Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розовите лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книга
 Четвъртък - Синитѣ лѫчи - Духътъ на Истината. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГЪ Е ДУХЪ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХЪ ВѢЧЕНЪ
  Евр. 9;14.
Свѣтлитѣ
лѫчи
Който има седмьтѣ духове Божии, и седмьтѣ звезди.   О.И. 3;1.
  Духътъ на Любовьта.  
  Духътъ на Животътъ.    
  Духътъ на Святостьта.    
  Духътъ на Мѫдростьта.    
  Духътъ на Душата.    
  Духътъ на Истината.   И.16;13
  Духътъ на Силата.    
  Духътъ на Благодатьта.    
  Духътъ Христовъ.   Пет.1;11.
  Святийтъ Духъ.   Ефе.1;13.
  Които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бѫдете съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ.   Ев.М. 5;48
  За да бѫде человѣкътъ Божий съвършенъ.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знaете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16
  Чрѣзъ единийтъ Духъ се кръстихми да сми въ едно тѣло.   1. Кор. 12;13
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го дѣйствува единийтъ  и тойзи истий Духъ, който на всѣкой человѣкъ особено раздѣлява, както му е угодно.   1. Кор. 12;11.
  Имайте ревность за по-добритѣ дарби.   1. Кор. 12;31.
  За милосърдието на милостьта на Бога нашего, съ която ни посѣти зора отъ висотата.   Ев. Л. 1;78.
  И свѣтътъ на Слънцето ще бѫде седмократенъ, както свѣтътъ на седмь дни.   Иса. 30;26
  Потърсѣте Того, който прави Плиядитѣ и Ориона.   Амос. 5;8
  Господь е името Му. Отецъ на свѣтлинитѣ.   Иак. 1;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде.   Иса. 60;1.
  Въ това се поучавай, въ това се занимавай, да бѫде явно на всичкитѣ твоето прѣуспѣвание.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очитѣ ми и ще гледамъ чудесата на Твоя законъ.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се ангелътъ, говорящий съ мене, и ме събуди, както человѣкъ, който се събужда отъ сънътъ си, и рече ми: "Що виждашъ ти?" И рѣкохъ: "Погледнахъ и ето свѣтилникъ, всичкий златенъ, и чаша върху него".   Зах. 4;1-3.
  И Духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7
  И седмьтѣ му свѣтила върху него.   Зах. 4;2.
  И имаше около прѣстолътъ и дѫга.   О.И. 4;3.
  И прѣстолътъ на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седмь свѣтила огнени, които горѣха прѣдъ прѣстолътъ, които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 4;5.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 30 --

ДУХЪТЪ НА ИСТИНАТА

Синитѣ
лѫчи
Азъ Съмъ истината.   Ев. И. 14;6.
Истина Глава на Твоето Слово е Истината.   Пс. 119;160.
  Основанията Му сѫ на святитѣ гори.   Пс. 87;1.
  Господь постави прѣстолътъ Си на небето.   Пс.103;19.
  Простира небесата като опона.   Иса. 40;22.
  Дойдете да възлѣзимъ на гората Господня.   Иса. 2;3.
  И ще ни научи пѫтищата Си,    Иса. 2;3.
  и ще ходимъ въ стезитѣ Му.   Иса 2;3.
Благозвучие Пѫтищата ѝ сѫ пѫтища приятни и всичкитѣ ѝ пѫтеки – миръ.   Пр. 3;17.
Красота Защото е велика благостьта Му и желателна красотата Му.   Зах. 9;17.
  Слѣдователно, братие, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално – ако има нѣкоя добродетель, това размишлявайте.   Фил. 4;8.
  Колко сѫ прѣкрасни върху горитѣ нозѣтѣ на Оногова, Който благовѣствува и проповѣдува миръ!   Иса 52;7.
  Събуди се, събуди се, облѣчи се въ дрѣхитѣ на великолѣпието си!   Иса. 52;1.
-- 31 --
  Очитѣ ти ще видятъ царя въ красотата му.   Иса. 33;17.
Единство Ето колко е добро и колко е угодно да живѣятъ братия въ единомислие.   Пс. 133;1.
  Да увардите единството на Духътъ въ свърската на мирътъ.   Еф. 4;3.
  Блажени миротворцитѣ.   Ев.М. 5;9.
Праведность Вкоренени и назидавани въ Него.   Кол. 2;7
  Ще туря основанията ти отъ сапфири и забралата ти – отъ ахатъ, и всичкото ти ограждение – отъ избрани камение.   Иса. 54; 11-12.
  Красна на възвишението, радость на всичката земя е гората Сионъ.   Пс. 48;2.
  Възвождамъ очитѣ си къмъ горитѣ, отъ гдѣто ще дойде помощьта ми.   Пс. 121;1
  Помощьта ми е отъ Господа, Който направи небето и земята.   Пс. 121;2
  Ще ходя въ истината Ти.   Пс. 86;11.
  Да ходимъ благопристойно.   Рим. 13;13.
  Научѝ ме, Господи, пѫтьтъ Си!   Пс. 27;11.
  Проводѝ видѣлината Си и истината Си – тѣ да ме водятъ!   Пс. 43;3.
  Кой ще обитава въ Твоята скиния,   Пс. 15;1-2.
  кой ще живѣе въ свѣтата Твоя гора?   Пс. 15;1-2.
  Който ходи въ незлобие и който прави правда,   Пс. 15;1
  и който говори истина отъ сърдцето си.   Пс. 15;1
  Твоята истина прѣбѫдва во вѣки.   Ев. И. 14;16
-- 32 --
  Твоитѣ съвѣти изначала сѫ вѣрни и истинни.   Иса. 25;1
  Стойте, прочее, прѣпасани съ истина прѣзъ чрѣзслата си.   Еф. 6;14-18.
Вѣра Вземѣте щитътъ на вѣрата и мечътъ на Духътъ, който е Словото Божие.   Еф. 6;14-18.
  И въ вѣкъ прѣбиваятъ всичкитѣ сѫдби на правдата Ти.   Пс. 119; 160.
  Въ начало бѣ Словото и Словото бѣ у Бога.   Ев.И. 1;1.
  Далъ си знамя на онѣзи, които Ти се боятъ, да се възвишаватъ заради истината.   Пс. 60;4.
  Пѫтьтъ на истината избрахъ.    Пс. 119;30.
  Придай ни вѣра!   Ев.Л. 17;5.
  Вѣрувамъ, Господи.   Ев.Мр. 9;24.
  Истината Ми и милостьта Ми ще бѫдатъ съ него.   Пс. 89;24.
Вѣрность Бѫди вѣренъ до смърть и ще ти дамъ вѣнецъ на животъ.   О.И. 2;10.
  Вѣренъ и Истиненъ.   О.И. 19;11.
  Добрѣ, рабе добрий и вѣрний,   Ев.М. 25;23.
  влѣзъ въ радостьта на Господаря си!   Ев.М. 25;23.
  Тѣзи думи сѫ вѣрни и истинни.   О.И. 22;6.
  Правда отъ небето ще надникне.   Пс. 85;11
  Истина отъ земята ще прозябне.   Пс. 85;11
  Праведенъ и правъ е Той, Богъ на истината.   Втор. 32;4.
-- 48 --

ОТЕЦЪ НА СВѢТЛИНИТѢ

Свѣтлитѣ
лѫчи
Христосъ е Сияние на Неговата Слава и Образъ на Неговото Сѫщество, и държи всичко съ Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелитѣ Си духове и слугитѣ Си – пламъкъ огненъ.   Евр. 1;7.
  Духове, проваждани да слугуватъ на тѣзи, които ще наслѣдуватъ спасение.   Евр. 1;14
  Всѣкиму се дава явението на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Сини лъчи
Азъ Съмъ истината.   Ев. И. 14;6.
Истина Законътъ чрѣзъ Мойсея би даденъ, а благодатьта и    Ев.И. 1;17
  Истината – чрѣзъ Исуса Христа.   Ев.И. 1;17
  А кога дойде онзи, Духътъ на Истината, ще ви настави на всѣка Истина.   Ев.И. 16;13.
  Духътъ на Истината, който отъ Отца исходи, Той ще свидѣтелствува за Мене.   Ев.И. 15;26.
  Вѣрата ви и надѣждата ви да сѫ въ Бога.   1.Пе. 1;21.
  Понеже сте очистили душитѣ си съ послушанието на истината чрѣзъ Духътъ за нелицемѣрно братолюбие, възлюбете се усърдно единъ други отъ чисто сърдце.   1.Пе. 1;22.
  Да ви сподоби Богъ нашъ на призванието и да испълни всѣко благоволение на благостьта и всѣко дѣло на вѣрата въ сила.   2.Сол. 1;11.
  А споредъ обѣщанието Му, очаквами нови небеса и нова земя, въ които живѣе правда.   2.Пе.3;13.
  Следователно, братие, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално – ако има нѣкоя добродѣтель и ако има нѣкоя похвала, това размишлявайте!   Фил 4;8.
-- 56 --
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.    1.Кор.12;4
  Има различия на служенията, но Господь е истийтъ.   1.Кор.12;5
  Освяти ги чрѣзъ Твоята Истина, Твоето Слово е Истина.   Ев.И.17;17.
  Азъ въ тѣхъ и Ти въ Мене,да бѫдатъ съвършени въ едно.   Ев.И. 17;23.
  Върви подирѣ Ми!   Ев.И. 21;19
-- 60 --

ПЛОДЪТЪ НА ДУХЪТЪ

Бѣлия
лѫчъ
Съвършени въ едно.   Ев.И.17;23.
  Видѣлина на свѣтътъ – Христосъ.   Ев.И. 8;12.
  Туря подъ печать звѣздитѣ.   Иов.9;7.
Седмьтѣ духове Неислѣдимото богатство Христово.   Еф.3;8.
5. Синь
Азъ Съмъ Истината.   Ев.И.14;6.
  Очѝсти сърдцата имъ съ вѣрата.   Деян 15;9.
-- 61 --
Свѣтълъ Седмьтѣ Духове.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Лѫча.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Съзвучия.   О.И. 3;1.
  Въ пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сми чада Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature
 Четвъртък - Сините лъчи - Духът на Истината. 
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГ Е ДУХ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХ ВЕЧЕН
  Евр. 9;14.
Светлите
лъчи
Който има седемте духове Божии, и седемте звезди.   О.И. 3;1.
  Духът на любовта  
  Духът на Животът.    
  Духът на Святостта.    
  Духът на Мъдростта.    
  Духът на Душата.    
  Духът на Истината.   И.16;13
  Духът на Силата.    
  Духът на Благодатта.    
  Духът Христов.   Пет.1;11.
  Светият Дух.   Ефе.1;13.
  Които са седемте духове Божии распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отеца ваш.   Ев.М. 5;48
  За да бъде человекът Божий съвършен.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16
  Чрез единият Дух се кръстихме да сме в едно тяло.   1. Кор. 12;13
  Има различни дарби, но Духът е един и същ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го произвежда  един и същият Дух, като разпределя на всекиму поотделно както си иска.   1. Кор. 12;11.
  Показвайте ревност за по-добри дарби.   1. Кор. 12;31.
  поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,   Ев. Л. 1;78.
  а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни.   Иса. 30;26
  Потърсете того, който прави Плеядите и Ориона.   Амос. 5;8
  Господ е името му. Отец на светлините.   Иак. 1;17.
  Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина.   Иса. 60;1.
  За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очите ми и ще гледам чудесата на твоя закон.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се оня Ангел, който  говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: какво виждаш? И рекох: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му.   Зах. 4;1-3.
  а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.   Екл. 12;7
  И седем кандилца на него.   Зах. 4;2.
  И имаше около престолът и дъга.   О.И. 4;3.
   престолът на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии, изпратени по цялата земя.   О.И. 4;5.
  И рече Бог: поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 30 --

ДУХЪТ НА ИСТИНАТА

Сините
лъчи
Аз съм истината.   Ев. И. 14;6.
Истина Глава на твоето слово е истината.   Пс. 119;160.
  Основанията му са на светите гори.   Пс. 87;1.
  Господ постави престолът си на небето.   Пс.103;19.
  Той е разпрострял небесата като тънко платно и ги е разпънал като шатра за живеене.   Иса. 40;22.
  Елате да възлезем на гората Господня.   Иса. 2;3.
  И ще ни научи пътищата си.   Иса. 2;3.
  И ще ходим по пътеките Му.   Иса 2;3.
Благозвучие Пътищата й са пътища приятни и всичките й пътеки мир.   Пр. 3;17.
Красота Защото е велика благостта му и желателна красотата му.   Зах. 9;17.
  Следователно, брате, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, ако има някоя добродетел това размишлявайте.   Фил. 4;8.
  Колко са прекрасни  върху горите нозете на оногова, който благоветствува и проповядва мир.   Иса 52;7.
  Събуди се, събуди се, облечи се в дрехите на великолепието си.   Иса. 52;1.
-- 31 --
  Очите ти ще видят царя в красотата му.   Иса. 33;17.
Единство Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единомислие.   Пс. 133;1.
  и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира.   Еф. 4;3.
  Блажени миротворците.   Ев.М. 5;9.
Праведност Вкоренени и назидавани в него.   Кол. 2;7
  Ще туря основанията ти от сапфири: и забралата ти от ахат, и всичкото ти ограждение от избрани камъни.   Иса. 54; 11-12.
  Красна на възвишението, радост на цялата земя е гората Сион.   Пс. 48;2.
  Възвождам очите си към горите, от където ще дойде помощта ми.   Пс. 121;1
  Помощта ми е от Господа, който направи небето и земята.   Пс. 121;2
  Ще ходя в истината ти.    Пс. 86;11.
  Да ходим благопристойно.   Рим. 13;13.
  Научи ме Господи пътя си.   Пс. 27;11.
  Проводи виделината си и истината си: те да ме водят.   Пс. 43;3.
  Кой ще обитава в твоята скиния?   Пс. 15;1-2.
  Кой ще живее в святата твоя гора?   Пс. 15;1-2.
  Който ходи в незлобие и който прави правда,   Пс. 15;1
  и който говори истината от сърцето си.   Пс. 15;1
  Твоята истина пребъдва во веки.   Ев. И. 14;16
-- 32 --
  Твоите съвети са изначално верни и истинни.   Иса. 25;1
  Стойте прочее препасани с истина през чрезслата си.    Еф. 6;14-18.
Вяра Вземете щитът на вярата и мечът на Духът, който е словото Божие.   Еф. 6;14-18.
  И во век да пребъдат всички съдби на правдата ти.   Пс. 119; 160.
  В началото бе Словото и Словото бе у Бога.   Ев.И. 1;1.
  Дал си знаме на онези, които се боят, да се възвишават заради истината.   Пс. 60;4.
  Пътят на истината избрах.   Пс. 119;30.
  Придай ни вяра.   Ев.Л. 17;5.
  Вярвам, Господи.   Ев.Мр. 9;24.
  Истината ми и милостта ми ще бъдат с него.   Пс. 89;24.
Верност Бъди верен до смърт и ще ти дам венец на живота.   О.И. 2;10.
  Верен и истинен.   О.И. 19;11.
  Добре, рабе добрий и верний.   Ев.М. 25;23.
  Влез в радостта на Господаря си.   Ев.М. 25;23.
  тези думи са верни и истини.   О.И. 22;6.
  Правда от небето ще надникне.   Пс. 85;11
  Истина от земята ще покълне.   Пс. 85;11
  Праведен и прав е Той, Богът на истината.   Втор. 32;4.
-- 48 --

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

Светлите
лъчи
Христос е сияние на неговата Слава и Образ на Неговото Същество и държи всичко със Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелите си духове и слугите си пламък огнен.   Евр. 1;7.
  Духове, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение.   Евр. 1;14
  Всекиму се дава явяването на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Сини лъчи
Аз съм истината.    Ев. И. 14;6.
Истина Законът чрез Мойсея  бе даден, а благодатта и    Ев.И. 1;17
  Истината чрез Исуса Христа.   Ев.И. 1;17
  А когато дойде онзи, Духът на Истината, ще ви настави на всяка Истина.   Ев.И. 16;13.
  Духът на Истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за мене.   Ев.И. 15;26.
  Вярата и надеждата ви да са в Бога.   1.Пе. 1;21.
  Понеже сте очистили душите си с послушанието на истината чрез Духа за нелицемерно братолюбие, възлюбете се  усърдно един от друг от чисто сърце.   1.Пе. 1;22.
  Да ви сподоби Бог наш на призванието и да изпълни всяко благоволение на благостта и всяко дело на вярата в сила.   2.Сол. 1;11.
  А според обещанието му очакваме нови небеса и нова земя, в които живее правда.   2.Пе.3;13.
  Следователно, брате, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е любезно, което е доброхвално, ако има някоя добродетел, и ако има някоя похвала, това размишлявайте.   Фил 4;8.
-- 56 --
  Има различия на дарбите, но Духът е същият.   1.Кор.12;4
  Има различия на служенията, но Господ е същият.   1.Кор.12;5
  Освети ги чрез Твоята Истина, твоето Слово е истина.   Ев.И.17;17.
  Аз в тях, и Ти в мене, да бъдат съвършени в едно.   Ев.И. 17;23.
  Върви подире ми.   Ев.И. 21;19
-- 60 --

ПЛОДЪТ НА ДУХА

Белия
лъч
Съвършени в едно.   Ев.И.17;23.
  Светлината на света Христос.   Ев.И. 8;12.
  Туря под печат звездите.   Иов.9;7.
Седемте духове Неизследимото богатсвто Христово.   Еф.3;8.
5. Син
Аз съм Истината.   Ев.И.14;6.
  Очисти сърцата им с вярата.   Деян 15;9.
-- 61 --
Светъл Седемте Духове   О.И. 3;1.
  Седемте Лъча.   О.И. 3;1.
  Седемте Съзвучия.   О.И. 3;1.
  В пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седем пъти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сме чеда Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature

НАГОРЕ

Контакти