Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розовите лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книга
 Понеделник - Зеленитѣ лѫчи - Вѣчнийтъ Духъ. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГЪ Е ДУХЪ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХЪ ВѢЧЕНЪ
  Евр. 9;14.
Свѣтлитѣ
лѫчи
Който има седмьтѣ духове Божии, и седмьтѣ звезди.   О.И. 3;1.
  Духътъ на Любовьта.  
  Духътъ на Животътъ.    
  Духътъ на Святостьта.    
  Духътъ на Мѫдростьта.    
  Духътъ на Душата.    
  Духътъ на Истината.   И.16;13
  Духътъ на Силата.    
  Духътъ на Благодатьта.    
  Духътъ Христовъ.   Пет.1;11.
  Святийтъ Духъ.   Ефе.1;13.
  Които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бѫдете съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ.   Ев.М. 5;48
  За да бѫде человѣкътъ Божий съвършенъ.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знaете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16
  Чрѣзъ единийтъ Духъ се кръстихми да сми въ едно тѣло.   1. Кор. 12;13
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го дѣйствува единийтъ  и тойзи истий Духъ, който на всѣкой человѣкъ особено раздѣлява, както му е угодно.   1. Кор. 12;11.
  Имайте ревность за по-добритѣ дарби.   1. Кор. 12;31.
  За милосърдието на милостьта на Бога нашего, съ която ни посѣти зора отъ висотата.   Ев. Л. 1;78.
  И свѣтътъ на Слънцето ще бѫде седмократенъ, както свѣтътъ на седмь дни.   Иса. 30;26
  Потърсѣте Того, който прави Плиядитѣ и Ориона.   Амос. 5;8
  Господь е името Му. Отецъ на свѣтлинитѣ.   Иак. 1;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде.   Иса. 60;1.
  Въ това се поучавай, въ това се занимавай, да бѫде явно на всичкитѣ твоето прѣуспѣвание.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очитѣ ми и ще гледамъ чудесата на Твоя законъ.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се ангелътъ, говорящий съ мене, и ме събуди, както человѣкъ, който се събужда отъ сънътъ си, и рече ми: "Що виждашъ ти?" И рѣкохъ: "Погледнахъ и ето свѣтилникъ, всичкий златенъ, и чаша върху него".   Зах. 4;1-3.
  И Духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7
  И седмьтѣ му свѣтила върху него.   Зах. 4;2.
  И имаше около прѣстолътъ и дѫга.   О.И. 4;3.
  И прѣстолътъ на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седмь свѣтила огнени, които горѣха прѣдъ прѣстолътъ, които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 4;5.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 22 --

ВѢЧНИЙТЪ ДУХЪ

Зеленитѣ
лѫчи
Призвахъ те по име.   Иса. 43;1.
  Знае Господь тѣзи, които сѫ Негови.   2. Тим. 2;19.
Единийтъ И ще наречешъ името му Исусъ.   Ев. Л. 1;31
Растежъ Каквото посѣе человѣкъ, това ще и да пожьне.   Гал. 6;7.
Произвожда И насади Господь Богъ рай въ Едемъ.   Бит. 2;8-16.
  И зѣ Господь Богъ человѣка и насели го въ рай Едемский,   Бит. 2;8-16.
Причинность за да го работи и да го пази. И въ него бѣ дървото на живота.   Бит. 2;9-16.
Слѣдствие И дървото на познание на добро и зло.   Бит. 2;17
  Ето, земледѣлецътъ очакува многоцѣннийтъ плодъ отъ земята и търпи за него много врѣме.   Иак. 5;7.
  И зеленъ е прѣдъ Слънцето; и вѣтвата му се простира въ градината му.   Иов. 8;16.
  И сѣятъ ниви, и садятъ лозя, които даватъ плодове и рожби.   Пс. 107;37.
  И плодътъ на правдата сѣе се съ миръ.   Иак. 3;18.
-- 23 --
  За да се наричатъ дървия на правда.   Иса. 61;3.
  И както градина прорастува сѣемитѣ въ нея, така Господь Иеова ще направи правдата и хвалата да прозябнатъ прѣдъ всичкитѣ.   Иса. 61;11.
  Славата на Ливанъ ще дойде при тебе – елха, яворъ и буксъ купно, за да украсятъ мѣстото на святилището Ми.   Иса. 60; 13-14.
  Прѣнеслъ Си лоза изъ Египетъ.   Пс. 80; 8
Порастване Покриха се горитѣ съ сѣнката ѝ.   Пс. 80; 10
Оплодяване Азъ Съмъ истинната лоза, вий – прѫчкитѣ; който прѣбѫдва въ Мене и Азъ въ него, той приноси плодъ много.   Ев. И. 15;5.
  Защото ако се не уморявами, наврѣме ще пожънемъ.   Гал. 6;9.
 
Дървото на живота

  O.И. 2;7
  Азъ съмъ като зелена маслина, цвѣтуща въ Божийтъ домъ.   Пс. 52;8.
  Маслина приснозелена, красна, доброплодна.   Иер. 11;16.
  Праведний като финикъ ще цавти.   Пс. 92;12.
  И Господь ще даде доброто, и земята ще ни даде плодътъ си.   Пс. 85;12.
  А ний, Твоитѣ людие, и овцитѣ на паствата Ти ще Те славословимъ въ вѣкъ.   Пс. 79;13.
-- 24 --
  Ще влѣзимъ въ вратата Ти съ славословие и въ двороветѣ Ти – съ хваление.   Пс. 100;4.
  Направѝ ми знамение на добро.   Пс. 86;17.
Богатение Господь осиромашава и обогатява.   1. Цар. 2;7.
  Търсѣте първомъ Царството Божие и правдата негова, и всичко това ще ви се приложи.   Ев.М. 6;33.
  Не бой се, мало стадо, защото Отецъ ви благоволи да ви даде Царство.   Ев.Л. 12;32.
  Обичайте Господа, защото за онѣзи, които Го обичатъ, нѣма лишение.   Пс. 34;9.
  Господь е Пастирь мой, не ще бѫда въ лишение.   Пс. 23;1.
  Неизслѣдимото богатство Христово.   Еф. 3;8
  Ти си Мой Синъ, Азъ днесъ те родихъ.   Евр. 1;5.
  Поискай отъ Мене и ще ти дамъ.   Пс. 2;8.
  Просѣте и ще ви се даде.   Ев.М. 7;7.
  Господь да те послуша въ скърбенъ день, да ти даде споредъ желанието на сърцето ти и да изпълни всѣкой твой съвѣтъ.   Пс. 20; 1-4.
  Среброто е Мое и златото е Мое.   Агей. 2;8.
  И Всесилний ще ти бѫде злато и изобилие отъ сребро за тебе.   Иов. 22;25.
-- 25 --
  И весели се въ Господа, и ще ти даде прошенията на сърцето ти.   Пс. 37;4.
  Доста е на деньтъ неговото зло.   Ев.М. 6;34.
  Давайте и ще ви се даде – мѣра добра, натъпкана, стръсена и прѣпълнена.   Ев.Л. 6;38.
Благополучие Сторѣте да сѣднатъ человѣцитѣ на трѣвата.   Ев.И. 6;10.
  Изобилие отъ жито ще има на земята, по върховетѣ на горитѣ.   Пс. 72;16.
  И коститѣ ви ще прозябнатъ като трѣва.   Иса. 66;14.
  Отваряшъ рѫката Си, насищатъ се съ благость.   Пс. 104;28.
  И изведе ги съ сребро и злато.    Пс. 105;37.
  Ще слѣзе като дъждъ.   Пс. 72;6.
  Въ Неговитѣ дни ще цавти праведний.   Пс. 72;7.
  Искайте отъ Господа. И Господь ще направи свѣткавици и ще имъ даде пороенъ дъждъ, всѣкому зелие на полето.   Зах. 10;1.
  И Господь ще те умножи въ благости.   Втор. 28; 11.
  Ще упазишъ въ съвършенъ миръ непоколѣбимийтъ умомъ.   Ис. 26;3.
  На радивийтъ мислитѣ въ изобилие само водятъ.   Пр. 21;5.
  Синко, ти си винаги съ мене и всичкото мое твое е.   Ев.Л. 15;31.
  Колко е дълбоко богатството и прѣмѫдростьта, и знанието Божие!   Рим. 11;33.
  Ливанъ ще се промѣни въ плодоносно поле.   Ис. 29; 17.
-- 26 --
Възпоменание Господь ни помена.   Пс. 115;12.
  И чуха гласътъ на Господа Бога, като ходѣше въ райятъ надвечерь.   Бит. 3;8.
  Плодътъ ви да прѣбѫде.   Ев. И. 15;16.
  А когато дойде Утѣшительтъ, Духъ Святий, когото Отецъ ще ви проводи въ Мое име, Той ще ви научи всичко и ще ви напомни всичко, що ви Съмъ реклъ.   Ев.И. 14;26.
  Помнѝ Създателя си.   Екл. 12;1.
  Да се подновявате въ духътъ на вашийтъ умъ.   Еф. 4;23.
  Душата ми е жадна за Тебе, желае Те плътьта ми въ една пуста, суха и безводна земя.   Пс. 63;1.
Освѣжаване Ще изливамъ вода на жаднийтъ.   Иса. 44;3.
  Водата, която Азъ ще му дамъ, ще бѫде въ него изворъ на вода, която извира въ животъ вѣченъ.   Ев.И. 4;14.
Отглеждане Хранѝ ме съ нуждната ми храна.   Пр. 30;8.
  Азъ Съмъ хлѣбътъ на живота.   Ев.И. 6;48.
  Ако яде нѣкой отъ този хлѣбъ, ще живѣе въ вѣки.   Ев.И. 6;51.
  Пий – рѣки отъ жива вода ще потекатъ.   Ев.И. 7;38.
Отрастване Пожелайте като новородени младенци чистото словесно млѣко.   1.Пет. 2;2.
-- 27 --
  Чашата, която Ми даде Отецъ.   Ев.И. 18;11.
  Словото бѣ Богъ.   Ев.И. 1;1.
  А твърдата храна е за съвършенитѣ.   Евр. 5;14.
  Твойтъ вѣкъ ще бѫде по-свѣтлъ отъ пладне.   Иов. 11;17.
Обновяване Защото за дървото има надѣжда, че ако се отсѣче, пакъ ще прозябне и че младокътъ му нѣма да изчезне.   Иов. 14;7.
Възраждане Младостьта ти се подновява като на орелъ.   Пс. 103;5.
  Ще сѫ плодоносни въ дълбока старость.   Пс. 92;14.
  И подновявашъ лицето на земята.   Пс. 104;30.
  И ще ви въздамъ годинитѣ, които испояде скакалецътъ.   Иоил. 2;25.
  Пустинята ще се възрадува и ще процавти както кринъ, ще процавти изобилно.   Ис. 35; 1-2
  Сторѝ добро на рабътъ Си!   Пс. 119; 17.
  За да насити непроходимата и ненаселената земя    Иов 38;27.
  и да направи да изникне прозябението на злакътъ.   Иов 38;27.
  Ще направя пустинята водни езера и сухата земя – водни източници.   Иса 41; 18.
  Ще бѫдешъ по-свѣтлъ и тъмнина ако си, пакъ ще станешъ като зора.   Иов 11;17.
Надѣжда Надѣй се на Бога.   Пс. 43;5.
  Надѣждата, която имаме, както якорь на душата безопасенъ и твърдъ.   Евр. 6;19.
-- 28 --
  И ще си безопасенъ, защото има надѣжда.   Иов 11;18.
  А надѣждата не посрамя.   Рим. 5;5.
  На всичко се надѣе. А сега оставатъ тѣзи – вѣра, надѣжда, любовь.   1.Кор. 13; 7-13.
  Облѣгни се на Господа и чакай Го.   Пс. 37;7.
Почивка Дойдѣте при Мене всички, що се трудите и сте обрѣменени, и Азъ ще ви успокоя.   Ев.М. 11;28.
  А още и плътьта ми ще почива въ надѣжда.   Пс. 16;9.
  Подъ сѣнката на Всемогущаго нѣма да се боишъ отъ нощенъ страхъ, отъ стрѣлата, която лети деня.   Пс. 91;1-5
  Господь е покровъ твой отдѣсно тебе. Господь ще те пази отъ всѣко зло.   Пс. 121; 5-7.
  Обръща бурята въ тишина и умълчаватъ се вълнитѣ имъ.   Пс. 107; 29.
  Горитѣ ще донесатъ миръ на людиетѣ.   Пс. 72; 3.
  Сѣнчеститѣ дървия го покриватъ.   Иов. 40; 22.
  Тамъ уморениятъ ще си почине.   Ев. М. 11;29.
  И ще намѣрите спокойствие на душитѣ си.   Ев. М. 11;29.
Миръ Мълчи, умири се!   Ев.Мр. 4;39.
  Мойтъ миръ ви давамъ.   Ев.И. 14;27.
  Миръ да бѫде въ стѣнитѣ ти!   Пс. 122;7.
-- 29 --
  Сърдцето ти да пази заповѣдитѣ ми, защото дългота на дни и лѣта на животъ, и миръ ще ти притурятъ тѣ.   Пр. 3;1.
  Тая е почивката, съ която да успокоите утруденийтъ.   Иса. 28;12.
  Мирно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, правишъ ме да живѣя въ безопасность.   Пс. 4;8.
  И тъй, братие, радувайте се, съвършенствувайте се, утѣшавайте се, бѫдѣте единомислени, миръ имайте.   2. Кор. 13;11.
  И тая е отрадата.   Иса.28;12.
  На зелени пасища ме упокоява. Възвраща душата ми.   Пс. 23;2-3
  Азъ Съмъ въскръсението и животътъ.   Ев.И. 11;25.
  Въскръсение отъ мъртвитѣ.   Рим. 1;4.
  Сѣе се въ тлѣние, въскръснува въ нетлѣние.   1. Кор. 15;43.
  И духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7.
  Въ вѣки вѣковъ.   О.И. 22;5.
  Аминъ.   О.И. 22;21
-- 48 --

ОТЕЦЪ НА СВѢТЛИНИТѢ

Свѣтлитѣ
лѫчи
Христосъ е Сияние на Неговата Слава и Образъ на Неговото Сѫщество, и държи всичко съ Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелитѣ Си духове и слугитѣ Си – пламъкъ огненъ.   Евр. 1;7.
  Духове, проваждани да слугуватъ на тѣзи, които ще наслѣдуватъ спасение.   Евр. 1;14
  Всѣкиму се дава явението на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Зеленитѣ лѫчи
Плодородие
Просѣте и ще ви се даде, търсѣте и ще намѣрите, хлопайте и ще ви се отвори! Защото всѣкой, който проси, приима и който търси, намира, и който хлопа, ще му се отвори.   Ев.М. 7;7-8.
Плодородие Давайте и ще ви се даде: мѣра добра, натъпкана, стръсена и прѣпълнена ще ви дадатъ въ позухата ви.   Ев.Л. 6;38.
-- 54 --
Изобилие И рече Симону: "Отегли ладията въ дълбочината и хвърлѣте мрѣжитѣ си, да уловите риба!". А Симонъ отговори и рече му: "Учителю, цѣла нощь сми се трудили и не уловихми нищо, но по Твоята речь ще хвърля мрѣжата". И това като сториха, уловиха много множество риби, щото се прокѫснуваше мрѣжата имъ.   Ев.Л. 5;4-6
  Гладнитѣ испълни съ добрини, а богатитѣ отпрати празни.   Ев.Л. 1;53.
  Търсѣте първомъ Царството Божие и правдата Негова, и всичко това ще ви се приложи. Затова недѣйте се грижи за утрѣ, защото утрѣшнийтъ день ще се погрижи за себе си.   Ев.М. 6;33.
  Отецъ вашъ знае, че това ви трѣбува.   Ев.Л. 12;30.
  А Исус, щомъ чу думата, която говорѣха, казува на началника на съборището: "Не бой се, само вѣрувай!".   Ев.Мр. 5;36.
Спокойствие Дойдѣте при Мене всички, що се трудите и сте обрѣменени, и Азъ ще ви успокоя.   Ев.М> 11;28.
  А когато говорѣха това, самъ си Исусъ прѣдстана посрѣдъ тѣхъ и казува имъ: "Миръ вамъ".   Ев.Л. 24;36.
  Слава въ вишнихъ Богу и на земята – миръ, въ человѣцитѣ – благоволение!   Ев.Л. 2;14.
  Миръ ви оставямъ, Мойтъ миръ ви давамъ.   Ев.И. 14; 27
Почивка Дойдѣте вий сами настрана въ пусто мѣсто и починѣте си малко.   Ев.Мр.6;31.
-- 55 --
  Това ви казахъ, за да имате миръ въ Мене. Въ свѣтътъ скърбь ще имате, но дързайте, Азъ побѣдихъ свѣтътъ.   Ев.И. 16;33.
  Върви подирѣ Ми!   Ев.И. 21;19
-- 60 --

ПЛОДЪТЪ НА ДУХЪТЪ

Бѣлия
лѫчъ
Съвършени въ едно.   Ев.И.17;23.
  Видѣлина на свѣтътъ – Христосъ.   Ев.И. 8;12.
  Туря подъ печать звѣздитѣ.   Иов.9;7.
Седмьтѣ духове Неислѣдимото богатство Христово.   Еф.3;8.
4. Зеленъ
На когото Името е Отрасль.   Зах.6;12.
  Азъ Съмъ Лозата.   Ев.И.15;5.
-- 61 --
Свѣтълъ Седмьтѣ Духове.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Лѫча.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Съзвучия.   О.И. 3;1.
  Въ пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сми чада Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature
 Понеделник - Зелените лъчи - Вечният Дух. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГ Е ДУХ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХ ВЕЧЕН
  Евр. 9;14.
Светлите
лъчи
Който има седемте духове Божии, и седемте звезди.   О.И. 3;1.
  Духът на любовта  
  Духът на Животът.    
  Духът на Святостта.    
  Духът на Мъдростта.    
  Духът на Душата.    
  Духът на Истината.   И.16;13
  Духът на Силата.    
  Духът на Благодатта.    
  Духът Христов.   Пет.1;11.
  Светият Дух.   Ефе.1;13.
  Които са седемте духове Божии распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отеца ваш.   Ев.М. 5;48
  За да бъде человекът Божий съвършен.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16
  Чрез единият Дух се кръстихме да сме в едно тяло.   1. Кор. 12;13
  Има различни дарби, но Духът е един и същ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го произвежда  един и същият Дух, като разпределя на всекиму поотделно както си иска.   1. Кор. 12;11.
  Показвайте ревност за по-добри дарби.   1. Кор. 12;31.
  поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,   Ев. Л. 1;78.
  а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни.   Иса. 30;26
  Потърсете того, който прави Плеядите и Ориона.   Амос. 5;8
  Господ е името му. Отец на светлините.   Иак. 1;17.
  Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина.   Иса. 60;1.
  За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очите ми и ще гледам чудесата на твоя закон.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се оня Ангел, който  говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: какво виждаш? И рекох: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му.   Зах. 4;1-3.
  а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.   Екл. 12;7
  И седем кандилца на него.   Зах. 4;2.
  И имаше около престолът и дъга.   О.И. 4;3.
   престолът на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии, изпратени по цялата земя.   О.И. 4;5.
  И рече Бог: поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 22 --

ВЕЧНИЯТ ДУХ

Зелените
лъчи
Призвах те по име.   Иса. 43;1.
  Знае Господ тези, които са негови.   2. Тим. 2;19.
Единият И ще наречеш името му Исус.   Ев. Л. 1;31
Растеж Каквото посее човек, това ще и да пожъне.   Гал. 6;7.
Произвожда И насади Господ Бог рай в Едем.   Бит. 2;8-16.
  И взе Господ Бог човека и насели го в рай Едемский.   Бит. 2;8-16.
Причинност За да го работи и пази. И в него бе дървото на живота.   Бит. 2;9-16.
Следствие И дървото на познание на добро и зло...   Бит. 2;17
  Ето земеделецът очаква многоценният плод от земята, и търпи за него много време.   Иак. 5;7.
  И зелен е пред слънцето, и ветвата му се простира в градината му.   Иов. 8;16.
  И сеят ниви, и садят лозя, които дават плодове и рожби.   Пс. 107;37.
  И плодът на правдата сее се с мир.   Иак. 3;18.
-- 23 --
  и ще ги нарекат силни с правда.   Иса. 61;3.
   както земята произвежда растенията си, и както градина отрастува посеяното в нея, така Господ Бог ще прояви правда и слава да пред всички народи.   Иса. 61;11.
  Славата на Ливан ще дойде при тебе с кипарис, бор и кедър заедно, за да украси мястото на Моето светилище.   Иса. 60; 13-14.
  Принесли си лоза из Египет.   Пс. 80; 8
Порастване Покриха се горите със сянката й.   Пс. 80; 10
Оплодяване Аз съм  лозата, вие пръчките, който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод.   Ев. И. 15;5.
  Защото ако се не уморяваме, на време ще пожънем.   Гал. 6;9.
 
Дървото на живота

  O.И. 2;7
  Аз съм като зелена маслина цветуща в Божий дом.   Пс. 52;8.
  Мислина приснозелена, красна, доброплодна.   Иер. 11;16.
  Праведний като финик ще цъфти.   Пс. 92;12.
  И Господ ще даде доброто: И земята ще ни даде плодът си.   Пс. 85;12.
  А ние на твоите люде, и овците на паствата ти ще те славословим във века.   Пс. 79;13.
-- 24 --
  Ще влезем във вратата ти със славословие, и в дворовете ти с хваление.   Пс. 100;4.
  Направи ми знамение на добро.   Пс. 86;17.
Богатение Господ осиромашава, и обогатява.   1. Цар. 2;7.
  Търсете първом Царството Божие, и правдата Негова: и всичко това ще ви се приложи.   Ев.М. 6;33.
  Не бой се, мало стадо; защото Отец ви благоволи да ви даде Царство.   Ев.Л. 12;32.
  Обичайте Господа; защото за онези, които Го обичат няма лишение.   Пс. 34;9.
  Господ е Пастир мой; не ще бъда в лишение.   Пс. 23;1.
  Неизследимото богатство Христово.   Еф. 3;8
  Ти си мой Син, аз днес те родих.   Евр. 1;5.
  Поискай от мене и ще ти дам.   Пс. 2;8.
  Просете и ще ви се даде.   Ев.М. 7;7.
  Господ да те послуша в скръбен ден: Да ти даде според желанието на сърцето ти, И да изпълни всякой твой съвет.   Пс. 20; 1-4.
  Среброто е мое и златото е мое.   Агей. 2;8.
  И Всесилний ще ти бъде злато, и изобилие от сребро за тебе.   Иов. 22;25.
-- 25 --
  И весели се в Господа, и ще даде прошенията на сърцето ти.   Пс. 37;4.
  доста е на всеки ден злобата му.   Ев.М. 6;34.
  Давайте и ще ви се даде; мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена.   Ев.Л. 6;38.
Благополучие Сторете да седнат човеците на тревата.   Ев.И. 6;10.
  Изобилие от жито ще има на земята, по върховете на горите.   Пс. 72;16.
  И костите ви ще прорастнат като трева.   Иса. 66;14.
  Отваряш ръката си, насищат се с благост.   Пс. 104;28.
  И изведе ги със сребро и злато.   Пс. 105;37.
  Ще слезе като дъжд.   Пс. 72;6.
  В неговите дни ще цъфти праведний.   Пс. 72;7.
  Искайте от Господа. И Господ ще блесне със светкавици и ще им даде обилен дъжд, всекиму - злак на нива.   Зах. 10;1.
  И Господ ще те умножи в благости.   Втор. 28; 11.
  Ще опазиш в съвършен мир непоколебимият умом.   Ис. 26;3.
  Помислите на прилежния се стремят към изобилие.   Пр. 21;5.
  Синко, ти си винаги с мене; и всичкото мое, твое е.   Ев.Л. 15;31.
  Колко в дълбоко богатството и премъдростта и знанието Божие.   Рим. 11;33.
  Ливан ще се промени в плодоносно поле.   Ис. 29; 17.
-- 26 --
Възпоменание Господ ни помена.   Пс. 115;12.
  И чуха гласът на Господа Бога, когато ходеше низ рая надвечер.   Бит. 3;8.
  Плодът ви да пребъде.   Ев. И. 15;16.
  А когато дойде, Утешителят Дух Святий, когото Отец ще ви проводи в мое име, Той ще ви научи всичко, и ще ви напомни всичко що ви съм рекъл.   Ев.И. 14;26.
  Помни твоя Създател.   Екл. 12;1.
  Да се подновявате в духът на вашият ум.   Еф. 4;23.
  Душата ми е жадна за Тебе, желае Те плътта ми, в една пуста, суха и безводна земя.   Пс. 63;1.
Освежаване Ще излея вода върху жадуващото.   Иса. 44;3.
  Водата, която Аз ще му дам, ще бъде в него извор на вода, която извира в живот вечен.   Ев.И. 4;14.
Отглеждане Храни ме с нужната ми храна.   Пр. 30;8.
  Аз съм хлябът на живота.   Ев.И. 6;48.
  Ако яде някой от този хляб, ще живее във веки.   Ев.И. 6;51.
  Пий - реки от жива вода ще потекат.   Ев.И. 7;38.
Отрастване Пожелайте, като новородени младенци, чистото словесно мляко.   1.Пет. 2;2.
-- 27 --
  Чашата, която ми даде Отец.   Ев.И. 18;11.
  Словото бе Бог.   Ев.И. 1;1.
  А твърдата храна е за съвършените.   Евр. 5;14.
  Твоят век ще бъде по светъл от пладне.   Иов. 11;17.
Обновяване Защото за дървото има надежда, че ако се отсече, пак ще прокара, и че младокът му няма да изчезне.   Иов. 14;7.
Възраждане Младостта ти се подновява като на орел.   Пс. 103;5.
  Ще са плодоносни в дълбока старост.   Пс. 92;14.
  И подновяваш лицето на земята.   Пс. 104;30.
  И ще ви въздам годините, които изпояде скакалецът.   Иоил. 2;25.
  Пустинята ще се възрадва, ще процъфти като крин и ще процъфти изобилно.   Ис. 35; 1-2
  Стори добро на робът си.   Пс. 119; 17.
  За да насити непроходимата и ненаселената земя.    Иов 38;27.
  И да възбужда злачните зародиши да изникват   Иов 38;27.
  И ще направя пустинята водни езера и сухата земя водни източници.   Иса 41; 18.
  Ще бъдеш по-светъл и тъмнина да си, пак ще станеш като зора.   Иов 11;17.
Надежда надявай се на Бога.   Пс. 43;5.
  Надеждата, която имаме е като сърцевина на душата - безопасна и твърда.   Евр. 6;19.
-- 28 --
  И ще си безопасен, защото има надежда.   Иов 11;18.
  А надеждата не посрамя.   Рим. 5;5.
  На всичко се надява. А сега остават тези - вяра, надежда и любов.   1.Кор. 13; 7-13.
  Облегни се на Господа и чакай Го.   Пс. 37;7.
Почивка Елате при мене, всички ще се трудите и сте обременени; и аз ще ви успокоя.   Ев.М. 11;28.
  А още и плътта ми ще почива в надежда.   Пс. 16;9.
  Под сянката на Всемогъщия няма да се боиш през нощта и от стрелата, която лети през деня.   Пс. 91;1-5
  Господ е покров твой отдясно тебе. Господ ще те пази от всяко зло.   Пс. 121; 5-7.
  Обръща бурята в тишина и замлъкват вълните им.   Пс. 107; 29.
  Горите ще донесат мир на хората.   Пс. 72; 3.
  Сенчестите дървета го покриват.   Иов. 40; 22.
  Там умореният ще си почине.   Ев. М. 11;29.
  И ще намерите спокойствие на душите си.   Ев. М. 11;29.
Мир Мълчи, умири се.   Ев.Мр. 4;39.
  Моят мир ви давам.   Ев.И. 14;27.
  Мир да бъде в стените ти.   Пс. 122;7.
-- 29 --
  Сърцето ти да пази заповедите ми; защото те ще ти придадат дълги дни, години на живот и мир.   Пр. 3;1.
  Тази е почивката, с която да успокоите отруденият.   Иса. 28;12.
  Мирно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, правиш да живея в безопасност.   Пс. 4;8.
  И така, братя, радвайте се, усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, имайте мир.   2. Кор. 13;11.
  И тая е отрадата.   Иса.28;12.
  На зелени пасища ме успокоява. Възвръща душата ми.   Пс. 23;2-3
  Аз съм възкресението и животът.   Ев.И. 11;25.
  Възкресение от мъртвите.   Рим. 1;4.
  Сее се в тление, възкръсва се в нетление.   1. Кор. 15;43.
  И духът да се върне при Богът, който го е дал.   Екл. 12;7.
  Во веки веков.   О.И. 22;5.
  Амин.   О.И. 22;21
-- 48 --

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

Светлите
лъчи
Христос е сияние на неговата Слава и Образ на Неговото Същество и държи всичко със Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелите си духове и слугите си пламък огнен.   Евр. 1;7.
  Духове, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение.   Евр. 1;14
  Всекиму се дава явяването на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Зелените лъчи
Плодородие
Просете и ще ви се даде; търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който проси приема и който търси намира и който хлопа, ще му се отвори.   Ев.М. 7;7-8.
Плодородие Давайте и ще ви се даде; мяра добре натъпкана, стърсена и препълнена ще ви дадат в пазвата ви.   Ев.Л. 6;38.
-- 54 --
Изобилие И рече Симону: оттегли ладията в дълбочината, хвърлете мрежите се да уловите риба. А Симон отговори и рече му: Учителю, цяла нощ сме се трудили и не уловихме нищо; но по твоята реч ще хвърля мрежата. И това като сториха, уловиха много множество риби, че чак се късаше мрежата им.   Ев.Л. 5;4-6
  Гладните изпълни с добрини, а богатите изпрати празни.   Ев.Л. 1;53.
  Търсете първо Царството Божие и правдата Негова, и всичко това ще ви се приложи. За това недейте се грижи за утре, защото утрешният ден ще се погрижи за себе си.   Ев.М. 6;33.
  Отецът ваш знае, че това ви трябва.   Ев.Л. 12;30.
  А Исус щом чу думата, която говореха, каза на началника на съборището: Не бой се, само вярвай.   Ев.Мр. 5;36.
Спокойствие Елате при мене, всички ще се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя.   Ев.М> 11;28.
  И докато говореха това, сам Исус застана сред тях и им каза: Мир вам.   Ев.Л. 24;36.
  Слава във вишних Богу и на земята мир, а на човеците благоволение.   Ев.Л. 2;14.
  Мир ви оставям; моят мир ви давам.   Ев.И. 14; 27
Почивка Елате сами на пусто място и си починете малко.   Ев.Мр.6;31.
-- 55 --
  Това ви казах, за да имате мир в Мене. В света скръб ще имате; но дерзайте. Аз победих света.   Ев.И. 16;33.
  Върви подире ми.   Ев.И. 21;19
-- 60 --

ПЛОДЪТ НА ДУХА

Белия
лъч
Съвършени в едно.   Ев.И.17;23.
  Светлината на света Христос.   Ев.И. 8;12.
  Туря под печат звездите.   Иов.9;7.
Седемте духове Неизследимото богатсвто Христово.   Еф.3;8.
4. Зелен
На когото името му е Младочка (Кълнче)   Зах.6;12.
  Аз съм Лозата.   Ев.И.15;5.
-- 61 --
Светъл Седемте Духове   О.И. 3;1.
  Седемте Лъча.   О.И. 3;1.
  Седемте Съзвучия.   О.И. 3;1.
  В пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седем пъти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сме чеда Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature

НАГОРЕ

Контакти