Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розовите лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книга
 Петък - Розовитѣ лѫчи - Духътъ на Животътъ. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГЪ Е ДУХЪ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХЪ ВѢЧЕНЪ
  Евр. 9;14.
Свѣтлитѣ
лѫчи
Който има седмьтѣ духове Божии, и седмьтѣ звезди.   О.И. 3;1.
  Духътъ на Любовьта.  
  Духътъ на Животътъ.    
  Духътъ на Святостьта.    
  Духътъ на Мѫдростьта.    
  Духътъ на Душата.    
  Духътъ на Истината.   И.16;13
  Духътъ на Силата.    
  Духътъ на Благодатьта.    
  Духътъ Христовъ.   Пет.1;11.
  Святийтъ Духъ.   Ефе.1;13.
  Които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бѫдете съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ.   Ев.М. 5;48
  За да бѫде человѣкътъ Божий съвършенъ.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знaете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16
  Чрѣзъ единийтъ Духъ се кръстихми да сми въ едно тѣло.   1. Кор. 12;13
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го дѣйствува единийтъ  и тойзи истий Духъ, който на всѣкой человѣкъ особено раздѣлява, както му е угодно.   1. Кор. 12;11.
  Имайте ревность за по-добритѣ дарби.   1. Кор. 12;31.
  За милосърдието на милостьта на Бога нашего, съ която ни посѣти зора отъ висотата.   Ев. Л. 1;78.
  И свѣтътъ на Слънцето ще бѫде седмократенъ, както свѣтътъ на седмь дни.   Иса. 30;26
  Потърсѣте Того, който прави Плиядитѣ и Ориона.   Амос. 5;8
  Господь е името Му. Отецъ на свѣтлинитѣ.   Иак. 1;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде.   Иса. 60;1.
  Въ това се поучавай, въ това се занимавай, да бѫде явно на всичкитѣ твоето прѣуспѣвание.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очитѣ ми и ще гледамъ чудесата на Твоя законъ.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се ангелътъ, говорящий съ мене, и ме събуди, както человѣкъ, който се събужда отъ сънътъ си, и рече ми: "Що виждашъ ти?" И рѣкохъ: "Погледнахъ и ето свѣтилникъ, всичкий златенъ, и чаша върху него".   Зах. 4;1-3.
  И Духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7
  И седмьтѣ му свѣтила върху него.   Зах. 4;2.
  И имаше около прѣстолътъ и дѫга.   О.И. 4;3.
  И прѣстолътъ на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седмь свѣтила огнени, които горѣха прѣдъ прѣстолътъ, които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 4;5.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 12 --

ДУХЪТЪ НА ЖИВОТЪТЪ

Азъ Съмъ животътъ.   Ев. И. 14;6.
  Азъ дойдохъ, за да иматъ животъ и да го иматъ прѣизобилно.   Ев. И. 10;10.
Животъ
вѣченъ
А това е животъ вѣчний, дѣто да познаятъ Тебе, единаго истиннаго Бога.   Ев. И. 17;3.
  Който съхранява въ животъ душата ни.   Пс. 66;9.
  Духъ Божий ме е направилъ и диханието на Всесилнаго ме е оживотворило.   Иов. 33;4.
  Съ кожа и плъть си ме облѣкалъ, съ кости и жили си ме оплелъ, животъ и милость си ми дарилъ.   Иов. 10; 11-12.
Мощь Бѫдѣте крѣпки.   Втор. 31;6.
  Всичко мога чрѣзъ Христа, който ме укрѣпява.   Фил. 4;13.
  И съ търпѣние да тичами на прѣдлежащото намъ поприще.   Евр. 12;1.
  Споредъ богатството на славата си, чрѣзъ Неговийтъ Духъ да се утвърдите крѣпко въ вѫтрѣшнийтъ человѣкъ.   Ефе. 3;16.
-- 13 --
  Които чакатъ Господа, ще подновятъ силата си, ще възлѣзатъ съ крила като орли, ще тичатъ и не ще се утрудятъ, ще ходятъ и не ще ослабѣятъ.   Иса. 40; 31.
  Защото Господь Иеова е вѣчна крѣпость.   Иса. 26;4.
  Богъ твой отреди силата ти.   Пс. 68;28.
  Защото укрѣпи вереитѣ на твоитѣ врата.   Пс. 147;13.
  Рѫката Ми ще го поддържа.   Пс. 89;21.
  Укрѣпѣте ослабналитѣ рѫцѣ, утвърдѣте разслабенитѣ колѣна.   Иса. 35;3.
  Отиватъ отъ сила въ сила.   Пс. 84;7.
  Укрѣпилъ си ме съ сила въ душата ми.   Пс. 138;3.
  Не бойте се.   Иса. 35;4.
  Бѫдѣте крѣпки и дързновени.   Втор. 31;6.
  Нито да се страхувате, бѫдѣте крѣпки и мѫжествени, така ще прѣуспѣете.   И. Нав. 10; 25.
  Азъ ще бѫда съ тебе наедно.   Исх. 3;12.
  Нѣма да те оставя, нито да те напусна.   И. Нав. 1;5.
  Не бой се, нито се страхувай.   Втор. 31;8.
  Васъ друго искушение, освѣнъ человѣческо, не ви е постигнало, вѣренъ е обаче Богъ, Който съ искушението наедно ще даде и срѣдството, така щото да можите да прѣтърпѣвате.   1. Кор. 10;13.
  И утвърденъ ще бѫдешъ, и нѣма да се боишъ.   Иов. 11;15.
-- 14 --
  Блаженъ онзи человѣкъ, който прѣтърпѣва искушение, защото като прѣмине испитътъ, ще приеме вѣнецътъ на живота, който обѣща Господь на онѣзи, които Го любятъ.   Иак. 1;12.
  Стойте, прочее, постоянни въ свободата.   Гал. 5;1.
  Бѫдѣте като мѫже.   1. Цар. 4;9.
  Чрѣзъ Бога ще направимъ юначество.   Пс. 60;12.
Побѣда Прѣвъзмогване Неговата дѣсница и Неговата свята мишца направиха му спасение.   Пс. 98;1.
  Защото чрѣзъ Тебе ще разбия пълкъ и чрѣзъ Бога моего ще прѣскоча стѣна.   Пс. 18;29.
  Който побѣждава, ще наслѣдува всичко.   О.И. 21;7.
  Когато врагътъ нападне като рѣка, Духътъ Господень ще възвиси хоругва.   Иса. 59;19.
  Да се не убоишъ отъ лицето имъ; Азъ Съмъ съ тебе, за да те избавямъ.   Иер. 1;8.
  А рабъ Господень не трѣба да се кара.   2. Тим. 2;24.
  Нѣма вече да се чуе насилие въ земята ти.   Иса. 60;18.
  Но благодарение Богу, Който ни даде побѣдата.   1. Кор. 15.57.
  Дѣ ти, аде, побѣдата?   1. Кор. 15;55
  Погълната би смъртьта съ побѣда.   1. Кор. 15;54
-- 48 --

ОТЕЦЪ НА СВѢТЛИНИТѢ

Свѣтлитѣ
лѫчи
Христосъ е Сияние на Неговата Слава и Образъ на Неговото Сѫщество, и държи всичко съ Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелитѣ Си духове и слугитѣ Си – пламъкъ огненъ.   Евр. 1;7.
  Духове, проваждани да слугуватъ на тѣзи, които ще наслѣдуватъ спасение.   Евр. 1;14
  Всѣкиму се дава явението на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Розовитѣ лѫчи
Любовь
Богъ обаче, Който е богатъ въ милость, за голѣмата Си любовь, съ която ни възлюби, и като бѣхме мъртви въ прѣстѫпленията, оживи ни наедно съ Христа.   Еф. 2;4-5.
Любовь А Утѣшительтъ, Духъ Святий, когото Отецъ ще ви проводи въ Мое име, Той ще ви научи всичко.   Ев.И. 14;26.
  Да имате любовь помежду си, както ви Азъ възлюбихъ.   Ев.И. 15;12.
  Както Отецъ възлюби Мене, и Азъ възлюбихъ васъ; прѣбѫдѣте въ Моята любовь.   Ев.И. 15;9.
  Не ти казувамъ до седмь пѫти, но до седемдесеть пѫти по седмь.   Ев.М. 18;22.
  Върви подирѣ Ми!   Ев.И. 21;19
-- 60 --

ПЛОДЪТЪ НА ДУХЪТЪ

Бѣлия
лѫчъ
Съвършени въ едно.   Ев.И.17;23.
  Видѣлина на свѣтътъ – Христосъ.   Ев.И. 8;12.
  Туря подъ печать звѣздитѣ.   Иов.9;7.
Седмьтѣ духове Неислѣдимото богатство Христово.   Еф.3;8.
Розовъ
Азъ съмъ цвѣте Сароново.   П.Пес.2;1.
  Любовьта е отъ Бога.   1.И.4;7.
-- 61 --
Свѣтълъ Седмьтѣ Духове.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Лѫча.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Съзвучия.   О.И. 3;1.
  Въ пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сми чада Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature
 Петък - Розовите лъчи - Духът на Живота. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГ Е ДУХ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХ ВЕЧЕН
  Евр. 9;14.
Светлите
лъчи
Който има седемте духове Божии, и седемте звезди.   О.И. 3;1.
  Духът на любовта  
  Духът на Животът.    
  Духът на Святостта.    
  Духът на Мъдростта.    
  Духът на Душата.    
  Духът на Истината.   И.16;13
  Духът на Силата.    
  Духът на Благодатта.    
  Духът Христов.   Пет.1;11.
  Светият Дух.   Ефе.1;13.
  Които са седемте духове Божии распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отеца ваш.   Ев.М. 5;48
  За да бъде человекът Божий съвършен.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16
  Чрез единият Дух се кръстихме да сме в едно тяло.   1. Кор. 12;13
  Има различни дарби, но Духът е един и същ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го произвежда  един и същият Дух, като разпределя на всекиму поотделно както си иска.   1. Кор. 12;11.
  Показвайте ревност за по-добри дарби.   1. Кор. 12;31.
  поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,   Ев. Л. 1;78.
  а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни.   Иса. 30;26
  Потърсете того, който прави Плеядите и Ориона.   Амос. 5;8
  Господ е името му. Отец на светлините.   Иак. 1;17.
  Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина.   Иса. 60;1.
  За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очите ми и ще гледам чудесата на твоя закон.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се оня Ангел, който  говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: какво виждаш? И рекох: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му.   Зах. 4;1-3.
  а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.   Екл. 12;7
  И седем кандилца на него.   Зах. 4;2.
  И имаше около престолът и дъга.   О.И. 4;3.
   престолът на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии, изпратени по цялата земя.   О.И. 4;5.
  И рече Бог: поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 12 --

ДУХЪТ НА ЖИВОТА

Аз съм животът.   Ев. И. 14;6.
  Аз дойдох, за да имат Живот, и да го имат преизобилно.   Ев. И. 10;10.
Живот
вечен
А това е живот вечний, дето да познаят тебе единаго истиннаго Бога.   Ев. И. 17;3.
  Който съхранява в живот душата ни.    Пс. 66;9.
  Дух Божий ме е направил, и диханието на Всесилного ме е оживотворило.   Иов. 33;4.
  С кожа и плът си ме облякъл, с кости и жили си ме оплел; живот и милост си ми дарил.   Иов. 10; 11-12.
Мощ Бъдете крепки.   Втор. 31;6.
  Всичко мога чрез Христа, който ме укрепява.   Фил. 4;13.
  И с търпение да тичаме на предлежащото нам поприще.   Евр. 12;1.
  по богатството на славата Си, чрез Дух  Му да се утвърдите крепко във вътрешния човек.   Ефе. 3;16.
-- 13 --
  а които се надяват на Господа, ще подновят силата си: ще дигнат криле като орли, ще припнат и не ще се отрудят, ще отидат и не ще се уморят.   Иса. 40; 31.
  защото Господ Бог е вечна твърдиня.   Иса. 26;4.
  Бога твой отреди силата ти.   Пс. 68;28.
  Защото укрепи вереите на твоите врата.   Пс. 147;13.
  Ръката ми ще го поддържа.   Пс. 89;21.
  Укрепете отслабналите ръце, утвърдете разслабените колена.   Иса. 35;3.
  Отиват от сила в сила.   Пс. 84;7.
  Укрепил си ме със сила в душата ми.   Пс. 138;3.
  бъдете твърди, не се бойте.   Иса. 35;4.
  Бъдете крепки и дръзновени.   Втор. 31;6.
  Нито да се страхувате; бъдете крепки и мъжествени; така ще преуспеете.   И. Нав. 10; 25.
  Аз ще бъда с тебе наедно.   Исх. 3;12.
  Няма да те оставя, нито да те напусна.   И. Нав. 1;5.
  Не бой се, нито се страхувай.   Втор. 31;8.
  Вас друго изкушение освен човешко не ви е постигало; верен е обаче Бог, който с изкушението заедно ще даде средството, така щото да можете да изтърпявате.   1. Кор. 10;13.
  И утвърден ще бъдеш, и няма да се боиш.   Иов. 11;15.
-- 14 --
  Блажен онзи човек, който търпи изкушение, защото след като бъде изпитан, ще получи венецът на живота, що Господ е обещал на онези, които Го обичат.   Иак. 1;12.
  Стойте прочее постоянни в свободата.   Гал. 5;1.
  Бъдете като мъже.   1. Цар. 4;9.
  Чрез Бога ще направим юначество.   Пс. 60;12.
Победа. Превъзмогване Неговата десница и неговата свята мишца направиха му спасение.   Пс. 98;1.
  Защото чрез тебе ще разбия пълка и чрез Бога моего ще прескоча стена.   Пс. 18;29.
  Който побеждава ще наследи всичко.   О.И. 21;7.
  Ако врагът дойде като река, - духването Господне ще го пропъди.   Иса. 59;19.
  Да се не уплашиш от лицето им: Аз съм с тебе за да те избавям.   Иер. 1;8.
  А раб Господен не трябва да се кара.   2. Тим. 2;24.
  Няма вече да се чуе насилие в земята ти.    Иса. 60;18.
  Но благодарение Богу, който ни даде победата.   1. Кор. 15.57.
  Де ти, аде победата?   1. Кор. 15;55
  Погълната би смъртта с победа.   1. Кор. 15;54
-- 48 --

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

Светлите
лъчи
Христос е сияние на неговата Слава и Образ на Неговото Същество и държи всичко със Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелите си духове и слугите си пламък огнен.   Евр. 1;7.
  Духове, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение.   Евр. 1;14
  Всекиму се дава явяването на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Розовите лъчи
Любов
Бог обаче, който е богат в милост, за голямата си любов с която ни възлюби, и като бяхме мъртви в престъпленията, оживи ни заедно с Христа.   Еф. 2;4-5.
Любов А Утешителят, Светия Дух, когото Отец ще ви проводи в мое име, Той ще ви научи на всичко.   Ев.И. 14;26.
  Да имате любов помежду си, както Аз възлюбих.   Ев.И. 15;12.
  Както Отец възлюби мене, и аз възлюбих вас; пребъдете в моята любов.   Ев.И. 15;9.
  Не ти казвам до седем пъти, но до седемдесет пъти по седем.   Ев.М. 18;22.
  Върви подире ми.   Ев.И. 21;19
-- 60 --

ПЛОДЪТ НА ДУХА

Белия
лъч
Съвършени в едно.   Ев.И.17;23.
  Светлината на света Христос.   Ев.И. 8;12.
  Туря под печат звездите.   Иов.9;7.
Седемте духове Неизследимото богатсвто Христово.   Еф.3;8.
Розов
Аз съм цвете Сароново   П.Пес.2;1.
  Любовта е от Бога   1.И.4;7.
-- 61 --
Светъл Седемте Духове   О.И. 3;1.
  Седемте Лъча.   О.И. 3;1.
  Седемте Съзвучия.   О.И. 3;1.
  В пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седем пъти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сме чеда Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature

НАГОРЕ

Контакти