Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розовите лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книга
 Събота - Виолетовитѣ лѫчи - Духътъ на Силата. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГЪ Е ДУХЪ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХЪ ВѢЧЕНЪ
  Евр. 9;14.
Свѣтлитѣ
лѫчи
Който има седмьтѣ духове Божии, и седмьтѣ звезди.   О.И. 3;1.
  Духътъ на Любовьта.  
  Духътъ на Животътъ.    
  Духътъ на Святостьта.    
  Духътъ на Мѫдростьта.    
  Духътъ на Душата.    
  Духътъ на Истината.   И.16;13
  Духътъ на Силата.    
  Духътъ на Благодатьта.    
  Духътъ Христовъ.   Пет.1;11.
  Святийтъ Духъ.   Ефе.1;13.
  Които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бѫдете съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ.   Ев.М. 5;48
  За да бѫде человѣкътъ Божий съвършенъ.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знaете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16
  Чрѣзъ единийтъ Духъ се кръстихми да сми въ едно тѣло.   1. Кор. 12;13
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го дѣйствува единийтъ  и тойзи истий Духъ, който на всѣкой человѣкъ особено раздѣлява, както му е угодно.   1. Кор. 12;11.
  Имайте ревность за по-добритѣ дарби.   1. Кор. 12;31.
  За милосърдието на милостьта на Бога нашего, съ която ни посѣти зора отъ висотата.   Ев. Л. 1;78.
  И свѣтътъ на Слънцето ще бѫде седмократенъ, както свѣтътъ на седмь дни.   Иса. 30;26
  Потърсѣте Того, който прави Плиядитѣ и Ориона.   Амос. 5;8
  Господь е името Му. Отецъ на свѣтлинитѣ.   Иак. 1;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде.   Иса. 60;1.
  Въ това се поучавай, въ това се занимавай, да бѫде явно на всичкитѣ твоето прѣуспѣвание.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очитѣ ми и ще гледамъ чудесата на Твоя законъ.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се ангелътъ, говорящий съ мене, и ме събуди, както человѣкъ, който се събужда отъ сънътъ си, и рече ми: "Що виждашъ ти?" И рѣкохъ: "Погледнахъ и ето свѣтилникъ, всичкий златенъ, и чаша върху него".   Зах. 4;1-3.
  И Духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7
  И седмьтѣ му свѣтила върху него.   Зах. 4;2.
  И имаше около прѣстолътъ и дѫга.   О.И. 4;3.
  И прѣстолътъ на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седмь свѣтила огнени, които горѣха прѣдъ прѣстолътъ, които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 4;5.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 33 --

ДУХЪТЪ НА СИЛАТА

Виолетовитѣ
лѫчи
Съ силата на Духа Божия.   Рим. 15;19.
  Господь постави прѣстолътъ Си на небето и Царството Му владѣе надъ всичко.   Пс. 103; 19.
Сила Царството Божие не е въ слово, но въ сила.   1. Кор. 4;20.
  Царството Божие вѫтрѣ въ васъ е.   Ев.Л. 17;21.
Благость Благостьта Ти ме възвеличи.   2. Цар. 22;36.
  всяка плът да благославя святото Негово име.   Иак. 1;4.
  Смиреннийтъ духомъ.   Иса. 57;15.
  Защото кой прѣзрѣ деньтъ на малкитѣ работи?   Зах. 4;10.
  Не чрѣзъ сила, ни чрѣзъ крѣпость, но чрѣзъ Духътъ ми говори Господь Саваоθъ.   Зах. 4;6.
  И най-голѣмийтъ отъ васъ да бѫде вамъ слуга.   Ев.М. 23;11.
  Идѣте, извѣстѣте на братията Ми да идатъ въ Галилея и тамъ ще Ме видятъ.   Ев.М. 28;10.
  Чрѣзъ съвѣтътъ Си ще ме водишь и слѣдъ това ще ме приемешъ въ слава.   Пс. 73;24.
Почетъ Отдавайте на всички кому каквото сте длъжни: комуто почетъ – почетътъ.   Рим. 13;7.
-- 34 --
  Ще прѣговарямъ славното великолѣпие на Твоето величество и чуднитѣ Твои дѣла.   Пс. 145;5.
  Славно и великолѣпно е Неговото дѣло.   Пс. 111;3.
  Принесѣте Господу, синове на силнитѣ, славата на Името Му.   Пс. 29;1.
Боголюбие Свято и страшно е Името Му.   Пс. 111;9.
  Бойте се Богу, царьтъ почитайте!   1.Пет. 2;17.
  Человѣкъ ще погледне къмъ Създателя си и очитѣ му ще се взратъ къмъ Святаго Израйлева.   Иса. 17;7.
Великодушие, щедрость и милосърдие Блаженъ, който пригледува сиромахътъ – въ скърбенъ день ще го избави Господь.   Пс. 41;1.
  Който съхранява въ животъ душата ни и не оставя да се клатятъ нозѣтѣ ни.   Пс. 66;9.
Могѫщество Крѣпкий, за да спасявамъ.   Иса. 63;1.
  Съ Бога сѫ силни.   2. Кор. 10;4.
  Чрѣзъ Неговийтъ Духъ да се утвърдите крѣпко въ вѫтрѣшнийтъ человѣкъ.   Еф. 3;16.
  Най­послѣ, братие мои, укрѣпявайте се въ Господа и въ силата на Неговото могущество.   Еф. 6;10.
-- 48 --

ОТЕЦЪ НА СВѢТЛИНИТѢ

Свѣтлитѣ
лѫчи
Христосъ е Сияние на Неговата Слава и Образъ на Неговото Сѫщество, и държи всичко съ Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелитѣ Си духове и слугитѣ Си – пламъкъ огненъ.   Евр. 1;7.
  Духове, проваждани да слугуватъ на тѣзи, които ще наслѣдуватъ спасение.   Евр. 1;14
  Всѣкиму се дава явението на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Виолетови лѫчи
Ето давамъ ви власть да настѫпувате на змий и на скорпий, и надъ всѣка сила вражия; и нищо нѣма да ви поврѣди.   Ев.Л. 10;19.
Сила Има нѣкои отъ стоящитѣ тукъ, които нѣма да вкусятъ смърть, доклѣ не видятъ Царството Божие, дошло въ Сила.   Ев.Мр. 9;1.
  Удивляваха се на учението Му, защото Неговото слово бѣше съ власть.   Ев.Л. 4;36.
  Що е това слово, Той съ власть и сила повѣлява на нечиститѣ духове и излѣзватъ? А вий сѣдѣте въ Иерусалимъ, доклѣ се облѣчете съ сила отъ горѣ.   Ев.Мр. 1;27
  Отъ нинѣ Синъ Человѣческий ще бѫде сѣдящъ отдесно на силата Божия.   Ев.Л. 22;69.
-- 57 --
Могыщество Силнийтъ ми стори величие и свято е Неговото име.   Ев.Л. 1:49.
  И пристѫпи Исус, та им говори и рече: "Даде Ми се всѣка власть на небето и на земята. Идѣте, прочее, научѣте всичките народи и кръщавайте ги въ името на Отца и Сина, и Святаго Духа!".   Ев.М. 28; 18-20.
-- 60 --

ПЛОДЪТЪ НА ДУХЪТЪ

Бѣлия
лѫчъ
Съвършени въ едно.   Ев.И.17;23.
  Видѣлина на свѣтътъ – Христосъ.   Ев.И. 8;12.
  Туря подъ печать звѣздитѣ.   Иов.9;7.
Седмьтѣ духове Неислѣдимото богатство Христово.   Еф.3;8.
6. Виолетовъ
Силнийтъ ми стори величие.   Ев.Л. 1;49.
  Царството Божие не е въ слово, но въ сила.   1.Кор. 4;20.
-- 61 --
Свѣтълъ Седмьтѣ Духове.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Лѫча.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Съзвучия.   О.И. 3;1.
  Въ пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сми чада Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature
 Събота - Виолетовите лъчи - Духът на Силата. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГ Е ДУХ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХ ВЕЧЕН
  Евр. 9;14.
Светлите
лъчи
Който има седемте духове Божии, и седемте звезди.   О.И. 3;1.
  Духът на любовта  
  Духът на Животът.    
  Духът на Святостта.    
  Духът на Мъдростта.    
  Духът на Душата.    
  Духът на Истината.   И.16;13
  Духът на Силата.    
  Духът на Благодатта.    
  Духът Христов.   Пет.1;11.
  Светият Дух.   Ефе.1;13.
  Които са седемте духове Божии распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отеца ваш.   Ев.М. 5;48
  За да бъде человекът Божий съвършен.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16
  Чрез единият Дух се кръстихме да сме в едно тяло.   1. Кор. 12;13
  Има различни дарби, но Духът е един и същ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го произвежда  един и същият Дух, като разпределя на всекиму поотделно както си иска.   1. Кор. 12;11.
  Показвайте ревност за по-добри дарби.   1. Кор. 12;31.
  поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,   Ев. Л. 1;78.
  а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни.   Иса. 30;26
  Потърсете того, който прави Плеядите и Ориона.   Амос. 5;8
  Господ е името му. Отец на светлините.   Иак. 1;17.
  Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина.   Иса. 60;1.
  За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очите ми и ще гледам чудесата на твоя закон.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се оня Ангел, който  говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: какво виждаш? И рекох: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му.   Зах. 4;1-3.
  а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.   Екл. 12;7
  И седем кандилца на него.   Зах. 4;2.
  И имаше около престолът и дъга.   О.И. 4;3.
   престолът на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии, изпратени по цялата земя.   О.И. 4;5.
  И рече Бог: поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 33 --

ДУХЪТ НА СИЛАТА

Виолетовите
лъчи
Със силата на Духа Божий.   Рим. 15;19.
  Господ постави престолът си на небето и Царството му владее над всичко.   Пс. 103; 19.
Сила Царството Божие не е в слово, но в сила.   1. Кор. 4;20.
  Царството Божие е вътре във вас.   Ев.Л. 17;21.
Благост Благостта ти ме възвеличи.   2. Цар. 22;36.
  А търпението да има дело съвършено.   Иак. 1;4.
  Смиреният духом.   Иса. 57;15.
  защото кой презря денят на малките работи?   Зах. 4;10.
  Не чрез сила, ни чрез крепост, но чрез Духът ми, говори Господ Бог.   Зах. 4;6.
  И най-големият от вас, да бъде вам слуга.   Ев.М. 23;11.
  Идете известете на братята ми, да идат в Галилея и там ще ме видят.   Ев.М. 28;10.
  Чрез съвътът си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава.   Пс. 73;24.
Почет Отдавайте на всички кому каквото сте длъжни; комуто почет, почетът.   Рим. 13;7.
-- 34 --
  Ще преговарям славното великолепие на Твоето величество и чудните Твои дела.   Пс. 145;5.
  Славно и великолепно е неговото дело.   Пс. 111;3.
  Принесете Господу, синове на силните, славата на името Му.   Пс. 29;1.
Боголюбие Свято и страшно е името му.   Пс. 111;9.
  Бой се от Бога, почитай царя.   1.Пет. 2;17.
  Човек ще погледне към Създателя си и очите му ще се взрат към Светия Израел.   Иса. 17;7.
Великодушие, Щедрост и милосърдие Блажен, който поглежда сиромаха: в скръбен ден ще го избави Господ.   Пс. 41;1.
  Който съхранява в живот душата ни и не оставя да се клатят нозете ни.   Пс. 66;9.
Могъщество Крепкий за да спасявам.   Иса. 63;1.
  С Бога са силни.   2. Кор. 10;4.
  Чрез неговият Дух  да се утвърдите крепко във вътрешния човек.   Еф. 3;16.
  Най-после, братя мои, укрепявайте се в Господа, и в силата на неговото могъщество.   Еф. 6;10.
-- 48 --

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

Светлите
лъчи
Христос е сияние на неговата Слава и Образ на Неговото Същество и държи всичко със Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелите си духове и слугите си пламък огнен.   Евр. 1;7.
  Духове, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение.   Евр. 1;14
  Всекиму се дава явяването на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Виолетови лъчи
Ето, давам ви власт да настъпвате змии и скорпиони и над всяка сила вража и нищо няма да ви повреди.   Ев.Л. 10;19.
Сила Има някой от стоящите тук, които няма да вкусят смърт, докато не видят Царството Божие дошло в Сила.   Ев.Мр. 9;1.
  Удивляваха се на учението му, защото неговото слово беше с власт.   Ев.Л. 4;36.
  Що е това слово, при което Той с власт и сила повелява на нечистите духове да излязат? А вие седете в Йерусалим докато се облечете със сила отгоре.   Ев.Мр. 1;27
  От нине Син човешки ще бъде седящ отдясно на силата Божия.   Ев.Л. 22;69.
-- 57 --
Могъщество Силният ми стори величие, и свято е Неговото Име   Ев.Л. 1:49.
  И пристъпи Исус та им говори и рече: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочее научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и светия Дух.   Ев.М. 28; 18-20.
-- 60 --

ПЛОДЪТ НА ДУХА

Белия
лъч
Съвършени в едно.   Ев.И.17;23.
  Светлината на света Христос.   Ев.И. 8;12.
  Туря под печат звездите.   Иов.9;7.
Седемте духове Неизследимото богатсвто Христово.   Еф.3;8.
6. Виолетов
Силният ми стори величие.   Ев.Л. 1;49.
  Царството Божие не е в слово, а в сила.   1.Кор. 4;20.
-- 61 --
Светъл Седемте Духове   О.И. 3;1.
  Седемте Лъча.   О.И. 3;1.
  Седемте Съзвучия.   О.И. 3;1.
  В пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седем пъти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сме чеда Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature

НАГОРЕ

Контакти