Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розовите лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книга
Диамантовитѣ бѣли лѫчи - Духътъ Христовъ.
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГЪ Е ДУХЪ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХЪ ВѢЧЕНЪ
  Евр. 9;14.
Свѣтлитѣ
лѫчи
Който има седмьтѣ духове Божии, и седмьтѣ звезди.   О.И. 3;1.
  Духътъ на Любовьта.  
  Духътъ на Животътъ.    
  Духътъ на Святостьта.    
  Духътъ на Мѫдростьта.    
  Духътъ на Душата.    
  Духътъ на Истината.   И.16;13
  Духътъ на Силата.    
  Духътъ на Благодатьта.    
  Духътъ Христовъ.   Пет.1;11.
  Святийтъ Духъ.   Ефе.1;13.
  Които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бѫдете съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ.   Ев.М. 5;48
  За да бѫде человѣкътъ Божий съвършенъ.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знaете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16
  Чрѣзъ единийтъ Духъ се кръстихми да сми въ едно тѣло.   1. Кор. 12;13
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го дѣйствува единийтъ  и тойзи истий Духъ, който на всѣкой человѣкъ особено раздѣлява, както му е угодно.   1. Кор. 12;11.
  Имайте ревность за по-добритѣ дарби.   1. Кор. 12;31.
  За милосърдието на милостьта на Бога нашего, съ която ни посѣти зора отъ висотата.   Ев. Л. 1;78.
  И свѣтътъ на Слънцето ще бѫде седмократенъ, както свѣтътъ на седмь дни.   Иса. 30;26
  Потърсѣте Того, който прави Плиядитѣ и Ориона.   Амос. 5;8
  Господь е името Му. Отецъ на свѣтлинитѣ.   Иак. 1;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде.   Иса. 60;1.
  Въ това се поучавай, въ това се занимавай, да бѫде явно на всичкитѣ твоето прѣуспѣвание.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очитѣ ми и ще гледамъ чудесата на Твоя законъ.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се ангелътъ, говорящий съ мене, и ме събуди, както человѣкъ, който се събужда отъ сънътъ си, и рече ми: "Що виждашъ ти?" И рѣкохъ: "Погледнахъ и ето свѣтилникъ, всичкий златенъ, и чаша върху него".   Зах. 4;1-3.
  И Духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7
  И седмьтѣ му свѣтила върху него.   Зах. 4;2.
  И имаше около прѣстолътъ и дѫга.   О.И. 4;3.
  И прѣстолътъ на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седмь свѣтила огнени, които горѣха прѣдъ прѣстолътъ, които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 4;5.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 40 --

ДУХЪТЪ ХРИСТОВЪ

Диамантовитѣ бѣли
лѫчи
Който развързва седмьтѣ печата.   О.И. 5;5
Пълнота Отваря седмьтѣ очи,   О.И. 5;6
  Прораствува седмьтѣ рогове,   О.И. 5;6
  Държи седмьтѣ църкви,   О.И. 1;20
  Образува седмьтѣ звѣзди,   О.И. 1;20
  Запаля седмьтѣ свѣтилника,   О.И. 1;20
  Освещава седмьтѣ дни,    
  Распроважда седмьтѣ духове, съединява всичко въ едно цѣло, образува Божественото съзвучие на голѣмитѣ и малки свѣтове, разпрѣдѣля отреденитѣ блага, води къмъ Божественото Сърдце на Любовьта. Оживѣва и създава, произвожда и ражда, обогатява и окрасява, милва и утѣшава, благославя и озарява. Весели всичко живо, освѣтява и умѫдрява. Събира знанието, прави да прозябнува всичката Божия любовь, мѫдрость и истина.   О.И. 5;6
  Господь благоволи да Го прѣдаде на биение и на страдание;   Иса. 53;10-12.
  когато дадешъ душата Му приношение за прѣстѫпление,   Иса. 53;10-12.
  ще види сѣме, ще продължи днитѣ Си и волята Господня ще благоуспѣе въ рѫката Му.   Иса. 53;10-12.
-- 41 --
  Ще види плодътъ отъ трудътъ на душата Си и ще се насити;   Иса. 53;11
  праведнийтъ ми рабъ ще оправдае мнозина чрѣзъ опознанието Си,   Иса. 53;11
  защото Той ще се натовари съ беззаконията имъ.   Иса. 53;11
  За то ще Му дамъ дѣлъ съ голѣмитѣ и съ силнитѣ ще раздѣли користь, защото прѣдаде Себе си на смърть и съ прѣстѫпници се счете; и Той зѣ на Себе си грѣховетѣ на мнозина и ще ходатайствува за прѣстѫпницитѣ.   Иса. 53;12
  Христосъ – видѣлина на свѣтътъ.   Ев.М. 5;16.
  Така да просвѣтне вашата видѣлина прѣдъ человѣцитѣ, за да прославятъ Отца вашего, Който е на небеса.   Ев.М. 5;16.
  Ето народъ много, когото никой не можеше да изброи, отъ всичкитѣ колѣна и племена, и народи, и язици, които стоеха прѣдъ прѣстолътъ и прѣдъ Агнето, облѣчени въ бѣли дрехи, и държаха финикови вѣйки въ рѫцѣ.   О.И. 7;9.
  Ето, бѣше поставенъ прѣстолъ на небето и на прѣстолътъ имаше нѣкой седналъ.   О.И. 4;2-3.
-- 42 --
  И показа ми чиста рѣка отъ вода на животъ, бистра както кристалъ, която исхождаше отъ прѣстолътъ на Бога и на Агнето.   О.И. 22;1.
  И ето въ срѣдъ прѣстолътъ и четиритѣ животни, и въ срѣдъ старцитѣ Агне стоеше.   О.И. 5;6.
  Ето Агнецътъ Божий.   Ев. И. 1;36.
  Азъ ще доведа рабать си Отраслътъ. Защото ето камикътъ, когото турихъ прѣдъ Исуса; върху единийтъ този Камикъ има седемь очи; Азъ ще начертая начертанието му, говори Господь Саваоθъ.   Зах. 3;9.
  Не сте ли прочели ви нито това писание: „Камикътъ, който отхвърлиха зидаритѣ, той стана глава на ѫгълътъ; отъ Господа би това и чудесно е въ очитѣ ни“?   Ев. Мр. 12;10.
  За то така говори Господь Иеова: Ето, полагамъ въ Сионъ основание,камикъ–Камикъ избранъ, скѫпоцѣненъ, краеѫгъленъ, основание твърдо; който вѣрува въ Него, нѣма да се посрами. И ще туря сѫдбата правило и правдата – мѣрило.   Иса. 28;16-17.
  И тъй, вий, които желаете да се приближите при този Камикь, отхвърлѣте всѣка злоба и всѣка лъсть, и лицемѣрие, и зависть, и всѣко одумвание!   1. Пет. 2;1
-- 43 --
  Пожелайте като новорождени младенци чистото словесно млѣко, съ него да порастете, понеже вкусихте, че „Господь е благъ“. При Когото идвайте като при камень живъ,от человѣцитѣ отхвърленъ, а отъ Бога избранъ и драгоцѣненъ. И вий като живи камьние зидѣте се на домъ духовенъ, на священство свято, да принесете жъртви духовни, благоприятни Богу чрѣзъ Исуса Христа.   1. Пет. 2;2
  И чухъ гласъ голѣмъ отъ небето, който казуваше: Ето Скинията Божия съ человѣцитѣ и ще се засели съ тѣхъ; и тѣ ще бѫдатъ людие Негови, и самъ Богъ ще бѫде съ тѣхъ – тѣхенъ Богъ.   О.И. 21;3.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята въ вѣчни родове. И ще помена завѣтътъ Си, който е между Мене и васъ, и между всѣко одушевлено животно отъ всѣка плъть.   Бит. 9;12-15.
  Ето, Азъ съмъ Господь Богъ на всѣка плъть.   Иер. 32;27.
  Наближи Царството Небесно.   Ев.М> 3;2.
  И видѣхъ, и чухъ гласъ от много ангели около прѣстолътъ и животнитѣ, и старцитѣ; и числото имъ бѣше тми на тми и тисящи на тисящи. И казуваха съ гласъ голѣмъ: Достойно е Агнето, закланото, да земе сила и богатство, и прѣмѫдрость, и крепость, и почесть, и слава, и благословение.   О.И. 5;11-13.
-- 44 --
(1)Свърхсъзнание (2)Съзнание (3)Подсъзна­ние  И всѣко създание, което е на небето(1) и на земята, и подъ земята(2), и колкото сѫ въ морето(3), и всичко, що е въ тѣхъ, чухъ, че казуваха: "На Тогози, Който сѣди на прѣстолътъ, и на Агнето да бѫде благословение и почесть, и слава, и държава въ вѣки вѣковъ!".   О.И. 5;11-13.
  Святъ, святъ, святъ Господь Богъ Вседържитель, Който бѣ и Който е, и Който ще бѫде.   О.И. 4;8.
  Истийтъ вчера и днес, и во вѣки.   Евр. 13;8.
  Благодаримъ Ти, Господи, Боже Вседържителю, Който Си, Който Си билъ и Който ще бѫдешъ, защото Си приялъ голѣмата Си сила и въцарилъ Си се.   О.И. 11;17.
  И слѣдъ това видѣхъ, и ето, на небето се отвори храматъ на скинията на свидѣтелството.   О.И. 15;5.
  И отведе ме духомъ на една гора, голѣма и висока, и показа ми градътъ голѣмий, святий Иерусалимъ, който слѣзуваше изъ небето отъ Бога; имаше славата Божия и свѣтлостьта Негова бѣ подобна на драгоцѣненъ камакь, както камакъ иасписъ, прозраченъ както кристалъ. И градътъ – отъ чисто злато, подобно на чисто стъкло. И основанията на стѣнитѣ градски бѣха украшени съ всѣкакви драгоцѣнни камение: иасписъ, сапфиръ, халкидонъ, смарагдъ, сардониксъ, сардий, хрисолиθъ, вириллъ, топазий, хрисопрасъ, иакинθъ, амеθистъ.   О.И. 21;10-23.
-- 45 --
  И дванадесетьтѣ порти бѣха дванадесеть бисера.   О.И. 21;21
  И храмъ не видѣхъ въ него, защото храмъ неговъ е Господь Богъ Вседьржитель и Агнето.   О.И. 21;22
  И градътъ нѣмаше нужда отъ Слънце,нито отъ Луна, да свѣтятъ въ него, защото славата Божия го освѣтляваше и свѣтилото негово е Агнето.   О.И. 21;23
  Блажени, които изпълняватъ Неговитѣ заповѣди, за да иматъ власть надъ дървот она Живота и да влѣзатъ прѣзъ портитѣ на града.   О.И. 22;14.
  Едно просихъ отъ Господа, това ще търся – да живѣя въ домътъ Господень въ всичкитѣ дни на живота си.   Пс. 27;4.
  Поръсѝ ме съ иссопъ и ще бѫда чистъ, Oмий ме и ще стана по-бѣлъ отъ снѣгъ!   Пс. 51;7.
  Който побѣди, той ще се облѣче въ бѣли дрѣхи.   О.И. 3;5
-- 46 --
  На тогози, който побѣди, ще му дамъ да яде отъ скритата Манна.   О.И. 2;17.
  Азъ имамъ ястие да ямъ, което вий не знаете.   Ев.И. 4;32.
  Ако чуе нѣкой гласътъ Ми и отвори вратата, ще влѣза при него и ще вечерямъ съ него, и той съ Мене.   О.И. 3;20.
  Ще му дамъ бѣло камиче и на камичето – име ново написано, което не познава никой, освѣнъ който го зема.   О.И. 2;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде и Славата Господня изгрѣя на тебе!   Иса.60;1.
  Събудѝ се, събудѝ се, облѣчи се въ дрѣхитѣ на великолѣпието си!   Иса. 52;1.
  Святиня Господу.   Зах. 14;20.
  Защото ме облѣче въ одежди на спасение, загърна ме въ мантия на правда.   Иса. 61;10.
  А търпѣнието да има дѣло съвършенnо, за да бѫдѣте съвършени и цѣли, безъ никакъвъ недостатъкъ.   Иак. 1;4.
  И ще те облѣка въ свѣтли дрѣхи.   Зах. 3;4.
  Съ чистотата на Твойтѣ рѫцѣ ще бѫда спасенъ.   Иов. 22;30.
  Отворѣте ми вратата на правдата, ще влѣза въ тѣхъ и ще прославя Господа.   Пс. 118;19.
  Отворѣте портитѣ и ще влѣзе праведнийтъ народъ, който пази истината.   Иса.26;2.
-- 47 --
  Ето нозѣтѣ ни стоятъ извътрѣ на Твоитѣ врата.   Пс. 122;2.
  Възвишѣте, врати, главитѣ си и възвишѣте се вий, вѣчни двери, и ще влѣзе Царьтъ на славата. Кой е той Царь на славата? Господь на Силитѣ, Той е Царь на Славата.   Пс. 24;7-10.
  Господь е въ Святийтъ Си храмъ.   Пс.11;4.
  Мълчѣте прѣдъ Мене.   Иса. 41;1.
  Не знаете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1.Кор. 3;16.
  Ще ходя съ незлобието на сърдцето си въ срѣдъ домътъ си.   Пс. 101;2.
  Яви чуднитѣ си милости, Ти, който съ дѣсницата Си спасявашъ които се надѣятъ на Тебе!   Пс. 17;7.
  Азъ съ правда ще видя лицето Ти,ще се наситя отъ видътъ Ти, когато се събудя.   Пс. 17;15.
-- 48 --

ОТЕЦЪ НА СВѢТЛИНИТѢ

Свѣтлитѣ
лѫчи
Христосъ е Сияние на Неговата Слава и Образъ на Неговото Сѫщество, и държи всичко съ Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелитѣ Си духове и слугитѣ Си – пламъкъ огненъ.   Евр. 1;7.
  Духове, проваждани да слугуватъ на тѣзи, които ще наслѣдуватъ спасение.   Евр. 1;14
  Всѣкиму се дава явението на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
-- 58 --
Бѣли лѫчи
Чисто и непорочно благочестие прѣдъ Бога и Отца е това да пригледува сирачетата и вдовицитѣ въ утѣснението имъ и да пази себес и неоскверненъ отъ свѣтътъ.   Иак. 1;27.
Чистота Всинца ний отъ Неговата пълнота прияхме и благодать за благодать.   Ев.И. 1;16.
Съвършенство Да почнемъ отъ началното учение Христово и да се водимъ къмъ съвършенството.   Евр. 6;1.
  Пристѫпихте до гората Сионъ и до градътъ на Бога Живаго, небеснийтъ Иерусалимъ, и до бесчетни ангели, при тържеството и църквата на Първороднитѣ, които сѫ написани на небеса, и при Бога, сѫдникътъ на всичкитѣ, и при духоветѣ на праведнитѣ, които сѫ стигнали до съвършенство.   Евр. 12;22-23.
  Законътъ не доведе нищо въ съвършенство, а става привождане на една по­добра надѣжда, чрѣзъ която приближаваме при Бога.   Евр. 7;19.
  Словото на заклѣванието, което е слѣдъ законътъ, постави Синътъ, Който е съвършенъ въ вѣкъ.   Евр. 7;28.
  По Своята Си милость Той ни спаси съ окѫпванието на възражданието и съ подновението отъ Духа Святаго, когото излия обилно на насъ чрѣзъ Исуса Христа, Спасителя нашего.   Тит. 3;5-6.
-- 59 --
  Като съмъ увѣренъ въ това истото, че оний, който е начналъ въ васъ доброто дѣло, ще го свърши даже до деньтъ Исусъ Христовъ.   Фил.1;6.
  Благодатьта на Господа нашего Исуса Христа да бѫде съ всички васъ!   О.И. 22;21.
  Аминъ.   О.И. 22;21.
-- 60 --

ПЛОДЪТЪ НА ДУХЪТЪ

Бѣлия
лѫчъ
Съвършени въ едно.   Ев.И.17;23.
  Видѣлина на свѣтътъ – Христосъ.   Ев.И. 8;12.
  Туря подъ печать звѣздитѣ.   Иов.9;7.
Седмьтѣ духове Неислѣдимото богатство Христово.   Еф.3;8.
8. Диамантовъ
Бѣло камиче съ седмь очи.   Зах. 3;9.
  Ще видите небето отворено и ангелитѣ Божии да възлѣзуватъ и слѣзуватъ надъ Сина Человѣческаго.   Ев.И. 1;51
-- 61 --
Свѣтълъ Седмьтѣ Духове.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Лѫча.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Съзвучия.   О.И. 3;1.
  Въ пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сми чада Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature
Диамантовите лъчи - Духът Христов.
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГ Е ДУХ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХ ВЕЧЕН
  Евр. 9;14.
Светлите
лъчи
Който има седемте духове Божии, и седемте звезди.   О.И. 3;1.
  Духът на любовта  
  Духът на Животът.    
  Духът на Святостта.    
  Духът на Мъдростта.    
  Духът на Душата.    
  Духът на Истината.   И.16;13
  Духът на Силата.    
  Духът на Благодатта.    
  Духът Христов.   Пет.1;11.
  Светият Дух.   Ефе.1;13.
  Които са седемте духове Божии распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отеца ваш.   Ев.М. 5;48
  За да бъде человекът Божий съвършен.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16
  Чрез единият Дух се кръстихме да сме в едно тяло.   1. Кор. 12;13
  Има различни дарби, но Духът е един и същ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го произвежда  един и същият Дух, като разпределя на всекиму поотделно както си иска.   1. Кор. 12;11.
  Показвайте ревност за по-добри дарби.   1. Кор. 12;31.
  поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,   Ев. Л. 1;78.
  а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни.   Иса. 30;26
  Потърсете того, който прави Плеядите и Ориона.   Амос. 5;8
  Господ е името му. Отец на светлините.   Иак. 1;17.
  Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина.   Иса. 60;1.
  За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очите ми и ще гледам чудесата на твоя закон.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се оня Ангел, който  говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: какво виждаш? И рекох: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му.   Зах. 4;1-3.
  а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.   Екл. 12;7
  И седем кандилца на него.   Зах. 4;2.
  И имаше около престолът и дъга.   О.И. 4;3.
   престолът на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии, изпратени по цялата земя.   О.И. 4;5.
  И рече Бог: поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 40 --

ДУХЪТ ХРИСТОВ

Диамантовите бели лъчи Който развързва седемте печата.   О.И. 5;5
Пълнота Отваря седемте очи;   О.И. 5;6
  прораства седемте рогове;   О.И. 5;6
  Държи седемте църкви;   О.И. 1;20
  Образува седемте звезди;   О.И. 1;20
  Запалва седемте светилника;   О.И. 1;20
  Освещава седемте дни;    
  Распровожда седемте духове; съединява всичко в едно цяло; образува Божественото съзвучие на големите и малки светове; разпределя отредените блага; води към Божественото Сърце на Любовта. Оживява и създава; произвежда и ражда; милва и утешава; благославя и озарява. Весели всичко живо; осветява и умъдрява. Събира знанието; прави да покълва цялата Божия любов, мъдрост и истина.   О.И. 5;6
  Господ благоволи да го предаде на биение и на страдание:   Иса. 53;10-12.
  Когато дадеш душата му приношение за престъпление:   Иса. 53;10-12.
  Ще види семе, ще продължи дните си и волята Господня ще благоуспее в ръката му.   Иса. 53;10-12.
-- 41 --
  Ще види плодът от труда на душата си и ще се насити:   Иса. 53;11
  Праведний ми раб ще оправдае мнозина чрез опознанието си:   Иса. 53;11
  Защото той ще се натовари с беззаконията им.   Иса. 53;11
  Затова ще му дам дял с големите и със силните ще раздели корист, защото предаде себе си на смърт и с престъпници се счете, и той взе на себе си греховете на мнозина и ще ходатайства за престъпниците.   Иса. 53;12
  Христос - виделина на света.   Ев.М. 5;16.
  Така да просветне вашата виделина пред човеците, за да прославят Отца вашего, който е на небесата.   Ев.М. 5;16.
  Ето народ много, когото никой не може да изброи, от всичките колена и племена и народи и езици, които стоеха пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, и държаха финикови вейки в ръце.   О.И. 7;9.
  Ето беше поставен престол на небето и на престола имаше някой седнал.   О.И. 4;2-3.
-- 42 --
  И показа ми чиста ръка от вода на живот, бистра както кристал, която изхождаше от престола на Бога и на Агнето.   О.И. 22;1.
  И ето, в средата на престола и четирите животни, и сред старците, Агне стоеше.   О.И. 5;6.
  Ето Агнецът Божи.   Ев. И. 1;36.
  Аз ще доведа рабът си Отраслът. Защото ето камъкът, който турих пред Исуса, върху единият този камък има седем очи: Аз ще начертая начертанието му, говори Господ Бог.   Зах. 3;9.
  Не сте ли прочели вие това писание: “Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгълът: от Господа да би това и чудесно е в очите ни.   Ев. Мр. 12;10.
  Затова така говори Господ Бог: ето полагам в Сион основание, камък, Камък избран, скъпоценен, крайъгълен, основание твърдо: който вярва в Него няма да се посрами. И ще туря съдбата правило и правдата мерило.   Иса. 28;16-17.
  И тъй, вие, които желаете да се приближите при този Камък, отхвърлете всяка злоба и всяка лъст и лицемерие, и завист и всяко одумване;   1. Пет. 2;1
-- 43 --
  Пожелайте като новородени младенци, чистото словесно  мляко - с него да пораснете; Понеже вкусихте, че “Господ е благ”: При когото идвайте като при камен жив от човеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен. И вие като живи камъни, зидате се на дом духовен, на свещенство свято, да принесете жертви духовни, благоприятни Богу чрез Исуса Христа.   1. Пет. 2;2
  И чух глас голям от небето, който казваше: Ето Скинията Божия с човеците, и ще се засели с тях и те ще бъдат люде Негови и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог.   О.И. 21;3.
  И рече Бог, поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде белег на завета между мене и земята във вечни родове, и ще помена завета си, който е между мене и вас и между всяко одушевено животно от всяка плът.   Бит. 9;12-15.
  Ето, аз съм Господ Бог на всяка  плът.   Иер. 32;27.
  Наближи Царството Небесно.   Ев.М> 3;2.
  И видях и чух глас от много ангели около престола и животните и старците, и числото им беше тми на тми и тисящи на тисящи. И казваха с глас голям: достойно е Агнето закланото да вземе сила и богатство и премъдрост и крепост и почест и слава и благословение.   О.И. 5;11-13.
-- 44 --
(1)Свръхсъзнание (2)Съзнание (3)Подсъзнание И всяко създание, което е на небето(1) и на земята(2) и колкото са в морето(3) и всичко ще е в тях, чух че казваха: На тогози, който седи на престола и на Агнето да бъде благословение и слава и държава во веки веков.   О.И. 5;11-13.
  “Свят, свят, свят Господ Бог Вседържател, който бе и който е и който ще бъде”.   О.И. 4;8.
  Също вчера и днес и во веки.   Евр. 13;8.
  Благодарим ти, Господи Боже Вседържателю, който си, който си бил и който ще бъдеш, защото си приел голямата си сила и възцарил си се.   О.И. 11;17.
  И след това видях, и ето на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството.   О.И. 15;5.
  И отведе ме духом на една гора голяма и висока, и показа ми градът голям, светия Йерусалим, който слизаше из небето от Бога; Имаше славата Божия и светлостта Негова бе подобна на драгоценен камък, както камък яспис, прозрачен както кристал, и градът от чисто злато, подобно на чисто стъкло. И основанията на стените градски бяха украсени с всякакви драценни камъни: яспис, сапфир, халкидон, смарагд, сардоникс, сардий, хрисолист, иакинт, аметист.   О.И. 21;10-23.
-- 45 --
  И дванадесетте порти бяха дванадесет бисера.   О.И. 21;21
  И храма не видях в него: защото храм негов е Господ Бог вседържател и Агнето.   О.И. 21;22
  И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да светят в него, защото славата Божия го осветляваше и светилото негово е Агнето.   О.И. 21;23
  Блажени, които изпълняват неговите заповеди, за да имат власт над дървото на Живота, и да влязат през портите на града.   О.И. 22;14.
  Едно просих от Господа, това ще търся: Да живея в домът Господен през всичките дни на живота си.   Пс. 27;4.
  Поръси ме с исоп и ще бъда чист: Умий ме и ще стана по-бял от сняг.   Пс. 51;7.
  Който победи, той ще се облече в бели дрехи.   О.И. 3;5
-- 46 --
  На този, който победи ще  му дам да яде от скритата Манна.   О.И. 2;17.
  Аз имам ястие да ям, което вие не знаете.   Ев.И. 4;32.
  Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене.   О.И. 3;20.
  Ще му дам бяло камъче и на камъчето име ново написано, което не познава никой освен, който го взема.   О.И. 2;17.
  Стани свят: защото светът ти дойде и Славата Господня изгря в тебе.   Иса.60;1.
  Събуди се, събуди се, облечи се в дрехите на великолепието си.   Иса. 52;1.
  Светиня Господу.   Зах. 14;20.
  Защото ме облече в одежди на спасение, загърна ме в мантия на правда.   Иса. 61;10.
  И търпението да има дело съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък.   Иак. 1;4.
  И ще те облека в светли дрехи.   Зах. 3;4.
  С чистотата на твоите ръце ще бъда спасен.   Иов. 22;30.
  Отворете ми вратата на правдата: Ще вляза в тях и ще прославя Господа.   Пс. 118;19.
  Отворете портите и ще влезе праведният народ, който пази истината.   Иса.26;2.
-- 47 --
  Ето нозете ни стоят отвътре на твоите врата.   Пс. 122;2.
  Възвишете, врата, главите си, и възвишете се вие вечни двери и ще влезе Царят на славата? Кой е той Цар на славата? Господ на Силите, Той е Цар на Славата.   Пс. 24;7-10.
  Господ е в светия си храм.   Пс.11;4.
  Мълчете пред мене.   Иса. 41;1.
  Не знаете ли че сте храм Божий, и Дух Божий живее във вас?   1.Кор. 3;16.
  Ще ходя с незлобието на сърцето си всред дома си.   Пс. 101;2.
  Яви чудните си милости Ти, който с десницата си спасяваш, които се надяват на Тебе.   Пс. 17;7.
  Аз с правда ще видя лицето Ти: ще се наситя от видът Ти, когато се събудя.   Пс. 17;15.
-- 48 --

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

Светлите
лъчи
Христос е сияние на неговата Слава и Образ на Неговото Същество и държи всичко със Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелите си духове и слугите си пламък огнен.   Евр. 1;7.
  Духове, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение.   Евр. 1;14
  Всекиму се дава явяването на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
-- 58 --
Бели лъчи
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: Да преглежда сирачетата и вдовиците в утеснението им и да пази себе си неосквернен от света.   Иак. 1;27.
Чистота Всинца ние от Неговата пълнота приехме и благодат за благодат.   Ев.И. 1;16.
Съвършенство Да почнем от началното учение Христово и да се водим към съвършенството.   Евр. 6;1.
  Пристъпихме до гората Сион и до града на Бога Живаго, небесният Йерусалим и до безчетни ангели, при тържеството и църквата на Първородните, които са написани на небеса, и при Бога съдника на всичките и при духовете на праведниците, които са стигнали до съвършенство.   Евр. 12;22-23.
  Законът не доведе нищо в съвършенство, а става привождане на една по-добра надежда, чрез която приближаваме при Бога.   Евр. 7;19.
  Словото на заклеването което е след законът постави Синът, който е съвършен во века.   Евр. 7;28.
  По своята си милост Той ни спаси с окъпването на възраждането от Светия Дух, когото  изля обилно на нас чрез Исуса Христа Спасителя нашего.   Тит. 3;5-6.
-- 59 --
  Като съм уверен в това същото, че оня който е започнал във вас доброто дело, ще го свърши дори до денят Исусов.   Фил.1;6.
  Благодатта на Господа нашего Исуса Христа да бъде с всички нас.   О.И. 22;21.
  Амин   О.И. 22;21.
-- 60 --

ПЛОДЪТ НА ДУХА

Белия
лъч
Съвършени в едно.   Ев.И.17;23.
  Светлината на света Христос.   Ев.И. 8;12.
  Туря под печат звездите.   Иов.9;7.
Седемте духове Неизследимото богатсвто Христово.   Еф.3;8.
8. Диамантов
Бяло камъче със седем очи.   Зах. 3;9.
  Ще видите небето отворено, и ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески.   Ев.И. 1;51
-- 61 --
Светъл Седемте Духове   О.И. 3;1.
  Седемте Лъча.   О.И. 3;1.
  Седемте Съзвучия.   О.И. 3;1.
  В пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седем пъти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сме чеда Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature

НАГОРЕ

Контакти