Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розовите лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книга
 Неделя - Амеθистовитѣ лѫчи - Духътъ на Благодатьта.   Портокаленитѣ лѫчи - Духъ Святий. / Бѣли лѫчи
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГЪ Е ДУХЪ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХЪ ВѢЧЕНЪ
  Евр. 9;14.
Свѣтлитѣ
лѫчи
Който има седмьтѣ духове Божии, и седмьтѣ звезди.   О.И. 3;1.
  Духътъ на Любовьта.  
  Духътъ на Животътъ.    
  Духътъ на Святостьта.    
  Духътъ на Мѫдростьта.    
  Духътъ на Душата.    
  Духътъ на Истината.   И.16;13
  Духътъ на Силата.    
  Духътъ на Благодатьта.    
  Духътъ Христовъ.   Пет.1;11.
  Святийтъ Духъ.   Ефе.1;13.
  Които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бѫдете съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ.   Ев.М. 5;48
  За да бѫде человѣкътъ Божий съвършенъ.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знaете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16
  Чрѣзъ единийтъ Духъ се кръстихми да сми въ едно тѣло.   1. Кор. 12;13
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го дѣйствува единийтъ  и тойзи истий Духъ, който на всѣкой человѣкъ особено раздѣлява, както му е угодно.   1. Кор. 12;11.
  Имайте ревность за по-добритѣ дарби.   1. Кор. 12;31.
  За милосърдието на милостьта на Бога нашего, съ която ни посѣти зора отъ висотата.   Ев. Л. 1;78.
  И свѣтътъ на Слънцето ще бѫде седмократенъ, както свѣтътъ на седмь дни.   Иса. 30;26
  Потърсѣте Того, който прави Плиядитѣ и Ориона.   Амос. 5;8
  Господь е името Му. Отецъ на свѣтлинитѣ.   Иак. 1;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде.   Иса. 60;1.
  Въ това се поучавай, въ това се занимавай, да бѫде явно на всичкитѣ твоето прѣуспѣвание.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очитѣ ми и ще гледамъ чудесата на Твоя законъ.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се ангелътъ, говорящий съ мене, и ме събуди, както человѣкъ, който се събужда отъ сънътъ си, и рече ми: "Що виждашъ ти?" И рѣкохъ: "Погледнахъ и ето свѣтилникъ, всичкий златенъ, и чаша върху него".   Зах. 4;1-3.
  И Духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7
  И седмьтѣ му свѣтила върху него.   Зах. 4;2.
  И имаше около прѣстолътъ и дѫга.   О.И. 4;3.
  И прѣстолътъ на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седмь свѣтила огнени, които горѣха прѣдъ прѣстолътъ, които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 4;5.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 15 --

ДУХЪТЪ НА ОБѢЩАНИЕТО

 
Духъ Святий
  Ев. М. 3;11.
Портокаленитѣ
лѫчи
Ако е нѣкой въ Христа, той е създание ново.   2.Кор. 5;17.
Обновление И ще дойдатъ на тебе всичкитѣ тѣзи благословения и ще починатъ.   Втор. 28;2.
Здравие Азъ ще те исцѣля.   4. Цар. 20;5.
  За да нѣма раздоръ въ тѣлото.   1. Кор. 12;25
Единство Едно тѣло и единъ Духъ.   Ефе. 4;4.
  Да създаде въ себе си двата въ единъ новъ человѣкъ.   Ефе. 2;15.
  И здравието ти скоро ще прозябне.   Иса. 58;8.
  Азъ Съмъ съ тебе, за да те избавямъ. И ще те исцѣля отъ ранитѣ ти.   Иер. 30; 11-17.
  Не ща да ти нанеса ни една отъ болѣститѣ, които нанесохъ върхъ египтянитѣ, защото   Исх. 15;26.
  Азъ Съмъ Господь, който те исцѣлявамъ.   Изх. 15;26
  Бѫди очистенъ.   Ев. М. 8;3.
  Боже, бѫди милостивъ менѣ грѣшному!   Ев.Л. 18;13.
  Исцѣли душата ми и помилуй ме!   Пс. 41;5.
  Отъ голѣма лѣность пада кѫщнийтъ покривъ.   Екл. 10;18.
-- 16 --
  Бивайте въ усърдието нелѣниви, духомъ пламенни.   Рим. 12;11.
  Не знаете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16.
  Ще въстановя здравие въ тебе.   Иер. 30;17.
  Думитѣ ми сѫ животъ за тѣзи, кото ги намѣрватъ, и изцѣление на всичката имъ плъть.   Пр. 4;22.
  Богъ на духоветѣ на всѣка плъть.   Чис. 27;16
  Има ли нѣщо мѫчно за Мене?   Иер. 32; 27.
  Молѣте се единъ за другий да исцѣлѣете.   Иак. 5;16.
  Молбата, която е съ вѣра, ще избави страждущийтъ.   Иак. 5;15.
  Не бой се, Азъ Съмъ съ тебе.   Иса. 41;10.
  Да прѣдставите тѣлата ваши въ жертва жива, свята, благоугодна Богу.   Рим. 12;1.
 
Едно тѣло

  Ефе. 4;4.
  Пакъ съ плътьта си ще видя Бога.   Иов. 19;26.
 
Единъ умъ

  2. Кор. 13;11.
  Възвръща душата ми.   Пс. 23;3.
 
Единъ духъ

  Ефе. 4;4.
  Въ рѫцѣтѣ Ти прѣдавамъ духътъ Си.   Пс. 31;5.
Посвѣщение Святъ, святъ, святъ Господь Саваоθъ!   Иса.6;3.
  Отъ Господа стана това и чудно е въ нашитѣ очи.   Пс. 118;23.
-- 17 --
  Но заради мене добрѣ ми е да се приближа при Бога.   Пс. 73;28.
  Добрѣ ми стана, че се наскърбихъ.   Пс. 119;71.
  Благославяй, душа моя, Господа и не забравяй всичкитѣ Му благодѣяния;   Пс. 103;2-4.
  Който прощава всичкитѣ ти беззакония, исцѣлява всичкитѣ ти болѣсти,   Пс. 103;3
  избавя отъ тлѣние животътъ ти.   Пс. 103;4
-- 35 --

ДУХЪТЪ НА БЛАГОДАТЬТА

Амеθистовитѣ
лѫчи
Благодатьта на Господа нашего Исуса Христа.   О.И. 22;21.
Спасение Богъ ище да се спасатъ вситѣ человѣци.   1.Тим. 2;4.
  И който не се намѣри записанъ въ книгата на животътъ, хвърленъ би въ езерото огнено.   О.И. 20;15.
  Затова, понеже приимами царство, което се не колебае, трѣбува да имами благодатьта, чрѣзъ която да служимъ Богу благоприятно, съ почесть и благоговѣние, защото Богъ нашъ е огнь пояждаящъ.   Евр. 12;28-29.
  И ще прѣкарамъ третята часть прѣзъ огнь,   Зах. 13;9.
  И ще ги очистя, както се чисти среброто,   Зах. 13;9.
  И ще ги опитамъ, както се опитва златото.   Зах. 13;9.
  Очистено седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Не се моля да ги земешъ отъ свѣтътъ, но да ги упазишъ отъ лукаваго.   Ев.И. 17;15.
  И ще бѫдатъ Мои, говори Господь Саваоθъ, в онзи день, когато Азъ приготвя скѫпоцѣннитѣ си.   Мал. 3;17.
-- 36 --
  Тогава тѣ като камение на корона ще се увисочатъ на земята Му.   Зах. 9;16.
  И Господь ще се яви върху тѣхъ.   Зах. 9;14.
  И когато бѫда Азъ въздигнатъ отъ земята, ще привлѣка всички при Себе си.   Ев.И. 12;32.
Кротость Ето, Царьтъ твой иде къмъ тебе кротъкъ.   Ев.М. 21;5.
  Вземѣте Моето иго на себе си и научѣте се отъ Мене, защото Съмъ кротъкъ и смиренъ на сърдце; и ще намѣрите спокойствие на душитѣ си.   Ев.М. 11;29.
  Не намъ, не намъ, Господи, а на името Твое дай слава!   Пс. 115;1
  Блажени кроткитѣ.   Ев.М. 5;5.
Съвършенство И тъй, бѫдѣте съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ, Който е на небеса.   Ев.М. 5;48.
  Защото ето царството Божие вѫтрѣ въ васъ е.   Ев.Л. 17;21.
Святость Защото Азъ съмъ Богъ, а не человѣкъ; Святъ въ срѣдъ тебе.   Осия. 11;9.
  Господь има прѣстольтъ Си на небето.   Пс. 11;4.
Поклонение И като Го видѣха, поклониха Му се.   Ев.М> 28;17.
Петтѣхъ чувства В онзи день петь града ще има въ Египетската земя, които ще говорятъ ханаанскийтъ язикъ и ще се кълнатъ въ Господа на Силитѣ.   Иса. 19;18.
-- 37 --
  Но въ днитѣ на гласътъ на седмийтъ ангелъ, когато затрѫби, тогази, ще се извърши тайната Божия.   О.И. 10;7.
Моление Уединение А ти, кога се молишь, влѣзъ въ скришната си стаичка и като си затворишь вратата, помоли се Отцу твоему, Който е въ тайно; и Отецъ ти, Който види въ тайно, ще ти въздаде наявѣ.   Ев. М. 6;6.
  Отецъ ви знае отъ що имате нужда.   Ев. М. 6;8.
  Но търсѣте първомъ Царството Божие и правдата негова и тогава всичко друго ще ви се приложи.   Ев.М. 6;33.
  Повика го Богъ отсрѣдъ кѫпината и той рече: "Ето ме". И рече му: "Слушай, изуй обущата отъ нозѣтѣ си, защото мѣстото, на което стоишъ, земя е свята".   Исх.3;4
(1) Физическия человѣкъ (2) Умствения человѣкъ  В онзи день ще бѫде друмъ отъ (1)Египетъ къмъ (2)Ассирия, и Ассирийцитѣ ще дойдатъ въ Египетъ, и Египтянитѣ – въ Ассирия; Египтянитѣ съ Ассирийцитѣ ще служатъ Господу.   Иса.19;23
3 Духовния человѣкъ Въ онзи день Израйлъ ще бѫде третий съ Египтянинътъ и Ассириецътъ; благословение въ срѣдъ земята ще бѫде, защото Господь на Силитѣ ще ги благослови и ще рече: "Благословенъ Египетъ – людиетѣ Мои, и Ассирия – дѣлото на рѫцѣтѣ Ми, и Израйлъ – наслѣдието Ми".   Иса.19;24-25.
-- 38 --
  Ще ви избавя и ще сте благословени; не бойте се, нека се укрѣпяватъ рѫцѣтѣ ви.   Зах. 8;13.
  Народъ святъ.   Зах. 14;20.
  Святиня Господу.   Зах. 14;20.
  И Азъ славата, която Ми даде, дадохъ я тѣмъ, да бѫдатъ едно, както сме ний едно; Азъ въ тѣхъ и Ти въ Мене, да бѫдатъ съвършенни въ едно.   Ев.И. 17;22-23.
Завършване И свършиха се небето и земята, и всичкото имъ украшение. И свършилъ бѣше Богъ въ седмийтъ день дѣлата Си, които направи, и почина си въ седмийтъ день отъ всичкитѣ Си дѣла.   Бит. 2;2-3.
  И благослови Богъ седмийтъ день и освяти го.   Бит. 2;2-3.
  И видѣ Богъ, че бѣше добро.   Бит. 1;10.
  И тъй да пристѫпвами съ дързновение къмъ прѣстолътъ на благодатьта, за да приемемъ милость и да намѣримъ благодать за помощь въ врѣме на нужда.   Евр. 4;16.
  Азъ Те прославихъ на земята, свършихъ работата, която Ми даде да върша.   Ев.И. 17;4.
-- 39 --
  Сега биде спасението и силата, и Царството на Бога нашего, и властьта на Христа Неговъ.   О.И. 12;10.
  Ако държите Моитѣ заповѣди, ще прѣбѫдѣте въ любовьта Ми, както Съмъ Азъ държалъ заповѣдитѣ на Отца Си и прѣбѫдвамъ въ Неговата любовь.   Ев.И. 15;10.
-- 48 --

ОТЕЦЪ НА СВѢТЛИНИТѢ

Свѣтлитѣ
лѫчи
Христосъ е Сияние на Неговата Слава и Образъ на Неговото Сѫщество, и държи всичко съ Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелитѣ Си духове и слугитѣ Си – пламъкъ огненъ.   Евр. 1;7.
  Духове, проваждани да слугуватъ на тѣзи, които ще наслѣдуватъ спасение.   Евр. 1;14
  Всѣкиму се дава явението на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Портокаленитѣ
лѫчи
Ако, прочее, всичкото твое тѣло е освѣтлено и нѣма никоя тъмна часть, то ще всичкото освѣтлено да бѫде, както кога те свѣтилото освѣтлява съ сиянието си.   Ев.Л. 11;36.
-- 50 --
Здравие Рече имъ: Нѣматъ нужда за лѣкарь здравитѣ, но болнитѣ.   Ев.Л. 5;31.
  Събраха се народъ много, да слушатъ и да ги исцѣлява отъ болѣститѣ имъ.   Ев.Л. 5;15.
Съгласие Сила излѣзваше изъ Него и исцѣляваше всичкитѣ.   Ев.Л. 6;19.
  А Исусъ, като чу, отговори му и каза: "Не бой се, тъкмо вѣрувай и ще се избави!".   Ев.Л. 8;50.
  И сила Господня бѣ въ исцѣляването имъ.   Ев.Л. 5;17.
Правда И проводи ги да проповѣдватъ Царството Божие и да исцѣляватъ болнитѣ.   Ев.Л. 9;2.
  И на тѣзи, които повѣруватъ, ще имъ спослѣдуватъ тия знамения: съ Моето име бѣсове ще испъждатъ, нови язици ще говорятъ, змий ще хващатъ и ако нѣщо смъртно испиятъ, нѣма да ги поврѣди; на болни ще възложатъ рѫцѣ и тѣ ще бѫдатъ здрави.   Ев.Мр. 16;17.
  И въ който градъ влѣзувате и ви прииматъ, яждте, което ви прѣдлагатъ, и исцѣлявайте болнитѣ, които сѫ въ него, и казувайте имъ: "Наближило ви е Царството Божие".   Ев.Л. 10;8-9
  И колкото се допрѣха, оздравѣха.   Ев.М. 14;36
-- 51 --
  И възлѣзе на гората, и сѣдѣше тамо. И дойде при Него народъ много, които имаха съ себе си хроми, слѣпи, нѣми, клосни и други много; и подмѣтнаха ги прѣдъ нозѣтѣ Исусови, и ги изцѣли; така щото народътъ се чудѣше, като гледаше нѣми да говорятъ, клосни оздравѣли, хроми да ходятъ и слѣпи да гледатъ; и прославиха Бога Израилева.   Ев.М. 15;29-31.
Амеθистовитѣ
лѫчи
Който е най-­малъкъ между всинца ви, той ще е голѣмъ.   Ев.Л. 9;48.
Смирение Най-голѣмийтъ отъ васъ да бѫде вамъ слуга.   Ев.М. 23;11.
  Който възнесе себе си, ще се смири и който смири себе си, ще се възнесе.   Ев.М. 23;12.
  Дойде по внушението на Духа въ Храмътъ.   Ев.Л. 2;27.
  Видѣха очитѣ ми Твоето спасение.   Ев. Л. 2;30.
  Едно е потрѣбно, а Мария избра добрата часть, която нѣма да се отнеме отъ нея.   Ев. Л. 10;42.
  Остани съ насъ, защото е привечеръ и деньтъ прѣвали! И Той влѣзе, да остане съ тѣхъ. И като сѣдна съ тѣхъ на трапезата, зѣ хлѣбътъ и благослови, и прѣломи, и даваше имъ. И тѣмъ се отвориха очитѣ и познаха Го.   Ев.Л. 24;29-31.
  Свръзката на съвършенство.   Кол. 3;14.
  Върви подирѣ Ми!   Ев.И. 21;19
-- 60 --

ПЛОДЪТЪ НА ДУХЪТЪ

Бѣлия
лѫчъ
Съвършени въ едно.   Ев.И.17;23.
  Видѣлина на свѣтътъ – Христосъ.   Ев.И. 8;12.
  Туря подъ печать звѣздитѣ.   Иов.9;7.
Седмьтѣ духове Неислѣдимото богатство Христово.   Еф.3;8.
2. Портокаленъ
Святъ въ срѣдъ тебе.   Ос.11;9.
  Създание ново.   2.Кор.5;17.
7. Амеθистовъ
Азъ въ тѣхъ и Ти въ Мене.   Ев.И. 17;23.
  Кротъкъ и смиренъ на сърдце.   Ев.М. 11;29.
-- 61 --
Свѣтълъ Седмьтѣ Духове.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Лѫча.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Съзвучия.   О.И. 3;1.
  Въ пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сми чада Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature
 Неделя - Аметистовите лъчи - Духът на Благодатта.   Портокалените лъчи - Дух Свети. / Бели лъчи  
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГ Е ДУХ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХ ВЕЧЕН
  Евр. 9;14.
Светлите
лъчи
Който има седемте духове Божии, и седемте звезди.   О.И. 3;1.
  Духът на любовта  
  Духът на Животът.    
  Духът на Святостта.    
  Духът на Мъдростта.    
  Духът на Душата.    
  Духът на Истината.   И.16;13
  Духът на Силата.    
  Духът на Благодатта.    
  Духът Христов.   Пет.1;11.
  Светият Дух.   Ефе.1;13.
  Които са седемте духове Божии распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отеца ваш.   Ев.М. 5;48
  За да бъде человекът Божий съвършен.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16
  Чрез единият Дух се кръстихме да сме в едно тяло.   1. Кор. 12;13
  Има различни дарби, но Духът е един и същ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го произвежда  един и същият Дух, като разпределя на всекиму поотделно както си иска.   1. Кор. 12;11.
  Показвайте ревност за по-добри дарби.   1. Кор. 12;31.
  поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,   Ев. Л. 1;78.
  а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни.   Иса. 30;26
  Потърсете того, който прави Плеядите и Ориона.   Амос. 5;8
  Господ е името му. Отец на светлините.   Иак. 1;17.
  Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина.   Иса. 60;1.
  За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очите ми и ще гледам чудесата на твоя закон.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се оня Ангел, който  говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: какво виждаш? И рекох: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му.   Зах. 4;1-3.
  а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.   Екл. 12;7
  И седем кандилца на него.   Зах. 4;2.
  И имаше около престолът и дъга.   О.И. 4;3.
   престолът на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии, изпратени по цялата земя.   О.И. 4;5.
  И рече Бог: поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 15 --

ДУХЪТ НА ОБѢЩАНИЕТО

  Дух святий   Ев. М. 3;11.
Портокалените
лъчи
Ако е някой в Христа, той е създание ново.   2.Кор. 5;17.
Обновление и ще слязат върху тебе всички тези благословения и ще се изпълнят върху тебе,   Втор. 28;2.
Здраве Аз ще те изцеля.    4. Цар. 20;5.
  За да няма раздор в тялото.   1. Кор. 12;25
Единство Едно тяло и един Дух.   Ефе. 4;4.
  Да създаде в себе си двата в един нов човек.   Ефе. 2;15.
  И твоето изцеление скоро ще процъфти.   Иса. 58;8.
  Аз съм с тебе, за да те избавям. И ще те изцеля от раните ти.   Иер. 30; 11-17.
  Не ща да ти нанеса нито една от болестите, които нанесох на Египтяните: защото   Исх. 15;26.
  Аз съм Господ, който те изцелявам.   Изх. 15;26
  Бъди очистен.   Ев. М. 8;3.
  Боже бъди милостив мен грешному.   Ев.Л. 18;13.
  Изцели душата ми и помилуй ме.   Пс. 41;5.
  От голяма леност пада къщният покрив, а кога се скръстят ръце, къщата ще прокапе.   Екл. 10;18.
-- 16 --
  Бивайте в усърдието нелениви, духом пламенни.   Рим. 12;11.
  Не знаете ли че сте храм Божий, и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16.
  Ще възстановя здраве в тебе.   Иер. 30;17.
  Думите ми са живот за тези, които ги намерват и изцеление на всичката им плът.   Пр. 4;22.
  Бог на духовете на всяка плът.   Чис. 27;16
  Има ли нещо мъчно за мене?   Иер. 32; 27.
  Молете се един за друг да изцелеете.   Иак. 5;16.
  Молбата, която е с вяра ще избави страдащите.   Иак. 5;15.
  Не бой се, защото Аз съм с тебе.   Иса. 41;10.
  Да представите телата ваши в жертва жива, свята, благоугодна Богу.   Рим. 12;1.
 
Едно тяло

  Ефе. 4;4.
  Пак с плътта си ще видя Бога.   Иов. 19;26.
 
Един ум

  2. Кор. 13;11.
  Възвръща душата ми.   Пс. 23;3.
 
Един дух

  Ефе. 4;4.
  В ръцете ти предавам духа си.   Пс. 31;5.
Посвещение Свят, свят, свят е Господ Саваот!   Иса.6;3.
  От Господа стана това, и чудно е в нашите очи.   Пс. 118;23.
-- 17 --
  Но заради мене, добре ми е да се приближа при Бога.   Пс. 73;28.
  Добре ми стана, че се наскърбих.   Пс. 119;71.
  Благославяй, душа моя, Господа, и не забравяй всичките му благодеяния:   Пс. 103;2-4.
  Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести,   Пс. 103;3
  Избавя от тление животът ти.   Пс. 103;4
-- 35 --

ДУХЪТ НА БЛАГОДАТТА

Аметистовите
лъчи
Благодатта на Господа нашего Исуса Христа   О.И. 22;21.
Спасение Бог иска да се спасят всички човеци.   1.Тим. 2;4.
  И който не се намери записан в книгата на живота, хвърлен би в езерото огнено.   О.И. 20;15.
  Затова понеже приемаме царство, което не се колебае, трябва да имаме благодатта, чрез която служим Богу благоприятно с почест и благоговение; защото Бог наш е огън пояждащ.   Евр. 12;28-29.
  И ще прокарам третата част през огън.   Зах. 13;9.
  И ще ги очистя както се чисти среброто.   Зах. 13;9.
  И ще ги опитам както се опитва златото.   Зах. 13;9.
  Очистено седем пъти.   Пс. 12;6.
  Не се моля да ги вземеш от света, а да ги опазиш от лукавия.   Ев.И. 17;15.
  И ще бъдат мои, говори Господ Бог, в онзи ден, когато аз приготвя скъпоценните си.   Мал. 3;17.
-- 36 --
  Тогава те като камъни на корона, ще увесочат на земята му.   Зах. 9;16.
  И Господ ще се яви върху тях.   Зах. 9;14.
  И когато бъда аз въздигнат от земята, ще привлека всички при себе си.   Ев.И. 12;32.
Кротост Ето царят твой иде към тебе, кротък.   Ев.М. 21;5.
  Вземете моето иго на себе си и ще намерите спокойствие на душите си.   Ев.М. 11;29.
  Не нам, не нам Господи, а на името Твое дай слава.   Пс. 115;1
  Блажени кротките.   Ев.М. 5;5.
Съвършенство И тъй бъдете съвършенни и вие както е съвършен Отеца ваш, който е на небеса.   Ев.М. 5;48.
  Защото ето: царството Божие е вътре във вас.   Ев.Л. 17;21.
Святост Защото аз съм Бог, а не човек, свят всред тебе.   Осия. 11;9.
  Господ има престол на небето.   Пс. 11;4.
Поклонение И като го видяха, поклониха му се.   Ев.М> 28;17.
Петтях чувства В онзи ден пет града ще има в Египетската земя, които ще говорят Ханаанският език, и ще се кълнат в Господа на силите.   Иса. 19;18.
-- 37 --
  Но в дните на гласът на седмият ангел, когато затрябва тогава ще се извърши тайната Божия.   О.И. 10;7.
Молене, Уединение А то кога се молиш, влез в скришната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се Отцу твоему, който е в тайно, и Отецът ти, който види в тайно, ще ти въздаде наяве.   Ев. М. 6;6.
  Отеца ви знае от що имате нужда.   Ев. М. 6;8.
  Но търсете първом Царството Божие и правдата негова; и тогава всичко друго ще ви се приложи.   Ев.М. 6;33.
  Повика го Бог отсред капината и той рече: Ето ме. И рече му: слушай, изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш е свята земя.   Исх.3;4
(1) Физическия човек (2) Умствения човек В онзи ден ще бъде друм от 1Египет към 2Асирия: И асирийците ще дойдат в Египет, и египтяните в Асирия, египтяните с асирийците ще служат Господу.   Иса.19;23
3 Духовния човек В онзи ден Израил ще бъде третия с Египятнинът и Асириецът: Благословение всред земята ще бъде, защото Господа на силите ще ги благослови и ще рече: Благословен Египет люде мои, и Асирия делото на ръцете ми и Израил наследието ми.   Иса.19;24-25.
-- 38 --
  Ще ви избавя и ще сте благословени; не бойте се: нека се укрепяват ръцете ви.   Зах. 8;13.
  Народ свят.   Зах. 14;20.
  Светиня Господу.   Зах. 14;20.
  И аз, славата която ми даде, дадох я тям, да бъдат едно: Аз в тях и Ти в мене, да бъдат съвършени в едно.   Ев.И. 17;22-23.
Завършване И свършиха се небето и земята, и всичкото им украшение. И свършил беше Бог в седмия ден делата си, които направи, и почина си в седмия ден от всичките си дела.   Бит. 2;2-3.
  И благослови Бог седмия ден и го освети.   Бит. 2;2-3.
  И видя Бог, че беше добро.   Бит. 1;10.
  И тъй да пристъпваме с дръзновение към престолът на благодатта за да приемем милост, и да намерим благодат за помощ във време на нужда.   Евр. 4;16.
  Аз те прославих на земята; свърших работата, която ми даде да върша.   Ев.И. 17;4.
-- 39 --
  Сега биде спасението и силата и царството на Бога нашего и властта на Христа Негов.   О.И. 12;10.
  Ако държите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми; както съм аз държал заповедите на Отца си и пребъдвам в неговата любов.   Ев.И. 15;10.
-- 48 --

ОТЕЦ НА СВЕТЛИНИТЕ

Светлите
лъчи
Христос е сияние на неговата Слава и Образ на Неговото Същество и държи всичко със Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелите си духове и слугите си пламък огнен.   Евр. 1;7.
  Духове, изпращани да слугуват на тези, които ще наследят спасение.   Евр. 1;14
  Всекиму се дава явяването на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Портокалени лъчи Ако прочее всичкото твое тяло е осветлено, и няма никоя тъмна част, то ще всичкото осветлено да бъде, както кога те светилото осветлява със сиянието си.   Ев.Л. 11;36.
-- 50 --
Здраве рече им: нямат нужда за лекар здравите, а болните.   Ев.Л. 5;31.
  Събраха се много хора да слушат и да ги изцелява от болестите им.   Ев.Л. 5;15.
Съгласие Сила излизаше из Него и изцеляваше всичките.   Ев.Л. 6;19.
  А Исус като чу, отговори му и каза: не бой се, тъкмо вярвай и ще се избави.   Ев.Л. 8;50.
  И сила Господня бе в изцеляването им.   Ев.Л. 5;17.
Правда И проводи ги да проповядват Царството Божие и да изцеляват болните.   Ев.Л. 9;2.
  И на тези, които повярват ще споследуват тези знаниял с моето име бесове ще изпъждат; нови езици ще говорят; змии ще хващат и ако нещо смъртно изпият, няма да ги повреди; на болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави.   Ев.Мр. 16;17.
  И в който град влезете и ви приемат, яжте което ви предлагат: и изцелявайте болните, които са в него и казвайте им: Наближило ви е Царството Божие.   Ев.Л. 10;8-9
  И колкото се допряха оздравяха.   Ев.М. 14;36
-- 51 --
  И възлезе на гората и сядаше тамо. И дойде при Него народ много, които имаха със себе си хроми, слепи, неми и много други и подметнаха ги пред нозете Исусови и ги изцели: Така щото народът се чудеше, като гледаше неми да говорят, клосни оздравели, хроми да ходят, и слепи да гледат; и прославиха Бога Израилева.   Ев.М. 15;29-31.
Аметистови лъчи Който е най-малък между всинца ви, той ще е голям.   Ев.Л. 9;48.
Спасение Най-големият от вас, да бъде вам слуга.   Ев.М. 23;11.
Смирение Който възнесе себе си, ще се смири, и който смири себе си, ще се възнесе.   Ев.М. 23;12.
  Дойде по внушението на Духа в храма.   Ев.Л. 2;27.
  Видяха очите ми Твоето спасение.   Ев. Л. 2;30.
  Едно е потребно: а Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея.   Ев. Л. 10;42.
  Остани с нас, защото е привечер и денят превали. И той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови и преломи и им даваше. И тям се отвориха очите и го познаха.   Ев.Л. 24;29-31.
  Свръзката на съвършенството.   Кол. 3;14.
  Върви подире ми.   Ев.И. 21;19
-- 60 --

ПЛОДЪТ НА ДУХА

Белия
лъч
Съвършени в едно.   Ев.И.17;23.
  Светлината на света Христос.   Ев.И. 8;12.
  Туря под печат звездите.   Иов.9;7.
Седемте духове Неизследимото богатсвто Христово.   Еф.3;8.
2. Портокален
Свят всред тебе.   Ос.11;9.
  Създание ново.   2.Кор.5;17.
7. Аметистов
Аз в тях и Ти в мене.   Ев.И. 17;23.
  Кротък и смирен на сърце.   Ев.М. 11;29.
-- 61 --
Светъл Седемте Духове   О.И. 3;1.
  Седемте Лъча.   О.И. 3;1.
  Седемте Съзвучия.   О.И. 3;1.
  В пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седем пъти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сме чеда Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature

НАГОРЕ

Контакти