдете съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ.   Ев.М. 5;48
  За да бѫде человѣкътъ Божий съвършенъ.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знaете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16
  Чрѣзъ единийтъ Духъ се кръстихми да сми въ едно тѣло.   1. Кор. 12;13
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го дѣйствува единийтъ  и тойзи истий Духъ, който на всѣкой человѣкъ особено раздѣлява, както му е угодно.   1. Кор. 12;11.
  Имайте ревность за по-добритѣ дарби.   1. Кор. 12;31.
  За милосърдието на милостьта на Бога нашего, съ която ни посѣти зора отъ висотата.   Ев. Л. 1;78.
  И свѣтътъ на Слънцето ще бѫде седмократенъ, както свѣтътъ на седмь дни.   Иса. 30;26
  Потърсѣте Того, който прави Плиядитѣ и Ориона.   Амос. 5;8
  Господь е името Му. Отецъ на свѣтлинитѣ.   Иак. 1;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде.   Иса. 60;1.
  Въ това се поучавай, въ това се занимавай, да бѫде явно на всичкитѣ твоето прѣуспѣвание.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очитѣ ми и ще гледамъ чудесата на Твоя законъ.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се ангелътъ, говорящий съ мене, и ме събуди, както человѣкъ, който се събужда отъ сънътъ си, и рече ми: "Що виждашъ ти?" И рѣкохъ: "Погледнахъ и ето свѣтилникъ, всичкий златенъ, и чаша върху него".   Зах. 4;1-3.
  И Духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7
  И седмьтѣ му свѣтила върху него.   Зах. 4;2.
  И имаше около прѣстолътъ и дѫга.   О.И. 4;3.
  И прѣстолътъ на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седмь свѣтила огнени, които горѣха прѣдъ прѣстолътъ, които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 4;5.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 8 --

ДУХЪТЪ НА ЛЮБОВЬТА

Червенитѣ
лѫчи
И хоругвата му надъ мене бѣ любовь.   П.Пес. 2;4.
  Богъ е Любовь.   1.И. 4;8
  Азъ Съмъ Богъ твой.   Втор. 5;6
  Азъ съмъ цвѣте Сароново.   Ii. Пес. 2;1.
Любовь Да възвисимъ сърдцата си и рѫцѣтѣ къмъ Бога.   П.Иер. 3;41.
  Обичай, прочее, Господа, Бога твоего.   Втор. 11;1.
  Защото любовьта е крѣпка като смъртьта.   П.Пес. 8;6.
  Възлюбѣте се усърдно единъ други отъ чисто сърдце.   I. Пет. 1;22.
  Любовьта не прави зло ближнему.   Рим. 13;10.
  Любовьта дълготърпи, благосклонна е.   Кор. 13;4
  Богъ толкозъ възлюби свѣтътъ, щото даде Сина Своего единороднаго.   Ев. И.3;16.
  Никой нѣма по-голѣма любовь отъ тъзи, щото да положи нѣкой душата си за приятелитѣ си.   Ев. И. 15;13
-- 9 --
  Любовьта не завижда, любовьта не се прѣвъзнася, не се горди, не безобразствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло, срадува се на истината, всичко прѣтърпѣва, на всичко хваща вѣра, на всичко се надѣе, всичко търпи. Любовьта никога не отпада.   I. Кор. 13: 4-8
  Обичайте се единъ другий съ братска любовь.   Рим. 12;10.
  Има приятель, по-тѣсенъ и отъ братъ.   Пр. 18;24.
Прощение И единъ на другий си прощавайте.   Кол. 3;13.
  А бивайте благи единъ другиму, милосърди, прощавайте си единъ на други, както ви е и Богъ простилъ чрѣзъ Христа.   Еф. 4;32.
  Много вода не може да угаси любовьта.   П.Пес. 8;7
  Прости, молимъ ти се, прѣстѫплението на рабитѣ на Бога на Отца ти.   Бит. 50; 17
  Вкоренени и основани въ Любовьта.   Еф. 3;17
Утѣшение Азъ плача, окото ми излива вода, защото се отдалечи отъ мене утѣшительтъ, който би оживилъ душата ми.   П.Иер. 1;16.
-- 10 --
  Виждь, Господи, защото съмъ въ утѣснение.   П.Иер. 1;20.
  Скърбитѣ на сърдцето ми се умножиха.   Пс. 25;17.
  Веселието ми се обърна на скърбь, сърдцето ми е изнемощѣло въ мене.   Иер. 8;18.
  Ако прѣмина прѣзъ срѣдъ утѣснение, Ти ще ме оживишъ.   Пс. 138;7.
  Той наистина зѣ на себе си болеститѣ ни и съ скърбитѣ ни се натовари.   Иса. 53;4.
  О, оскърбена, смущена, неутѣшена, ето Азъ ще постеля камениетѣ ти стивиевидни и ще туря основанията ти отъ сапфири.   Иса. 54;11.
  Млъкнѣте и разумѣйте, че Азъ съмъ Богъ.   Пс. 46;10.
  Богъ на всѣко утѣшение.   2. Кор. 1;3.
  Азъ Съмъ съ тебе да те избавямъ.   Иер. 15;20.
  Духътъ на утѣшението.   Иса. 51;12.
  Азъ Съмъ, който ви утѣшавамъ.   Иса. 51;12.
  За да утѣша всичкитѣ сѣтующи, да имъ дамъ красота вмѣсто пепелъ, елей на веселие вмѣсто плачъ, облѣкло на хваление вмѣсто духъ на униние.   Иса. 61; 2-3.
  Да се не смущава сърдцето ви.   Ев. И. 14;1.
  Ето, Азъ Съмъ съ вазъ.   Ев. М. 28;20.
-- 11 --
  И днитѣ на сѣтованието ти ще се свършатъ.   Иса. 60; 20.
  И ще обърше Богъ всѣка сълза отъ очитѣ имъ.   О.И. 21;4.
  Когато се унижи нѣкой, тогазъ ще речешъ: Има възвишение.   Иов. 22;29.
  Скърбьта ви ще се промѣни на радость.   Ев. И. 16;20.
  Утѣшавайте, утѣшавайте людиетѣ Ми.   Иса. 40;1.
  За да научаватъ всички и всички да се утѣшаватъ.   I. Кор. 14;31.
  И ще го водя, и ще въздамъ пакъ утѣшения нему и на оскърбенитѣ му.   Иса. 57;18.
  И ще ви даде другъ Утѣшитель, да прѣбѫде съ васъ во вѣки.   Ев.И. 14;16.
  Който ни утѣшава въ всѣка наша скърбь, за да можемъ и ний да утѣшаваме тѣзи, които се намѣруватъ въ всѣка скърбь, съ утѣшението, съ което ний сами сми утѣшавани отъ Бога.   2. Кор. 1;4
-- 48 --

ОТЕЦЪ НА СВѢТЛИНИТѢ

Свѣтлитѣ
лѫчи
Христосъ е Сияние на Неговата Слава и Образъ на Неговото Сѫщество, и държи всичко съ Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелитѣ Си духове и слугитѣ Си – пламъкъ огненъ.   Евр. 1;7.
  Духове, проваждани да слугуватъ на тѣзи, които ще наслѣдуватъ спасение.   Евр. 1;14
  Всѣкиму се дава явението на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Червенитѣ
лѫчи
Азъ дойдохъ видѣлина на свѣтътъ.   Ев.И. 12;46.
  Да осияе сѣдящитѣ въ тъмнина.   Ев.Л. 1;79.
Животъ Въ Него бѣ животъ и животътъ бѣ видѣлината на человѣцитѣ.   Ев.И. 1;4.
  Азъ дойдохъ,за да иматъ животъ и да го иматъ прѣизобилно.   Ев.И. 10;10.
  А това е животъ вѣчний, дѣто да познаятъ Тебе, единаго истинаго Бога.   Ев.И. 17;3.
-- 49 --
  Азъ Съмъ въскресението и животътъ: който вѣрва въ Мене, и да умрѣ, ще оживѣе; и всѣкой, който е живъ и вѣрува въ Мене, до вѣки нѣма да умрѣ.   Ев.И. 11;25-26.
  Както Отецъ има въ себе си Животъ, така е далъ и Сину да има Животъ въ себе си.   Ев.И. 5;26.
  Сътвори сила съ Своята мишца.   Ев.Л. 1;51.
-- 60 --

ПЛОДЪТЪ НА ДУХЪТЪ

Бѣлия
лѫчъ
Съвършени въ едно.   Ев.И.17;23.
  Видѣлина на свѣтътъ – Христосъ.   Ев.И. 8;12.
  Туря подъ печать звѣздитѣ.   Иов.9;7.
Седмьтѣ духове Неислѣдимото богатство Христово.   Еф.3;8.
1. Червенъ
Азъ Съмъ животътъ.   Ев.И.14;6.
-- 61 --
Свѣтълъ Седмьтѣ Духове.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Лѫча.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Съзвучия.   О.И. 3;1.
  Въ пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сми чада Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature
 Червените лъчи - Духът на Любовта. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГ Е ДУХ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХ ВЕЧЕН
  Евр. 9;14.
Светлите
лъчи
Който има седемте духове Божии, и седемте звезди.   О.И. 3;1.
  Духът на любовта  
  Духът на Животът.    
  Духът на Святостта.    
  Духът на Мъдростта.    
  Духът на Душата.    
  Духът на Истината.   И.16;13
  Духът на Силата.    
  Духът на Благодатта.    
  Духът Христов.   Пет.1;11.
  Светият Дух.   Ефе.1;13.
  Които са седемте духове Божии распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отеца ваш.   Ев.М. 5;48
  За да бъде человекът Божий съвършен.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16
  Чрез единият Дух се кръстихме да сме в едно тяло.   1. Кор. 12;13
  Има различни дарби, но Духът е един и същ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го произвежда  един и същият Дух, като разпределя на всекиму поотделно както си иска.   1. Кор. 12;11.
  Показвайте ревност за по-добри дарби.   1. Кор. 12;31.
  поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,   Ев. Л. 1;78.
  а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни.   Иса. 30;26
  Потърсете того, който прави Плеядите и Ориона.   Амос. 5;8
  Господ е името му. Отец на светлините.   Иак. 1;17.
  Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина.   Иса. 60;1.
  За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очите ми и ще гледам чудесата на твоя закон.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се оня Ангел, който  говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: какво виждаш? И рекох: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му.   Зах. 4;1-3.
  а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.   Екл. 12;7
  И седем кандилца на него.   Зах. 4;2.
  И имаше около престолът и дъга.   О.И. 4;3.
   престолът на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии, изпратени по цялата земя.   О.И. 4;5.
  И рече Бог: поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 8 --

ДУХЪТ НА ЛЮБОВТА

Червените
лъчи
И хоругвата му над мене бе любов.   П.Пес. 2;4.
  Бог е любов.   1.И. 4;8
  Аз съм Богът твой.   Втор. 5;6
  Аз съм цвете Сароново.   Ii. Пес. 2;1.
Любов Да възвисим сърцата си, и ръцете си към Бога.   П.Иер. 3;41.
  Обичай прочее Господа Бога твоего.   Втор. 11;1.
  Защото любовта е крепка като смъртта.   П.Пес. 8;6.
  Възлюбете се усърдно един други от чисто сърце.   I. Пет. 1;22.
  Любовта не прави зло ближному.   Рим. 13;10.
  Любовта дълго търпи, благосклонна е.   Кор. 13;4
  Бог толкоз възлюби светът, щото даде сина своего единороднаго.   Ев. И.3;16.
  Никой няма по-голяма любов от тази, щото да положи някой душата си за приятелите си.    Ев. И. 15;13
-- 9 --
  Любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се горди, не безобразствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло, радва се на истината, всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада.   I. Кор. 13: 4-8
  Обичайте се един друг с братска любов.   Рим. 12;10.
  Има приятел по близък и от брат.   Пр. 18;24.
Прощение И един на друг прощавайте.   Кол. 3;13.
  А бивайте благи един другиму, милосърдни, прощавайте си един на други, както ви е и Бог простил чрез Христа.   Еф. 4;32.
  Много вода не може да угаси любовта.   П.Пес. 8;7
  Прости, молим те се, престъплението на рабите на Бога на Отца ти.   Бит. 50; 17
  Вкоренени и основани в любовта.   Еф. 3;17
Утешение Аз плача: окото ми, излива вода: защото се отдалечи от мене утешителят, който би оживил душата ми.   П.Иер. 1;16.
-- 10 --
  Погледни Господи, защото съм  утеснен.   П.Иер. 1;20.
  Скърбите на сърцето ми се умножиха   Пс. 25;17.
  Веселието ми се обърна на скръб: сърцето ми е изнемощяло в мене.   Иер. 8;18.
  Ако премина през среда утеснение, ти ще ме оживиш.   Пс. 138;7.
  Но Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи.   Иса. 53;4.
  Горкана, подхвърлена от буря, безутешница! Ето, Аз ще положа твоите камъни върху рубин и ще направя твоите основи от сапфири;   Иса. 54;11.
  Млъкнете и разумейте, че Аз съм Бог.   Пс. 46;10.
  Бог на всяко утешение.   2. Кор. 1;3.
  Аз съм с тебе да те избавям.   Иер. 15;20.
  Духът на утешението.   Иса. 51;12.
  Аз съм, който ви утешавам.   Иса. 51;12.
  За да утеша  всичките тъгуващи: да им дам красота вместо пепел, елейна радост вместо плач, славна одежда вместо дух на униние.   Иса. 61; 2-3.
  Да се не смущава сърцето ви.   Ев. И. 14;1.
  Ето, Аз съм с вас.   Ев. М. 28;20.
-- 11 --
  И ще се свършат дните на твоето тъгуване.   Иса. 60; 20.
  И ще обърше Бог всяка сълза от очите им.   О.И. 21;4.
  Когато се унижи някой, тогаз ще речеш: има възвищение.   Иов. 22;29.
  Скръбта ви ще се промени на радост.   Ев. И. 16;20.
  Утешавайте, утешавайте Моя народ.    Иса. 40;1.
  За да научават всички и всички да се утешават.   I. Кор. 14;31.
  И ще го изцеля, и ще го водя и ще утешавам него и ония, които го жалят.    Иса. 57;18.
  И ще ви даде друг Утешител, да пребъде с вас во веки.   Ев.И. 14;16.
  Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези които се намират във всяка скръб, с утешението с което ние сами сме утешавани от Бога.   2. Кор. 1;4
-- 48 --

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

Светлите
лъчи
Христос е сияние на неговата Слава и Образ на Неговото Същество и държи всичко със Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелите си духове и слугите си пламък огнен.   Евр. 1;7.
  Духове, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение.   Евр. 1;14
  Всекиму се дава явяването на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Червените
лъчи
Аз дойдох виделина на света.   Ев.И. 12;46.
  Да осияе седящите в тъмнина.   Ев.Л. 1;79.
Живот В него бе живот и животът бе виделината на човеците.   Ев.И. 1;4.
  Аз дойдох за да имат живот и да го имат преизобилно.   Ев.И. 10;10.
  А това е живот вечен, дето да познаят Тебе единния и истински Бог.   Ев.И. 17;3.
-- 49 --
  Аз съм възкресението и животът; който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки който е жив и вярва в мене, до веки няма да умре.   Ев.И. 11;25-26.
  Както Отецът има в себе си Живот, така е дал и Сину да има Живот в себе си.   Ев.И. 5;26.
  Сътвори сила със своята мишца.   Ев.Л. 1;51.
-- 60 --

ПЛОДЪТ НА ДУХА

Белия
лъч
Съвършени в едно.   Ев.И.17;23.
  Светлината на света Христос.   Ев.И. 8;12.
  Туря под печат звездите.   Иов.9;7.
Седемте духове Неизследимото богатсвто Христово.   Еф.3;8.
1. Червен
Аз съм животът.   Ев.И.14;6.
-- 61 --
Светъл Седемте Духове   О.И. 3;1.
  Седемте Лъча.   О.И. 3;1.
  Седемте Съзвучия.   О.И. 3;1.
  В пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седем пъти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сме чеда Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature

НАГОРЕ

Контакти