Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розовите лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книга
 Портокаленитѣ лѫчи - Духъ Святий. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГЪ Е ДУХЪ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХЪ ВѢЧЕНЪ
  Евр. 9;14.
Свѣтлитѣ
лѫчи
Който има седмьтѣ духове Божии, и седмьтѣ звезди.   О.И. 3;1.
  Духътъ на Любовьта.  
  Духътъ на Животътъ.    
  Духътъ на Святостьта.    
  Духътъ на Мѫдростьта.    
  Духътъ на Душата.    
  Духътъ на Истината.   И.16;13
  Духътъ на Силата.    
  Духътъ на Благодатьта.    
  Духътъ Христовъ.   Пет.1;11.
  Святийтъ Духъ.   Ефе.1;13.
  Които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бѫдете съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ.   Ев.М. 5;48
  За да бѫде человѣкътъ Божий съвършенъ.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знaете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16
  Чрѣзъ единийтъ Духъ се кръстихми да сми въ едно тѣло.   1. Кор. 12;13
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го дѣйствува единийтъ  и тойзи истий Духъ, който на всѣкой человѣкъ особено раздѣлява, както му е угодно.   1. Кор. 12;11.
  Имайте ревность за по-добритѣ дарби.   1. Кор. 12;31.
  За милосърдието на милостьта на Бога нашего, съ която ни посѣти зора отъ висотата.   Ев. Л. 1;78.
  И свѣтътъ на Слънцето ще бѫде седмократенъ, както свѣтътъ на седмь дни.   Иса. 30;26
  Потърсѣте Того, който прави Плиядитѣ и Ориона.   Амос. 5;8
  Господь е името Му. Отецъ на свѣтлинитѣ.   Иак. 1;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде.   Иса. 60;1.
  Въ това се поучавай, въ това се занимавай, да бѫде явно на всичкитѣ твоето прѣуспѣвание.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очитѣ ми и ще гледамъ чудесата на Твоя законъ.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се ангелътъ, говорящий съ мене, и ме събуди, както человѣкъ, който се събужда отъ сънътъ си, и рече ми: "Що виждашъ ти?" И рѣкохъ: "Погледнахъ и ето свѣтилникъ, всичкий златенъ, и чаша върху него".   Зах. 4;1-3.
  И Духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7
  И седмьтѣ му свѣтила върху него.   Зах. 4;2.
  И имаше около прѣстолътъ и дѫга.   О.И. 4;3.
  И прѣстолътъ на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седмь свѣтила огнени, които горѣха прѣдъ прѣстолътъ, които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 4;5.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 15 --

ДУХЪТЪ НА ОБѢЩАНИЕТО

 
Духъ Святий
  Ев. М. 3;11.
Портокаленитѣ
лѫчи
Ако е нѣкой въ Христа, той е създание ново.   2.Кор. 5;17.
Обновление И ще дойдатъ на тебе всичкитѣ тѣзи благословения и ще починатъ.   Втор. 28;2.
Здравие Азъ ще те исцѣля.   4. Цар. 20;5.
  За да нѣма раздоръ въ тѣлото.   1. Кор. 12;25
Единство Едно тѣло и единъ Духъ.   Ефе. 4;4.
  Да създаде въ себе си двата въ единъ новъ человѣкъ.   Ефе. 2;15.
  И здравието ти скоро ще прозябне.   Иса. 58;8.
  Азъ Съмъ съ тебе, за да те избавямъ. И ще те исцѣля отъ ранитѣ ти.   Иер. 30; 11-17.
  Не ща да ти нанеса ни една отъ болѣститѣ, които нанесохъ върхъ египтянитѣ, защото   Исх. 15;26.
  Азъ Съмъ Господь, който те исцѣлявамъ.   Изх. 15;26
  Бѫди очистенъ.   Ев. М. 8;3.
  Боже, бѫди милостивъ менѣ грѣшному!   Ев.Л. 18;13.
  Исцѣли душата ми и помилуй ме!   Пс. 41;5.
  Отъ голѣма лѣность пада кѫщнийтъ покривъ.   Екл. 10;18.
-- 16 --
  Бивайте въ усърдието нелѣниви, духомъ пламенни.   Рим. 12;11.
  Не знаете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16.
  Ще въстановя здравие въ тебе.   Иер. 30;17.
  Думитѣ ми сѫ животъ за тѣзи, кото ги намѣрватъ, и изцѣление на всичката имъ плъть.   Пр. 4;22.
  Богъ на духоветѣ на всѣка плъть.   Чис. 27;16
  Има ли нѣщо мѫчно за Мене?   Иер. 32; 27.
  Молѣте се единъ за другий да исцѣлѣете.   Иак. 5;16.
  Молбата, която е съ вѣра, ще избави страждущийтъ.   Иак. 5;15.
  Не бой се, Азъ Съмъ съ тебе.   Иса. 41;10.
  Да прѣдставите тѣлата ваши въ жертва жива, свята, благоугодна Богу.   Рим. 12;1.
 
Едно тѣло

  Ефе. 4;4.
  Пакъ съ плътьта си ще видя Бога.   Иов. 19;26.
 
Единъ умъ

  2. Кор. 13;11.
  Възвръща душата ми.   Пс. 23;3.
 
Единъ духъ

  Ефе. 4;4.
  Въ рѫцѣтѣ Ти прѣдавамъ духътъ Си.   Пс. 31;5.
Посвѣщение Святъ, святъ, святъ Господь Саваоθъ!   Иса.6;3.
  Отъ Господа стана това и чудно е въ нашитѣ очи.   Пс. 118;23.
-- 17 --
  Но заради мене добрѣ ми е да се приближа при Бога.   Пс. 73;28.
  Добрѣ ми стана, че се наскърбихъ.   Пс. 119;71.
  Благославяй, душа моя, Господа и не забравяй всичкитѣ Му благодѣяния;   Пс. 103;2-4.
  Който прощава всичкитѣ ти беззакония, исцѣлява всичкитѣ ти болѣсти,   Пс. 103;3
  избавя отъ тлѣние животътъ ти.   Пс. 103;4
-- 48 --

ОТЕЦЪ НА СВѢТЛИНИТѢ

Свѣтлитѣ
лѫчи
Христосъ е Сияние на Неговата Слава и Образъ на Неговото Сѫщество, и държи всичко съ Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелитѣ Си духове и слугитѣ Си – пламъкъ огненъ.   Евр. 1;7.
  Духове, проваждани да слугуватъ на тѣзи, които ще наслѣдуватъ спасение.   Евр. 1;14
  Всѣкиму се дава явението на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Портокаленитѣ
лѫчи
Ако, прочее, всичкото твое тѣло е освѣтлено и нѣма никоя тъмна часть, то ще всичкото освѣтлено да бѫде, както кога те свѣтилото освѣтлява съ сиянието си.   Ев.Л. 11;36.
-- 50 --
Здравие Рече имъ: Нѣматъ нужда за лѣкарь здравитѣ, но болнитѣ.   Ев.Л. 5;31.
  Събраха се народъ много, да слушатъ и да ги исцѣлява отъ болѣститѣ имъ.   Ев.Л. 5;15.
Съгласие Сила излѣзваше изъ Него и исцѣляваше всичкитѣ.   Ев.Л. 6;19.
  А Исусъ, като чу, отговори му и каза: "Не бой се, тъкмо вѣрувай и ще се избави!".   Ев.Л. 8;50.
  И сила Господня бѣ въ исцѣляването имъ.   Ев.Л. 5;17.
Правда И проводи ги да проповѣдватъ Царството Божие и да исцѣляватъ болнитѣ.   Ев.Л. 9;2.
  И на тѣзи, които повѣруватъ, ще имъ спослѣдуватъ тия знамения: съ Моето име бѣсове ще испъждатъ, нови язици ще говорятъ, змий ще хващатъ и ако нѣщо смъртно испиятъ, нѣма да ги поврѣди; на болни ще възложатъ рѫцѣ и тѣ ще бѫдатъ здрави.   Ев.Мр. 16;17.
  И въ който градъ влѣзувате и ви прииматъ, яждте, което ви прѣдлагатъ, и исцѣлявайте болнитѣ, които сѫ въ него, и казувайте имъ: "Наближило ви е Царството Божие".   Ев.Л. 10;8-9
  И колкото се допрѣха, оздравѣха.   Ев.М. 14;36
-- 51 --
  И възлѣзе на гората, и сѣдѣше тамо. И дойде при Него народъ много, които имаха съ себе си хроми, слѣпи, нѣми, клосни и други много; и подмѣтнаха ги прѣдъ нозѣтѣ Исусови, и ги изцѣли; така щото народътъ се чудѣше, като гледаше нѣми да говорятъ, клосни оздравѣли, хроми да ходятъ и слѣпи да гледатъ; и прославиха Бога Израилева.   Ев.М. 15;29-31.
-- 60 --

ПЛОДЪТЪ НА ДУХЪТЪ

Бѣлия
лѫчъ
Съвършени въ едно.   Ев.И.17;23.
  Видѣлина на свѣтътъ – Христосъ.   Ев.И. 8;12.
  Туря подъ печать звѣздитѣ.   Иов.9;7.
Седмьтѣ духове Неислѣдимото богатство Христово.   Еф.3;8.
2. Портокаленъ
Святъ въ срѣдъ тебе.   Ос.11;9.
  Създание ново.   2.Кор.5;17.
-- 61 --
Свѣтълъ Седмьтѣ Духове.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Лѫча.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Съзвучия.   О.И. 3;1.
  Въ пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сми чада Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature
 Портокалените лъчи - Дух Свети. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГ Е ДУХ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХ ВЕЧЕН
  Евр. 9;14.
Светлите
лъчи
Който има седемте духове Божии, и седемте звезди.   О.И. 3;1.
  Духът на любовта  
  Духът на Животът.    
  Духът на Святостта.    
  Духът на Мъдростта.    
  Духът на Душата.    
  Духът на Истината.   И.16;13
  Духът на Силата.    
  Духът на Благодатта.    
  Духът Христов.   Пет.1;11.
  Светият Дух.   Ефе.1;13.
  Които са седемте духове Божии распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отеца ваш.   Ев.М. 5;48
  За да бъде человекът Божий съвършен.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16
  Чрез единият Дух се кръстихме да сме в едно тяло.   1. Кор. 12;13
  Има различни дарби, но Духът е един и същ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го произвежда  един и същият Дух, като разпределя на всекиму поотделно както си иска.   1. Кор. 12;11.
  Показвайте ревност за по-добри дарби.   1. Кор. 12;31.
  поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,   Ев. Л. 1;78.
  а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни.   Иса. 30;26
  Потърсете того, който прави Плеядите и Ориона.   Амос. 5;8
  Господ е името му. Отец на светлините.   Иак. 1;17.
  Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина.   Иса. 60;1.
  За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очите ми и ще гледам чудесата на твоя закон.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се оня Ангел, който  говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: какво виждаш? И рекох: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му.   Зах. 4;1-3.
  а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.   Екл. 12;7
  И седем кандилца на него.   Зах. 4;2.
  И имаше около престолът и дъга.   О.И. 4;3.
   престолът на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии, изпратени по цялата земя.   О.И. 4;5.
  И рече Бог: поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 15 --

ДУХЪТ НА ОБѢЩАНИЕТО

  Дух святий   Ев. М. 3;11.
Портокалените
лъчи
Ако е някой в Христа, той е създание ново.   2.Кор. 5;17.
Обновление и ще слязат върху тебе всички тези благословения и ще се изпълнят върху тебе,   Втор. 28;2.
Здраве Аз ще те изцеля.    4. Цар. 20;5.
  За да няма раздор в тялото.   1. Кор. 12;25
Единство Едно тяло и един Дух.   Ефе. 4;4.
  Да създаде в себе си двата в един нов човек.   Ефе. 2;15.
  И твоето изцеление скоро ще процъфти.   Иса. 58;8.
  Аз съм с тебе, за да те избавям. И ще те изцеля от раните ти.   Иер. 30; 11-17.
  Не ща да ти нанеса нито една от болестите, които нанесох на Египтяните: защото   Исх. 15;26.
  Аз съм Господ, който те изцелявам.   Изх. 15;26
  Бъди очистен.   Ев. М. 8;3.
  Боже бъди милостив мен грешному.   Ев.Л. 18;13.
  Изцели душата ми и помилуй ме.   Пс. 41;5.
  От голяма леност пада къщният покрив, а кога се скръстят ръце, къщата ще прокапе.   Екл. 10;18.
-- 16 --
  Бивайте в усърдието нелениви, духом пламенни.   Рим. 12;11.
  Не знаете ли че сте храм Божий, и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16.
  Ще възстановя здраве в тебе.   Иер. 30;17.
  Думите ми са живот за тези, които ги намерват и изцеление на всичката им плът.   Пр. 4;22.
  Бог на духовете на всяка плът.   Чис. 27;16
  Има ли нещо мъчно за мене?   Иер. 32; 27.
  Молете се един за друг да изцелеете.   Иак. 5;16.
  Молбата, която е с вяра ще избави страдащите.   Иак. 5;15.
  Не бой се, защото Аз съм с тебе.   Иса. 41;10.
  Да представите телата ваши в жертва жива, свята, благоугодна Богу.   Рим. 12;1.
 
Едно тяло

  Ефе. 4;4.
  Пак с плътта си ще видя Бога.   Иов. 19;26.
 
Един ум

  2. Кор. 13;11.
  Възвръща душата ми.   Пс. 23;3.
 
Един дух

  Ефе. 4;4.
  В ръцете ти предавам духа си.   Пс. 31;5.
Посвещение Свят, свят, свят е Господ Саваот!   Иса.6;3.
  От Господа стана това, и чудно е в нашите очи.   Пс. 118;23.
-- 17 --
  Но заради мене, добре ми е да се приближа при Бога.   Пс. 73;28.
  Добре ми стана, че се наскърбих.   Пс. 119;71.
  Благославяй, душа моя, Господа, и не забравяй всичките му благодеяния:   Пс. 103;2-4.
  Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести,   Пс. 103;3
  Избавя от тление животът ти.   Пс. 103;4
-- 48 --

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

Светлите
лъчи
Христос е сияние на неговата Слава и Образ на Неговото Същество и държи всичко със Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелите си духове и слугите си пламък огнен.   Евр. 1;7.
  Духове, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение.   Евр. 1;14
  Всекиму се дава явяването на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Портокалени лъчи Ако прочее всичкото твое тяло е осветлено, и няма никоя тъмна част, то ще всичкото осветлено да бъде, както кога те светилото осветлява със сиянието си.   Ев.Л. 11;36.
-- 50 --
Здраве рече им: нямат нужда за лекар здравите, а болните.   Ев.Л. 5;31.
  Събраха се много хора да слушат и да ги изцелява от болестите им.   Ев.Л. 5;15.
Съгласие Сила излизаше из Него и изцеляваше всичките.   Ев.Л. 6;19.
  А Исус като чу, отговори му и каза: не бой се, тъкмо вярвай и ще се избави.   Ев.Л. 8;50.
  И сила Господня бе в изцеляването им.   Ев.Л. 5;17.
Правда И проводи ги да проповядват Царството Божие и да изцеляват болните.   Ев.Л. 9;2.
  И на тези, които повярват ще споследуват тези знаниял с моето име бесове ще изпъждат; нови езици ще говорят; змии ще хващат и ако нещо смъртно изпият, няма да ги повреди; на болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави.   Ев.Мр. 16;17.
  И в който град влезете и ви приемат, яжте което ви предлагат: и изцелявайте болните, които са в него и казвайте им: Наближило ви е Царството Божие.   Ев.Л. 10;8-9
  И колкото се допряха оздравяха.   Ев.М. 14;36
-- 51 --
  И възлезе на гората и сядаше тамо. И дойде при Него народ много, които имаха със себе си хроми, слепи, неми и много други и подметнаха ги пред нозете Исусови и ги изцели: Така щото народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, клосни оздравели, хроми да ходят, и слепи да гледат; и прославиха Бога Израилева.   Ев.М. 15;29-31.
-- 60 --

ПЛОДЪТ НА ДУХА

Белия
лъч
Съвършени в едно.   Ев.И.17;23.
  Светлината на света Христос.   Ев.И. 8;12.
  Туря под печат звездите.   Иов.9;7.
Седемте духове Неизследимото богатсвто Христово.   Еф.3;8.
2. Портокален
Свят всред тебе.   Ос.11;9.
  Създание ново.   2.Кор.5;17.
-- 61 --
Светъл Седемте Духове   О.И. 3;1.
  Седемте Лъча.   О.И. 3;1.
  Седемте Съзвучия.   О.И. 3;1.
  В пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седем пъти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сме чеда Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature

НАГОРЕ

Контакти