Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя
Червените лъчи Розовите лъчи  Портокалените лъчи  Жълтите лъчи
 Зелените лъчи  Сините лъчи  Виолетовите лъчи  Аметистовите лъчи
Диамантовите бели лъчи Приложения                
Аудио Видео Библия Цветните лъчи - книга
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГЪ Е ДУХЪ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХЪ ВѢЧЕНЪ
  Евр. 9;14.
Свѣтлитѣ
лѫчи
Който има седмьтѣ духове Божии, и седмьтѣ звезди.   О.И. 3;1.
  Духътъ на Любовьта.  
  Духътъ на Животътъ.    
  Духътъ на Святостьта.    
  Духътъ на Мѫдростьта.    
  Духътъ на Душата.    
  Духътъ на Истината.   И.16;13
  Духътъ на Силата.    
  Духътъ на Благодатьта.    
  Духътъ Христовъ.   Пет.1;11.
  Святийтъ Духъ.   Ефе.1;13.
  Които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бѫдете съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ.   Ев.М. 5;48
  За да бѫде человѣкътъ Божий съвършенъ.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знaете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16
  Чрѣзъ единийтъ Духъ се кръстихми да сми въ едно тѣло.   1. Кор. 12;13
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го дѣйствува единийтъ  и тойзи истий Духъ, който на всѣкой человѣкъ особено раздѣлява, както му е угодно.   1. Кор. 12;11.
  Имайте ревность за по-добритѣ дарби.   1. Кор. 12;31.
  За милосърдието на милостьта на Бога нашего, съ която ни посѣти зора отъ висотата.   Ев. Л. 1;78.
  И свѣтътъ на Слънцето ще бѫде седмократенъ, както свѣтътъ на седмь дни.   Иса. 30;26
  Потърсѣте Того, който прави Плиядитѣ и Ориона.   Амос. 5;8
  Господь е името Му. Отецъ на свѣтлинитѣ.   Иак. 1;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде.   Иса. 60;1.
  Въ това се поучавай, въ това се занимавай, да бѫде явно на всичкитѣ твоето прѣуспѣвание.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очитѣ ми и ще гледамъ чудесата на Твоя законъ.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се ангелътъ, говорящий съ мене, и ме събуди, както человѣкъ, който се събужда отъ сънътъ си, и рече ми: "Що виждашъ ти?" И рѣкохъ: "Погледнахъ и ето свѣтилникъ, всичкий златенъ, и чаша върху него".   Зах. 4;1-3.
  И Духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7
  И седмьтѣ му свѣтила върху него.   Зах. 4;2.
  И имаше около прѣстолътъ и дѫга.   О.И. 4;3.
  И прѣстолътъ на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седмь свѣтила огнени, които горѣха прѣдъ прѣстолътъ, които сѫ седмьтѣ духове Божии, распроводени по всичката земя.   О.И. 4;5.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 8 --

ДУХЪТЪ НА ЛЮБОВЬТА

Червенитѣ
лѫчи
И хоругвата му надъ мене бѣ любовь.   П.Пес. 2;4.
  Богъ е Любовь.   1.И. 4;8
  Азъ Съмъ Богъ твой.   Втор. 5;6
  Азъ съмъ цвѣте Сароново.   Ii. Пес. 2;1.
Любовь Да възвисимъ сърдцата си и рѫцѣтѣ къмъ Бога.   П.Иер. 3;41.
  Обичай, прочее, Господа, Бога твоего.   Втор. 11;1.
  Защото любовьта е крѣпка като смъртьта.   П.Пес. 8;6.
  Възлюбѣте се усърдно единъ други отъ чисто сърдце.   I. Пет. 1;22.
  Любовьта не прави зло ближнему.   Рим. 13;10.
  Любовьта дълготърпи, благосклонна е.   Кор. 13;4
  Богъ толкозъ възлюби свѣтътъ, щото даде Сина Своего единороднаго.   Ев. И.3;16.
  Никой нѣма по-голѣма любовь отъ тъзи, щото да положи нѣкой душата си за приятелитѣ си.   Ев. И. 15;13
-- 9 --
  Любовьта не завижда, любовьта не се прѣвъзнася, не се горди, не безобразствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло, срадува се на истината, всичко прѣтърпѣва, на всичко хваща вѣра, на всичко се надѣе, всичко търпи. Любовьта никога не отпада.   I. Кор. 13: 4-8
  Обичайте се единъ другий съ братска любовь.   Рим. 12;10.
  Има приятель, по-тѣсенъ и отъ братъ.   Пр. 18;24.
Прощение И единъ на другий си прощавайте.   Кол. 3;13.
  А бивайте благи единъ другиму, милосърди, прощавайте си единъ на други, както ви е и Богъ простилъ чрѣзъ Христа.   Еф. 4;32.
  Много вода не може да угаси любовьта.   П.Пес. 8;7
  Прости, молимъ ти се, прѣстѫплението на рабитѣ на Бога на Отца ти.   Бит. 50; 17
  Вкоренени и основани въ Любовьта.   Еф. 3;17
Утѣшение Азъ плача, окото ми излива вода, защото се отдалечи отъ мене утѣшительтъ, който би оживилъ душата ми.   П.Иер. 1;16.
-- 10 --
  Виждь, Господи, защото съмъ въ утѣснение.   П.Иер. 1;20.
  Скърбитѣ на сърдцето ми се умножиха.   Пс. 25;17.
  Веселието ми се обърна на скърбь, сърдцето ми е изнемощѣло въ мене.   Иер. 8;18.
  Ако прѣмина прѣзъ срѣдъ утѣснение, Ти ще ме оживишъ.   Пс. 138;7.
  Той наистина зѣ на себе си болеститѣ ни и съ скърбитѣ ни се натовари.   Иса. 53;4.
  О, оскърбена, смущена, неутѣшена, ето Азъ ще постеля камениетѣ ти стивиевидни и ще туря основанията ти отъ сапфири.   Иса. 54;11.
  Млъкнѣте и разумѣйте, че Азъ съмъ Богъ.   Пс. 46;10.
  Богъ на всѣко утѣшение.   2. Кор. 1;3.
  Азъ Съмъ съ тебе да те избавямъ.   Иер. 15;20.
  Духътъ на утѣшението.   Иса. 51;12.
  Азъ Съмъ, който ви утѣшавамъ.   Иса. 51;12.
  За да утѣша всичкитѣ сѣтующи, да имъ дамъ красота вмѣсто пепелъ, елей на веселие вмѣсто плачъ, облѣкло на хваление вмѣсто духъ на униние.   Иса. 61; 2-3.
  Да се не смущава сърдцето ви.   Ев. И. 14;1.
  Ето, Азъ Съмъ съ вазъ.   Ев. М. 28;20.
-- 11 --
  И днитѣ на сѣтованието ти ще се свършатъ.   Иса. 60; 20.
  И ще обърше Богъ всѣка сълза отъ очитѣ имъ.   О.И. 21;4.
  Когато се унижи нѣкой, тогазъ ще речешъ: Има възвишение.   Иов. 22;29.
  Скърбьта ви ще се промѣни на радость.   Ев. И. 16;20.
  Утѣшавайте, утѣшавайте людиетѣ Ми.   Иса. 40;1.
  За да научаватъ всички и всички да се утѣшаватъ.   I. Кор. 14;31.
  И ще го водя, и ще въздамъ пакъ утѣшения нему и на оскърбенитѣ му.   Иса. 57;18.
  И ще ви даде другъ Утѣшитель, да прѣбѫде съ васъ во вѣки.   Ев.И. 14;16.
  Който ни утѣшава въ всѣка наша скърбь, за да можемъ и ний да утѣшаваме тѣзи, които се намѣруватъ въ всѣка скърбь, съ утѣшението, съ което ний сами сми утѣшавани отъ Бога.   2. Кор. 1;4
-- 12 --

ДУХЪТЪ НА ЖИВОТЪТЪ

Азъ Съмъ животътъ.   Ев. И. 14;6.
  Азъ дойдохъ, за да иматъ животъ и да го иматъ прѣизобилно.   Ев. И. 10;10.
Животъ
вѣченъ
А това е животъ вѣчний, дѣто да познаятъ Тебе, единаго истиннаго Бога.   Ев. И. 17;3.
  Който съхранява въ животъ душата ни.   Пс. 66;9.
  Духъ Божий ме е направилъ и диханието на Всесилнаго ме е оживотворило.   Иов. 33;4.
  Съ кожа и плъть си ме облѣкалъ, съ кости и жили си ме оплелъ, животъ и милость си ми дарилъ.   Иов. 10; 11-12.
Мощь Бѫдѣте крѣпки.   Втор. 31;6.
  Всичко мога чрѣзъ Христа, който ме укрѣпява.   Фил. 4;13.
  И съ търпѣние да тичами на прѣдлежащото намъ поприще.   Евр. 12;1.
  Споредъ богатството на славата си, чрѣзъ Неговийтъ Духъ да се утвърдите крѣпко въ вѫтрѣшнийтъ человѣкъ.   Ефе. 3;16.
-- 13 --
  Които чакатъ Господа, ще подновятъ силата си, ще възлѣзатъ съ крила като орли, ще тичатъ и не ще се утрудятъ, ще ходятъ и не ще ослабѣятъ.   Иса. 40; 31.
  Защото Господь Иеова е вѣчна крѣпость.   Иса. 26;4.
  Богъ твой отреди силата ти.   Пс. 68;28.
  Защото укрѣпи вереитѣ на твоитѣ врата.   Пс. 147;13.
  Рѫката Ми ще го поддържа.   Пс. 89;21.
  Укрѣпѣте ослабналитѣ рѫцѣ, утвърдѣте разслабенитѣ колѣна.   Иса. 35;3.
  Отиватъ отъ сила въ сила.   Пс. 84;7.
  Укрѣпилъ си ме съ сила въ душата ми.   Пс. 138;3.
  Не бойте се.   Иса. 35;4.
  Бѫдѣте крѣпки и дързновени.   Втор. 31;6.
  Нито да се страхувате, бѫдѣте крѣпки и мѫжествени, така ще прѣуспѣете.   И. Нав. 10; 25.
  Азъ ще бѫда съ тебе наедно.   Исх. 3;12.
  Нѣма да те оставя, нито да те напусна.   И. Нав. 1;5.
  Не бой се, нито се страхувай.   Втор. 31;8.
  Васъ друго искушение, освѣнъ человѣческо, не ви е постигнало, вѣренъ е обаче Богъ, Който съ искушението наедно ще даде и срѣдството, така щото да можите да прѣтърпѣвате.   1. Кор. 10;13.
  И утвърденъ ще бѫдешъ, и нѣма да се боишъ.   Иов. 11;15.
-- 14 --
  Блаженъ онзи человѣкъ, който прѣтърпѣва искушение, защото като прѣмине испитътъ, ще приеме вѣнецътъ на живота, който обѣща Господь на онѣзи, които Го любятъ.   Иак. 1;12.
  Стойте, прочее, постоянни въ свободата.   Гал. 5;1.
  Бѫдѣте като мѫже.   1. Цар. 4;9.
  Чрѣзъ Бога ще направимъ юначество.   Пс. 60;12.
Побѣда Прѣвъзмогване Неговата дѣсница и Неговата свята мишца направиха му спасение.   Пс. 98;1.
  Защото чрѣзъ Тебе ще разбия пълкъ и чрѣзъ Бога моего ще прѣскоча стѣна.   Пс. 18;29.
  Който побѣждава, ще наслѣдува всичко.   О.И. 21;7.
  Когато врагътъ нападне като рѣка, Духътъ Господень ще възвиси хоругва.   Иса. 59;19.
  Да се не убоишъ отъ лицето имъ; Азъ Съмъ съ тебе, за да те избавямъ.   Иер. 1;8.
  А рабъ Господень не трѣба да се кара.   2. Тим. 2;24.
  Нѣма вече да се чуе насилие въ земята ти.   Иса. 60;18.
  Но благодарение Богу, Който ни даде побѣдата.   1. Кор. 15.57.
  Дѣ ти, аде, побѣдата?   1. Кор. 15;55
  Погълната би смъртьта съ побѣда.   1. Кор. 15;54
-- 15 --

ДУХЪТЪ НА ОБѢЩАНИЕТО

 
Духъ Святий
  Ев. М. 3;11.
Портокаленитѣ
лѫчи
Ако е нѣкой въ Христа, той е създание ново.   2.Кор. 5;17.
Обновление И ще дойдатъ на тебе всичкитѣ тѣзи благословения и ще починатъ.   Втор. 28;2.
Здравие Азъ ще те исцѣля.   4. Цар. 20;5.
  За да нѣма раздоръ въ тѣлото.   1. Кор. 12;25
Единство Едно тѣло и единъ Духъ.   Ефе. 4;4.
  Да създаде въ себе си двата въ единъ новъ человѣкъ.   Ефе. 2;15.
  И здравието ти скоро ще прозябне.   Иса. 58;8.
  Азъ Съмъ съ тебе, за да те избавямъ. И ще те исцѣля отъ ранитѣ ти.   Иер. 30; 11-17.
  Не ща да ти нанеса ни една отъ болѣститѣ, които нанесохъ върхъ египтянитѣ, защото   Исх. 15;26.
  Азъ Съмъ Господь, който те исцѣлявамъ.   Изх. 15;26
  Бѫди очистенъ.   Ев. М. 8;3.
  Боже, бѫди милостивъ менѣ грѣшному!   Ев.Л. 18;13.
  Исцѣли душата ми и помилуй ме!   Пс. 41;5.
  Отъ голѣма лѣность пада кѫщнийтъ покривъ.   Екл. 10;18.
-- 16 --
  Бивайте въ усърдието нелѣниви, духомъ пламенни.   Рим. 12;11.
  Не знаете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1. Кор. 3;16.
  Ще въстановя здравие въ тебе.   Иер. 30;17.
  Думитѣ ми сѫ животъ за тѣзи, кото ги намѣрватъ, и изцѣление на всичката имъ плъть.   Пр. 4;22.
  Богъ на духоветѣ на всѣка плъть.   Чис. 27;16
  Има ли нѣщо мѫчно за Мене?   Иер. 32; 27.
  Молѣте се единъ за другий да исцѣлѣете.   Иак. 5;16.
  Молбата, която е съ вѣра, ще избави страждущийтъ.   Иак. 5;15.
  Не бой се, Азъ Съмъ съ тебе.   Иса. 41;10.
  Да прѣдставите тѣлата ваши въ жертва жива, свята, благоугодна Богу.   Рим. 12;1.
 
Едно тѣло

  Ефе. 4;4.
  Пакъ съ плътьта си ще видя Бога.   Иов. 19;26.
 
Единъ умъ

  2. Кор. 13;11.
  Възвръща душата ми.   Пс. 23;3.
 
Единъ духъ

  Ефе. 4;4.
  Въ рѫцѣтѣ Ти прѣдавамъ духътъ Си.   Пс. 31;5.
Посвѣщение Святъ, святъ, святъ Господь Саваоθъ!   Иса.6;3.
  Отъ Господа стана това и чудно е въ нашитѣ очи.   Пс. 118;23.
-- 17 --
  Но заради мене добрѣ ми е да се приближа при Бога.   Пс. 73;28.
  Добрѣ ми стана, че се наскърбихъ.   Пс. 119;71.
  Благославяй, душа моя, Господа и не забравяй всичкитѣ Му благодѣяния;   Пс. 103;2-4.
  Който прощава всичкитѣ ти беззакония, исцѣлява всичкитѣ ти болѣсти,   Пс. 103;3
  избавя отъ тлѣние животътъ ти.   Пс. 103;4
-- 18 --

ДУХЪТЪ НА МѪДРОСТЬТА

Жълтитѣ
лѫчи
Духъ на мѫдрость и разумъ.   Иса 11;2.
  Начало на мѫдростьта е страхъ Господень.   Пр. 9;10.
Разумность Господь дава мѫдрость.   Пр. 2;6.
  И всичко, каквото би пожелалъ ти, не се сравнява съ нея.   Пр. 3;15.
  Когато я пригърнешъ, ще положи на главата ти вѣнецъ на благодать, ще ти даде корона на слава.   Пр. 4;9.
  Страхътъ Господень придава дни.   Пр. 10;27.
Знание Язикътъ на мѫдритѣ украшава знанието.   Пр. 15;2.
  Колко е по­добро стежанието на мѫдростьта, неже на златото.   Пр. 16:16.
  Злато и кристалъ не могатъ да се сравнятъ съ нея.   Иов. 28;17.
  И ще ти дамъ съкровища, пазени въ тъмни мѣста.   Иса.45;3.
  Таквозъ ще е на душата ти знанието на мѫдростьта.   Пр.24;14.
  Мѫдростьта е защита.   Екл. 7;12.
Снисхождение Не сѫдѣте, да не бѫдѣте сѫдени.   Ев. М. 7;1.
  Не сѫдѣте по лице, но права сѫдба сѫдѣте.   Ев. И. 7;24.
  Обличахъ правда и тя ми бѣше одежда, правотата ми бѣше като мантия и корона.   Иов. 29;14.
-- 19 --
  И Духътъ Господень ще почине на него, Духъ на мѫдрость и разумъ, Духъ на съвѣтъ и на сила, Духъ на знание и страхъ Господень.   Иса. 11;2.
Съжеление Милостивий человѣкъ благотвори на душата си.   Пр. 11;17.
  Сѫдѣте сѫдъ истиненъ и правѣте милость и щедроти.   Зах. 7;9.
Размишление Разсѫждение ще те пази.   Пр. 2;11
  Устройва работитѣ си съ правосѫдие.   Пс. 112;5.
  Пазѝ здравомислие и разсѫждение!   Пр. 3;21.
  За да приеме учение въ разумъ, въ правда, сѫдба и правота, за да даде остроумие на проститѣ и на младитѣ – знание и разсѫждение.   Пр. 1;3.
Осияние Азъ дойдохъ видѣлина на свѣта.   Ев. И. 12;46
  Проводѝ видѣлината Си!   Пс. 43;3.
  Защото Ти ще направишъ свѣтилникътъ ми да свѣти.   Пс. 18;28
  Ето свѣтилникъ, всичкий златенъ.   Зах. 4;2
  Когато свѣтилникътъ Му свѣтѣше на главата ми и съ видѣлината Му ходѣхъ въ тъмнината.   Иов. 29; 3.
  Така да просвѣтне вашата видѣлина прѣдъ человѣцитѣ.   Ев.М. 5;16.
  Господь Богъ мой ще просвѣти тъмнината ми.   Пс. 18;28
Упѫтвание Сега излѣзохъ да те направя да земешъ разумъ.   Дан. 9;22.
-- 20 --
  Върху тебе ще бѫде окото Ми.   Пс. 32;8.
  И заведе ги прѣзъ правъ пѫть.   Пс. 107;7.
  Тогазъ твойтъ свѣтъ ще изгрѣе като зората.   Иса. 58;8.
  Видѣлото на праведнитѣ е весело.   Пр. 13;9.
Освѣжаване Винаги се радвайте!   Сол. 5;16.
  Турилъ си въ сърдцето ми радость.   Пс. 4;7.
  Радость и веселие ще придобиятъ.   Иса. 35;10.
  Веселѣте се, небеса, и радвай се, земле!   Иса. 49;13.
  Душата ми ще се весели въ Господа.   Пс. 35;9.
  Да прѣдстанемъ прѣдъ Него съ славословие.   Пс. 95;2.
  За да бѫде радостьта ви пълна.   Ев.И. 16;22
  И вѣчно веселие ще бѫде на главата имъ.   Пс. 35;9.
  Блажени людиетѣ, които познаватъ въсклицанието на трѫбитѣ – ще ходятъ, Господи, въ видѣлината на лицето Ти.   Пс. 89;15.
  Въсклицаватъ, още и пѣятъ.   Пс. 65;13.
  Ний сми раби на Бога небеснаго.   Ездр. 5;11.
  Възлюблени, сега сми чада Божий.   1 Иоа. 3;2.
  Пѣйте Богу, пѣснопѣйте на Името Му.   Пс. 68;4.
  Блаженъ онзи человѣкъ, който е напълнилъ тулътъ си съ тѣхъ.   Пс. 127;5.
-- 21 --
  Благославяй, душе моя, Господа!    Пс. 104;1.
  Всѣка плъть да благославя святото Негово име.   Пс. 145; 21.
Славословие Благославяй, душе моя, Господа и не забравяй всичкитѣ Му благодѣяния!   Пс. 103;2.
  Всѣко дихание да хвали Господа!   Пс. 150;6.
-- 22 --

ВѢЧНИЙТЪ ДУХЪ

Зеленитѣ
лѫчи
Призвахъ те по име.   Иса. 43;1.
  Знае Господь тѣзи, които сѫ Негови.   2. Тим. 2;19.
Единийтъ И ще наречешъ името му Исусъ.   Ев. Л. 1;31
Растежъ Каквото посѣе человѣкъ, това ще и да пожьне.   Гал. 6;7.
Произвожда И насади Господь Богъ рай въ Едемъ.   Бит. 2;8-16.
  И зѣ Господь Богъ человѣка и насели го въ рай Едемский,   Бит. 2;8-16.
Причинность за да го работи и да го пази. И въ него бѣ дървото на живота.   Бит. 2;9-16.
Слѣдствие И дървото на познание на добро и зло.   Бит. 2;17
  Ето, земледѣлецътъ очакува многоцѣннийтъ плодъ отъ земята и търпи за него много врѣме.   Иак. 5;7.
  И зеленъ е прѣдъ Слънцето; и вѣтвата му се простира въ градината му.   Иов. 8;16.
  И сѣятъ ниви, и садятъ лозя, които даватъ плодове и рожби.   Пс. 107;37.
  И плодътъ на правдата сѣе се съ миръ.   Иак. 3;18.
-- 23 --
  За да се наричатъ дървия на правда.   Иса. 61;3.
  И както градина прорастува сѣемитѣ въ нея, така Господь Иеова ще направи правдата и хвалата да прозябнатъ прѣдъ всичкитѣ.   Иса. 61;11.
  Славата на Ливанъ ще дойде при тебе – елха, яворъ и буксъ купно, за да украсятъ мѣстото на святилището Ми.   Иса. 60; 13-14.
  Прѣнеслъ Си лоза изъ Египетъ.   Пс. 80; 8
Порастване Покриха се горитѣ съ сѣнката ѝ.   Пс. 80; 10
Оплодяване Азъ Съмъ истинната лоза, вий – прѫчкитѣ; който прѣбѫдва въ Мене и Азъ въ него, той приноси плодъ много.   Ев. И. 15;5.
  Защото ако се не уморявами, наврѣме ще пожънемъ.   Гал. 6;9.
 
Дървото на живота

  O.И. 2;7
  Азъ съмъ като зелена маслина, цвѣтуща въ Божийтъ домъ.   Пс. 52;8.
  Маслина приснозелена, красна, доброплодна.   Иер. 11;16.
  Праведний като финикъ ще цавти.   Пс. 92;12.
  И Господь ще даде доброто, и земята ще ни даде плодътъ си.   Пс. 85;12.
  А ний, Твоитѣ людие, и овцитѣ на паствата Ти ще Те славословимъ въ вѣкъ.   Пс. 79;13.
-- 24 --
  Ще влѣзимъ въ вратата Ти съ славословие и въ двороветѣ Ти – съ хваление.   Пс. 100;4.
  Направѝ ми знамение на добро.   Пс. 86;17.
Богатение Господь осиромашава и обогатява.   1. Цар. 2;7.
  Търсѣте първомъ Царството Божие и правдата негова, и всичко това ще ви се приложи.   Ев.М. 6;33.
  Не бой се, мало стадо, защото Отецъ ви благоволи да ви даде Царство.   Ев.Л. 12;32.
  Обичайте Господа, защото за онѣзи, които Го обичатъ, нѣма лишение.   Пс. 34;9.
  Господь е Пастирь мой, не ще бѫда въ лишение.   Пс. 23;1.
  Неизслѣдимото богатство Христово.   Еф. 3;8
  Ти си Мой Синъ, Азъ днесъ те родихъ.   Евр. 1;5.
  Поискай отъ Мене и ще ти дамъ.   Пс. 2;8.
  Просѣте и ще ви се даде.   Ев.М. 7;7.
  Господь да те послуша въ скърбенъ день, да ти даде споредъ желанието на сърцето ти и да изпълни всѣкой твой съвѣтъ.   Пс. 20; 1-4.
  Среброто е Мое и златото е Мое.   Агей. 2;8.
  И Всесилний ще ти бѫде злато и изобилие отъ сребро за тебе.   Иов. 22;25.
-- 25 --
  И весели се въ Господа, и ще ти даде прошенията на сърцето ти.   Пс. 37;4.
  Доста е на деньтъ неговото зло.   Ев.М. 6;34.
  Давайте и ще ви се даде – мѣра добра, натъпкана, стръсена и прѣпълнена.   Ев.Л. 6;38.
Благополучие Сторѣте да сѣднатъ человѣцитѣ на трѣвата.   Ев.И. 6;10.
  Изобилие отъ жито ще има на земята, по върховетѣ на горитѣ.   Пс. 72;16.
  И коститѣ ви ще прозябнатъ като трѣва.   Иса. 66;14.
  Отваряшъ рѫката Си, насищатъ се съ благость.   Пс. 104;28.
  И изведе ги съ сребро и злато.    Пс. 105;37.
  Ще слѣзе като дъждъ.   Пс. 72;6.
  Въ Неговитѣ дни ще цавти праведний.   Пс. 72;7.
  Искайте отъ Господа. И Господь ще направи свѣткавици и ще имъ даде пороенъ дъждъ, всѣкому зелие на полето.   Зах. 10;1.
  И Господь ще те умножи въ благости.   Втор. 28; 11.
  Ще упазишъ въ съвършенъ миръ непоколѣбимийтъ умомъ.   Ис. 26;3.
  На радивийтъ мислитѣ въ изобилие само водятъ.   Пр. 21;5.
  Синко, ти си винаги съ мене и всичкото мое твое е.   Ев.Л. 15;31.
  Колко е дълбоко богатството и прѣмѫдростьта, и знанието Божие!   Рим. 11;33.
  Ливанъ ще се промѣни въ плодоносно поле.   Ис. 29; 17.
-- 26 --
Възпоменание Господь ни помена.   Пс. 115;12.
  И чуха гласътъ на Господа Бога, като ходѣше въ райятъ надвечерь.   Бит. 3;8.
  Плодътъ ви да прѣбѫде.   Ев. И. 15;16.
  А когато дойде Утѣшительтъ, Духъ Святий, когото Отецъ ще ви проводи въ Мое име, Той ще ви научи всичко и ще ви напомни всичко, що ви Съмъ реклъ.   Ев.И. 14;26.
  Помнѝ Създателя си.   Екл. 12;1.
  Да се подновявате въ духътъ на вашийтъ умъ.   Еф. 4;23.
  Душата ми е жадна за Тебе, желае Те плътьта ми въ една пуста, суха и безводна земя.   Пс. 63;1.
Освѣжаване Ще изливамъ вода на жаднийтъ.   Иса. 44;3.
  Водата, която Азъ ще му дамъ, ще бѫде въ него изворъ на вода, която извира въ животъ вѣченъ.   Ев.И. 4;14.
Отглеждане Хранѝ ме съ нуждната ми храна.   Пр. 30;8.
  Азъ Съмъ хлѣбътъ на живота.   Ев.И. 6;48.
  Ако яде нѣкой отъ този хлѣбъ, ще живѣе въ вѣки.   Ев.И. 6;51.
  Пий – рѣки отъ жива вода ще потекатъ.   Ев.И. 7;38.
Отрастване Пожелайте като новородени младенци чистото словесно млѣко.   1.Пет. 2;2.
-- 27 --
  Чашата, която Ми даде Отецъ.   Ев.И. 18;11.
  Словото бѣ Богъ.   Ев.И. 1;1.
  А твърдата храна е за съвършенитѣ.   Евр. 5;14.
  Твойтъ вѣкъ ще бѫде по-свѣтлъ отъ пладне.   Иов. 11;17.
Обновяване Защото за дървото има надѣжда, че ако се отсѣче, пакъ ще прозябне и че младокътъ му нѣма да изчезне.   Иов. 14;7.
Възраждане Младостьта ти се подновява като на орелъ.   Пс. 103;5.
  Ще сѫ плодоносни въ дълбока старость.   Пс. 92;14.
  И подновявашъ лицето на земята.   Пс. 104;30.
  И ще ви въздамъ годинитѣ, които испояде скакалецътъ.   Иоил. 2;25.
  Пустинята ще се възрадува и ще процавти както кринъ, ще процавти изобилно.   Ис. 35; 1-2
  Сторѝ добро на рабътъ Си!   Пс. 119; 17.
  За да насити непроходимата и ненаселената земя    Иов 38;27.
  и да направи да изникне прозябението на злакътъ.   Иов 38;27.
  Ще направя пустинята водни езера и сухата земя – водни източници.   Иса 41; 18.
  Ще бѫдешъ по-свѣтлъ и тъмнина ако си, пакъ ще станешъ като зора.   Иов 11;17.
Надѣжда Надѣй се на Бога.   Пс. 43;5.
  Надѣждата, която имаме, както якорь на душата безопасенъ и твърдъ.   Евр. 6;19.
-- 28 --
  И ще си безопасенъ, защото има надѣжда.   Иов 11;18.
  А надѣждата не посрамя.   Рим. 5;5.
  На всичко се надѣе. А сега оставатъ тѣзи – вѣра, надѣжда, любовь.   1.Кор. 13; 7-13.
  Облѣгни се на Господа и чакай Го.   Пс. 37;7.
Почивка Дойдѣте при Мене всички, що се трудите и сте обрѣменени, и Азъ ще ви успокоя.   Ев.М. 11;28.
  А още и плътьта ми ще почива въ надѣжда.   Пс. 16;9.
  Подъ сѣнката на Всемогущаго нѣма да се боишъ отъ нощенъ страхъ, отъ стрѣлата, която лети деня.   Пс. 91;1-5
  Господь е покровъ твой отдѣсно тебе. Господь ще те пази отъ всѣко зло.   Пс. 121; 5-7.
  Обръща бурята въ тишина и умълчаватъ се вълнитѣ имъ.   Пс. 107; 29.
  Горитѣ ще донесатъ миръ на людиетѣ.   Пс. 72; 3.
  Сѣнчеститѣ дървия го покриватъ.   Иов. 40; 22.
  Тамъ уморениятъ ще си почине.   Ев. М. 11;29.
  И ще намѣрите спокойствие на душитѣ си.   Ев. М. 11;29.
Миръ Мълчи, умири се!   Ев.Мр. 4;39.
  Мойтъ миръ ви давамъ.   Ев.И. 14;27.
  Миръ да бѫде въ стѣнитѣ ти!   Пс. 122;7.
-- 29 --
  Сърдцето ти да пази заповѣдитѣ ми, защото дългота на дни и лѣта на животъ, и миръ ще ти притурятъ тѣ.   Пр. 3;1.
  Тая е почивката, съ която да успокоите утруденийтъ.   Иса. 28;12.
  Мирно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, правишъ ме да живѣя въ безопасность.   Пс. 4;8.
  И тъй, братие, радувайте се, съвършенствувайте се, утѣшавайте се, бѫдѣте единомислени, миръ имайте.   2. Кор. 13;11.
  И тая е отрадата.   Иса.28;12.
  На зелени пасища ме упокоява. Възвраща душата ми.   Пс. 23;2-3
  Азъ Съмъ въскръсението и животътъ.   Ев.И. 11;25.
  Въскръсение отъ мъртвитѣ.   Рим. 1;4.
  Сѣе се въ тлѣние, въскръснува въ нетлѣние.   1. Кор. 15;43.
  И духътъ да се върне при Бога, Който го е далъ.   Екл. 12;7.
  Въ вѣки вѣковъ.   О.И. 22;5.
  Аминъ.   О.И. 22;21
-- 30 --

ДУХЪТЪ НА ИСТИНАТА

Синитѣ
лѫчи
Азъ Съмъ истината.   Ев. И. 14;6.
Истина Глава на Твоето Слово е Истината.   Пс. 119;160.
  Основанията Му сѫ на святитѣ гори.   Пс. 87;1.
  Господь постави прѣстолътъ Си на небето.   Пс.103;19.
  Простира небесата като опона.   Иса. 40;22.
  Дойдете да възлѣзимъ на гората Господня.   Иса. 2;3.
  И ще ни научи пѫтищата Си,    Иса. 2;3.
  и ще ходимъ въ стезитѣ Му.   Иса 2;3.
Благозвучие Пѫтищата ѝ сѫ пѫтища приятни и всичкитѣ ѝ пѫтеки – миръ.   Пр. 3;17.
Красота Защото е велика благостьта Му и желателна красотата Му.   Зах. 9;17.
  Слѣдователно, братие, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално – ако има нѣкоя добродетель, това размишлявайте.   Фил. 4;8.
  Колко сѫ прѣкрасни върху горитѣ нозѣтѣ на Оногова, Който благовѣствува и проповѣдува миръ!   Иса 52;7.
  Събуди се, събуди се, облѣчи се въ дрѣхитѣ на великолѣпието си!   Иса. 52;1.
-- 31 --
  Очитѣ ти ще видятъ царя въ красотата му.   Иса. 33;17.
Единство Ето колко е добро и колко е угодно да живѣятъ братия въ единомислие.   Пс. 133;1.
  Да увардите единството на Духътъ въ свърската на мирътъ.   Еф. 4;3.
  Блажени миротворцитѣ.   Ев.М. 5;9.
Праведность Вкоренени и назидавани въ Него.   Кол. 2;7
  Ще туря основанията ти отъ сапфири и забралата ти – отъ ахатъ, и всичкото ти ограждение – отъ избрани камение.   Иса. 54; 11-12.
  Красна на възвишението, радость на всичката земя е гората Сионъ.   Пс. 48;2.
  Възвождамъ очитѣ си къмъ горитѣ, отъ гдѣто ще дойде помощьта ми.   Пс. 121;1
  Помощьта ми е отъ Господа, Който направи небето и земята.   Пс. 121;2
  Ще ходя въ истината Ти.   Пс. 86;11.
  Да ходимъ благопристойно.   Рим. 13;13.
  Научѝ ме, Господи, пѫтьтъ Си!   Пс. 27;11.
  Проводѝ видѣлината Си и истината Си – тѣ да ме водятъ!   Пс. 43;3.
  Кой ще обитава въ Твоята скиния,   Пс. 15;1-2.
  кой ще живѣе въ свѣтата Твоя гора?   Пс. 15;1-2.
  Който ходи въ незлобие и който прави правда,   Пс. 15;1
  и който говори истина отъ сърдцето си.   Пс. 15;1
  Твоята истина прѣбѫдва во вѣки.   Ев. И. 14;16
-- 32 --
  Твоитѣ съвѣти изначала сѫ вѣрни и истинни.   Иса. 25;1
  Стойте, прочее, прѣпасани съ истина прѣзъ чрѣзслата си.   Еф. 6;14-18.
Вѣра Вземѣте щитътъ на вѣрата и мечътъ на Духътъ, който е Словото Божие.   Еф. 6;14-18.
  И въ вѣкъ прѣбиваятъ всичкитѣ сѫдби на правдата Ти.   Пс. 119; 160.
  Въ начало бѣ Словото и Словото бѣ у Бога.   Ев.И. 1;1.
  Далъ си знамя на онѣзи, които Ти се боятъ, да се възвишаватъ заради истината.   Пс. 60;4.
  Пѫтьтъ на истината избрахъ.    Пс. 119;30.
  Придай ни вѣра!   Ев.Л. 17;5.
  Вѣрувамъ, Господи.   Ев.Мр. 9;24.
  Истината Ми и милостьта Ми ще бѫдатъ съ него.   Пс. 89;24.
Вѣрность Бѫди вѣренъ до смърть и ще ти дамъ вѣнецъ на животъ.   О.И. 2;10.
  Вѣренъ и Истиненъ.   О.И. 19;11.
  Добрѣ, рабе добрий и вѣрний,   Ев.М. 25;23.
  влѣзъ въ радостьта на Господаря си!   Ев.М. 25;23.
  Тѣзи думи сѫ вѣрни и истинни.   О.И. 22;6.
  Правда отъ небето ще надникне.   Пс. 85;11
  Истина отъ земята ще прозябне.   Пс. 85;11
  Праведенъ и правъ е Той, Богъ на истината.   Втор. 32;4.
-- 33 --

ДУХЪТЪ НА СИЛАТА

Виолетовитѣ
лѫчи
Съ силата на Духа Божия.   Рим. 15;19.
  Господь постави прѣстолътъ Си на небето и Царството Му владѣе надъ всичко.   Пс. 103; 19.
Сила Царството Божие не е въ слово, но въ сила.   1. Кор. 4;20.
  Царството Божие вѫтрѣ въ васъ е.   Ев.Л. 17;21.
Благость Благостьта Ти ме възвеличи.   2. Цар. 22;36.
  всяка плът да благославя святото Негово име.   Иак. 1;4.
  Смиреннийтъ духомъ.   Иса. 57;15.
  Защото кой прѣзрѣ деньтъ на малкитѣ работи?   Зах. 4;10.
  Не чрѣзъ сила, ни чрѣзъ крѣпость, но чрѣзъ Духътъ ми говори Господь Саваоθъ.   Зах. 4;6.
  И най-голѣмийтъ отъ васъ да бѫде вамъ слуга.   Ев.М. 23;11.
  Идѣте, извѣстѣте на братията Ми да идатъ въ Галилея и тамъ ще Ме видятъ.   Ев.М. 28;10.
  Чрѣзъ съвѣтътъ Си ще ме водишь и слѣдъ това ще ме приемешъ въ слава.   Пс. 73;24.
Почетъ Отдавайте на всички кому каквото сте длъжни: комуто почетъ – почетътъ.   Рим. 13;7.
-- 34 --
  Ще прѣговарямъ славното великолѣпие на Твоето величество и чуднитѣ Твои дѣла.   Пс. 145;5.
  Славно и великолѣпно е Неговото дѣло.   Пс. 111;3.
  Принесѣте Господу, синове на силнитѣ, славата на Името Му.   Пс. 29;1.
Боголюбие Свято и страшно е Името Му.   Пс. 111;9.
  Бойте се Богу, царьтъ почитайте!   1.Пет. 2;17.
  Человѣкъ ще погледне къмъ Създателя си и очитѣ му ще се взратъ къмъ Святаго Израйлева.   Иса. 17;7.
Великодушие, щедрость и милосърдие Блаженъ, който пригледува сиромахътъ – въ скърбенъ день ще го избави Господь.   Пс. 41;1.
  Който съхранява въ животъ душата ни и не оставя да се клатятъ нозѣтѣ ни.   Пс. 66;9.
Могѫщество Крѣпкий, за да спасявамъ.   Иса. 63;1.
  Съ Бога сѫ силни.   2. Кор. 10;4.
  Чрѣзъ Неговийтъ Духъ да се утвърдите крѣпко въ вѫтрѣшнийтъ человѣкъ.   Еф. 3;16.
  Най­послѣ, братие мои, укрѣпявайте се въ Господа и въ силата на Неговото могущество.   Еф. 6;10.
-- 35 --

ДУХЪТЪ НА БЛАГОДАТЬТА

Амеθистовитѣ
лѫчи
Благодатьта на Господа нашего Исуса Христа.   О.И. 22;21.
Спасение Богъ ище да се спасатъ вситѣ человѣци.   1.Тим. 2;4.
  И който не се намѣри записанъ въ книгата на животътъ, хвърленъ би въ езерото огнено.   О.И. 20;15.
  Затова, понеже приимами царство, което се не колебае, трѣбува да имами благодатьта, чрѣзъ която да служимъ Богу благоприятно, съ почесть и благоговѣние, защото Богъ нашъ е огнь пояждаящъ.   Евр. 12;28-29.
  И ще прѣкарамъ третята часть прѣзъ огнь,   Зах. 13;9.
  И ще ги очистя, както се чисти среброто,   Зах. 13;9.
  И ще ги опитамъ, както се опитва златото.   Зах. 13;9.
  Очистено седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Не се моля да ги земешъ отъ свѣтътъ, но да ги упазишъ отъ лукаваго.   Ев.И. 17;15.
  И ще бѫдатъ Мои, говори Господь Саваоθъ, в онзи день, когато Азъ приготвя скѫпоцѣннитѣ си.   Мал. 3;17.
-- 36 --
  Тогава тѣ като камение на корона ще се увисочатъ на земята Му.   Зах. 9;16.
  И Господь ще се яви върху тѣхъ.   Зах. 9;14.
  И когато бѫда Азъ въздигнатъ отъ земята, ще привлѣка всички при Себе си.   Ев.И. 12;32.
Кротость Ето, Царьтъ твой иде къмъ тебе кротъкъ.   Ев.М. 21;5.
  Вземѣте Моето иго на себе си и научѣте се отъ Мене, защото Съмъ кротъкъ и смиренъ на сърдце; и ще намѣрите спокойствие на душитѣ си.   Ев.М. 11;29.
  Не намъ, не намъ, Господи, а на името Твое дай слава!   Пс. 115;1
  Блажени кроткитѣ.   Ев.М. 5;5.
Съвършенство И тъй, бѫдѣте съвършени и вий, както е съвършенъ Отецъ вашъ, Който е на небеса.   Ев.М. 5;48.
  Защото ето царството Божие вѫтрѣ въ васъ е.   Ев.Л. 17;21.
Святость Защото Азъ съмъ Богъ, а не человѣкъ; Святъ въ срѣдъ тебе.   Осия. 11;9.
  Господь има прѣстольтъ Си на небето.   Пс. 11;4.
Поклонение И като Го видѣха, поклониха Му се.   Ев.М> 28;17.
Петтѣхъ чувства В онзи день петь града ще има въ Египетската земя, които ще говорятъ ханаанскийтъ язикъ и ще се кълнатъ въ Господа на Силитѣ.   Иса. 19;18.
-- 37 --
  Но въ днитѣ на гласътъ на седмийтъ ангелъ, когато затрѫби, тогази, ще се извърши тайната Божия.   О.И. 10;7.
Моление Уединение А ти, кога се молишь, влѣзъ въ скришната си стаичка и като си затворишь вратата, помоли се Отцу твоему, Който е въ тайно; и Отецъ ти, Който види въ тайно, ще ти въздаде наявѣ.   Ев. М. 6;6.
  Отецъ ви знае отъ що имате нужда.   Ев. М. 6;8.
  Но търсѣте първомъ Царството Божие и правдата негова и тогава всичко друго ще ви се приложи.   Ев.М. 6;33.
  Повика го Богъ отсрѣдъ кѫпината и той рече: "Ето ме". И рече му: "Слушай, изуй обущата отъ нозѣтѣ си, защото мѣстото, на което стоишъ, земя е свята".   Исх.3;4
(1) Физическия человѣкъ (2) Умствения человѣкъ  В онзи день ще бѫде друмъ отъ (1)Египетъ къмъ (2)Ассирия, и Ассирийцитѣ ще дойдатъ въ Египетъ, и Египтянитѣ – въ Ассирия; Египтянитѣ съ Ассирийцитѣ ще служатъ Господу.   Иса.19;23
3 Духовния человѣкъ Въ онзи день Израйлъ ще бѫде третий съ Египтянинътъ и Ассириецътъ; благословение въ срѣдъ земята ще бѫде, защото Господь на Силитѣ ще ги благослови и ще рече: "Благословенъ Египетъ – людиетѣ Мои, и Ассирия – дѣлото на рѫцѣтѣ Ми, и Израйлъ – наслѣдието Ми".   Иса.19;24-25.
-- 38 --
  Ще ви избавя и ще сте благословени; не бойте се, нека се укрѣпяватъ рѫцѣтѣ ви.   Зах. 8;13.
  Народъ святъ.   Зах. 14;20.
  Святиня Господу.   Зах. 14;20.
  И Азъ славата, която Ми даде, дадохъ я тѣмъ, да бѫдатъ едно, както сме ний едно; Азъ въ тѣхъ и Ти въ Мене, да бѫдатъ съвършенни въ едно.   Ев.И. 17;22-23.
Завършване И свършиха се небето и земята, и всичкото имъ украшение. И свършилъ бѣше Богъ въ седмийтъ день дѣлата Си, които направи, и почина си въ седмийтъ день отъ всичкитѣ Си дѣла.   Бит. 2;2-3.
  И благослови Богъ седмийтъ день и освяти го.   Бит. 2;2-3.
  И видѣ Богъ, че бѣше добро.   Бит. 1;10.
  И тъй да пристѫпвами съ дързновение къмъ прѣстолътъ на благодатьта, за да приемемъ милость и да намѣримъ благодать за помощь въ врѣме на нужда.   Евр. 4;16.
  Азъ Те прославихъ на земята, свършихъ работата, която Ми даде да върша.   Ев.И. 17;4.
-- 39 --
  Сега биде спасението и силата, и Царството на Бога нашего, и властьта на Христа Неговъ.   О.И. 12;10.
  Ако държите Моитѣ заповѣди, ще прѣбѫдѣте въ любовьта Ми, както Съмъ Азъ държалъ заповѣдитѣ на Отца Си и прѣбѫдвамъ въ Неговата любовь.   Ев.И. 15;10.
-- 40 --

ДУХЪТЪ ХРИСТОВЪ

Диамантовитѣ бѣли
лѫчи
Който развързва седмьтѣ печата.   О.И. 5;5
Пълнота Отваря седмьтѣ очи,   О.И. 5;6
  Прораствува седмьтѣ рогове,   О.И. 5;6
  Държи седмьтѣ църкви,   О.И. 1;20
  Образува седмьтѣ звѣзди,   О.И. 1;20
  Запаля седмьтѣ свѣтилника,   О.И. 1;20
  Освещава седмьтѣ дни,    
  Распроважда седмьтѣ духове, съединява всичко въ едно цѣло, образува Божественото съзвучие на голѣмитѣ и малки свѣтове, разпрѣдѣля отреденитѣ блага, води къмъ Божественото Сърдце на Любовьта. Оживѣва и създава, произвожда и ражда, обогатява и окрасява, милва и утѣшава, благославя и озарява. Весели всичко живо, освѣтява и умѫдрява. Събира знанието, прави да прозябнува всичката Божия любовь, мѫдрость и истина.   О.И. 5;6
  Господь благоволи да Го прѣдаде на биение и на страдание;   Иса. 53;10-12.
  когато дадешъ душата Му приношение за прѣстѫпление,   Иса. 53;10-12.
  ще види сѣме, ще продължи днитѣ Си и волята Господня ще благоуспѣе въ рѫката Му.   Иса. 53;10-12.
-- 41 --
  Ще види плодътъ отъ трудътъ на душата Си и ще се насити;   Иса. 53;11
  праведнийтъ ми рабъ ще оправдае мнозина чрѣзъ опознанието Си,   Иса. 53;11
  защото Той ще се натовари съ беззаконията имъ.   Иса. 53;11
  За то ще Му дамъ дѣлъ съ голѣмитѣ и съ силнитѣ ще раздѣли користь, защото прѣдаде Себе си на смърть и съ прѣстѫпници се счете; и Той зѣ на Себе си грѣховетѣ на мнозина и ще ходатайствува за прѣстѫпницитѣ.   Иса. 53;12
  Христосъ – видѣлина на свѣтътъ.   Ев.М. 5;16.
  Така да просвѣтне вашата видѣлина прѣдъ человѣцитѣ, за да прославятъ Отца вашего, Който е на небеса.   Ев.М. 5;16.
  Ето народъ много, когото никой не можеше да изброи, отъ всичкитѣ колѣна и племена, и народи, и язици, които стоеха прѣдъ прѣстолътъ и прѣдъ Агнето, облѣчени въ бѣли дрехи, и държаха финикови вѣйки въ рѫцѣ.   О.И. 7;9.
  Ето, бѣше поставенъ прѣстолъ на небето и на прѣстолътъ имаше нѣкой седналъ.   О.И. 4;2-3.
-- 42 --
  И показа ми чиста рѣка отъ вода на животъ, бистра както кристалъ, която исхождаше отъ прѣстолътъ на Бога и на Агнето.   О.И. 22;1.
  И ето въ срѣдъ прѣстолътъ и четиритѣ животни, и въ срѣдъ старцитѣ Агне стоеше.   О.И. 5;6.
  Ето Агнецътъ Божий.   Ев. И. 1;36.
  Азъ ще доведа рабать си Отраслътъ. Защото ето камикътъ, когото турихъ прѣдъ Исуса; върху единийтъ този Камикъ има седемь очи; Азъ ще начертая начертанието му, говори Господь Саваоθъ.   Зах. 3;9.
  Не сте ли прочели ви нито това писание: „Камикътъ, който отхвърлиха зидаритѣ, той стана глава на ѫгълътъ; отъ Господа би това и чудесно е въ очитѣ ни“?   Ев. Мр. 12;10.
  За то така говори Господь Иеова: Ето, полагамъ въ Сионъ основание,камикъ–Камикъ избранъ, скѫпоцѣненъ, краеѫгъленъ, основание твърдо; който вѣрува въ Него, нѣма да се посрами. И ще туря сѫдбата правило и правдата – мѣрило.   Иса. 28;16-17.
  И тъй, вий, които желаете да се приближите при този Камикь, отхвърлѣте всѣка злоба и всѣка лъсть, и лицемѣрие, и зависть, и всѣко одумвание!   1. Пет. 2;1
-- 43 --
  Пожелайте като новорождени младенци чистото словесно млѣко, съ него да порастете, понеже вкусихте, че „Господь е благъ“. При Когото идвайте като при камень живъ,от человѣцитѣ отхвърленъ, а отъ Бога избранъ и драгоцѣненъ. И вий като живи камьние зидѣте се на домъ духовенъ, на священство свято, да принесете жъртви духовни, благоприятни Богу чрѣзъ Исуса Христа.   1. Пет. 2;2
  И чухъ гласъ голѣмъ отъ небето, който казуваше: Ето Скинията Божия съ человѣцитѣ и ще се засели съ тѣхъ; и тѣ ще бѫдатъ людие Негови, и самъ Богъ ще бѫде съ тѣхъ – тѣхенъ Богъ.   О.И. 21;3.
  И рече Богъ: Поставямъ дѫгата Си въ облакътъ и тя ще бѫде бѣлѣгъ на завѣта между Мене и земята въ вѣчни родове. И ще помена завѣтътъ Си, който е между Мене и васъ, и между всѣко одушевлено животно отъ всѣка плъть.   Бит. 9;12-15.
  Ето, Азъ съмъ Господь Богъ на всѣка плъть.   Иер. 32;27.
  Наближи Царството Небесно.   Ев.М> 3;2.
  И видѣхъ, и чухъ гласъ от много ангели около прѣстолътъ и животнитѣ, и старцитѣ; и числото имъ бѣше тми на тми и тисящи на тисящи. И казуваха съ гласъ голѣмъ: Достойно е Агнето, закланото, да земе сила и богатство, и прѣмѫдрость, и крепость, и почесть, и слава, и благословение.   О.И. 5;11-13.
-- 44 --
(1)Свърхсъзнание (2)Съзнание (3)Подсъзна­ние  И всѣко създание, което е на небето(1) и на земята, и подъ земята(2), и колкото сѫ въ морето(3), и всичко, що е въ тѣхъ, чухъ, че казуваха: "На Тогози, Който сѣди на прѣстолътъ, и на Агнето да бѫде благословение и почесть, и слава, и държава въ вѣки вѣковъ!".   О.И. 5;11-13.
  Святъ, святъ, святъ Господь Богъ Вседържитель, Който бѣ и Който е, и Който ще бѫде.   О.И. 4;8.
  Истийтъ вчера и днес, и во вѣки.   Евр. 13;8.
  Благодаримъ Ти, Господи, Боже Вседържителю, Който Си, Който Си билъ и Който ще бѫдешъ, защото Си приялъ голѣмата Си сила и въцарилъ Си се.   О.И. 11;17.
  И слѣдъ това видѣхъ, и ето, на небето се отвори храматъ на скинията на свидѣтелството.   О.И. 15;5.
  И отведе ме духомъ на една гора, голѣма и висока, и показа ми градътъ голѣмий, святий Иерусалимъ, който слѣзуваше изъ небето отъ Бога; имаше славата Божия и свѣтлостьта Негова бѣ подобна на драгоцѣненъ камакь, както камакъ иасписъ, прозраченъ както кристалъ. И градътъ – отъ чисто злато, подобно на чисто стъкло. И основанията на стѣнитѣ градски бѣха украшени съ всѣкакви драгоцѣнни камение: иасписъ, сапфиръ, халкидонъ, смарагдъ, сардониксъ, сардий, хрисолиθъ, вириллъ, топазий, хрисопрасъ, иакинθъ, амеθистъ.   О.И. 21;10-23.
-- 45 --
  И дванадесетьтѣ порти бѣха дванадесеть бисера.   О.И. 21;21
  И храмъ не видѣхъ въ него, защото храмъ неговъ е Господь Богъ Вседьржитель и Агнето.   О.И. 21;22
  И градътъ нѣмаше нужда отъ Слънце,нито отъ Луна, да свѣтятъ въ него, защото славата Божия го освѣтляваше и свѣтилото негово е Агнето.   О.И. 21;23
  Блажени, които изпълняватъ Неговитѣ заповѣди, за да иматъ власть надъ дървот она Живота и да влѣзатъ прѣзъ портитѣ на града.   О.И. 22;14.
  Едно просихъ отъ Господа, това ще търся – да живѣя въ домътъ Господень въ всичкитѣ дни на живота си.   Пс. 27;4.
  Поръсѝ ме съ иссопъ и ще бѫда чистъ, Oмий ме и ще стана по-бѣлъ отъ снѣгъ!   Пс. 51;7.
  Който побѣди, той ще се облѣче въ бѣли дрѣхи.   О.И. 3;5
-- 46 --
  На тогози, който побѣди, ще му дамъ да яде отъ скритата Манна.   О.И. 2;17.
  Азъ имамъ ястие да ямъ, което вий не знаете.   Ев.И. 4;32.
  Ако чуе нѣкой гласътъ Ми и отвори вратата, ще влѣза при него и ще вечерямъ съ него, и той съ Мене.   О.И. 3;20.
  Ще му дамъ бѣло камиче и на камичето – име ново написано, което не познава никой, освѣнъ който го зема.   О.И. 2;17.
  Стани, свѣти, защото свѣтътъ ти дойде и Славата Господня изгрѣя на тебе!   Иса.60;1.
  Събудѝ се, събудѝ се, облѣчи се въ дрѣхитѣ на великолѣпието си!   Иса. 52;1.
  Святиня Господу.   Зах. 14;20.
  Защото ме облѣче въ одежди на спасение, загърна ме въ мантия на правда.   Иса. 61;10.
  А търпѣнието да има дѣло съвършенnо, за да бѫдѣте съвършени и цѣли, безъ никакъвъ недостатъкъ.   Иак. 1;4.
  И ще те облѣка въ свѣтли дрѣхи.   Зах. 3;4.
  Съ чистотата на Твойтѣ рѫцѣ ще бѫда спасенъ.   Иов. 22;30.
  Отворѣте ми вратата на правдата, ще влѣза въ тѣхъ и ще прославя Господа.   Пс. 118;19.
  Отворѣте портитѣ и ще влѣзе праведнийтъ народъ, който пази истината.   Иса.26;2.
-- 47 --
  Ето нозѣтѣ ни стоятъ извътрѣ на Твоитѣ врата.   Пс. 122;2.
  Възвишѣте, врати, главитѣ си и възвишѣте се вий, вѣчни двери, и ще влѣзе Царьтъ на славата. Кой е той Царь на славата? Господь на Силитѣ, Той е Царь на Славата.   Пс. 24;7-10.
  Господь е въ Святийтъ Си храмъ.   Пс.11;4.
  Мълчѣте прѣдъ Мене.   Иса. 41;1.
  Не знаете ли, че сте храмъ Божий и Духъ Божий живѣе въ васъ?   1.Кор. 3;16.
  Ще ходя съ незлобието на сърдцето си въ срѣдъ домътъ си.   Пс. 101;2.
  Яви чуднитѣ си милости, Ти, който съ дѣсницата Си спасявашъ които се надѣятъ на Тебе!   Пс. 17;7.
  Азъ съ правда ще видя лицето Ти,ще се наситя отъ видътъ Ти, когато се събудя.   Пс. 17;15.
-- 48 --

ОТЕЦЪ НА СВѢТЛИНИТѢ

Свѣтлитѣ
лѫчи
Христосъ е Сияние на Неговата Слава и Образъ на Неговото Сѫщество, и държи всичко съ Силата на своето Слово.   Евр. 1;3.
  Който прави ангелитѣ Си духове и слугитѣ Си – пламъкъ огненъ.   Евр. 1;7.
  Духове, проваждани да слугуватъ на тѣзи, които ще наслѣдуватъ спасение.   Евр. 1;14
  Всѣкиму се дава явението на Духа за полза.   1.Кор.12;7.
Червенитѣ
лѫчи
Азъ дойдохъ видѣлина на свѣтътъ.   Ев.И. 12;46.
  Да осияе сѣдящитѣ въ тъмнина.   Ев.Л. 1;79.
Животъ Въ Него бѣ животъ и животътъ бѣ видѣлината на человѣцитѣ.   Ев.И. 1;4.
  Азъ дойдохъ,за да иматъ животъ и да го иматъ прѣизобилно.   Ев.И. 10;10.
  А това е животъ вѣчний, дѣто да познаятъ Тебе, единаго истинаго Бога.   Ев.И. 17;3.
-- 49 --
  Азъ Съмъ въскресението и животътъ: който вѣрва въ Мене, и да умрѣ, ще оживѣе; и всѣкой, който е живъ и вѣрува въ Мене, до вѣки нѣма да умрѣ.   Ев.И. 11;25-26.
  Както Отецъ има въ себе си Животъ, така е далъ и Сину да има Животъ въ себе си.   Ев.И. 5;26.
  Сътвори сила съ Своята мишца.   Ев.Л. 1;51.
Розовитѣ лѫчи
Любовь
Богъ обаче, Който е богатъ въ милость, за голѣмата Си любовь, съ която ни възлюби, и като бѣхме мъртви въ прѣстѫпленията, оживи ни наедно съ Христа.   Еф. 2;4-5.
Любовь А Утѣшительтъ, Духъ Святий, когото Отецъ ще ви проводи въ Мое име, Той ще ви научи всичко.   Ев.И. 14;26.
  Да имате любовь помежду си, както ви Азъ възлюбихъ.   Ев.И. 15;12.
  Както Отецъ възлюби Мене, и Азъ възлюбихъ васъ; прѣбѫдѣте въ Моята любовь.   Ев.И. 15;9.
  Не ти казувамъ до седмь пѫти, но до седемдесеть пѫти по седмь.   Ев.М. 18;22.
  Върви подирѣ Ми!   Ев.И. 21;19
Портокаленитѣ
лѫчи
Ако, прочее, всичкото твое тѣло е освѣтлено и нѣма никоя тъмна часть, то ще всичкото освѣтлено да бѫде, както кога те свѣтилото освѣтлява съ сиянието си.   Ев.Л. 11;36.
-- 50 --
Здравие Рече имъ: Нѣматъ нужда за лѣкарь здравитѣ, но болнитѣ.   Ев.Л. 5;31.
  Събраха се народъ много, да слушатъ и да ги исцѣлява отъ болѣститѣ имъ.   Ев.Л. 5;15.
Съгласие Сила излѣзваше изъ Него и исцѣляваше всичкитѣ.   Ев.Л. 6;19.
  А Исусъ, като чу, отговори му и каза: "Не бой се, тъкмо вѣрувай и ще се избави!".   Ев.Л. 8;50.
  И сила Господня бѣ въ исцѣляването имъ.   Ев.Л. 5;17.
Правда И проводи ги да проповѣдватъ Царството Божие и да исцѣляватъ болнитѣ.   Ев.Л. 9;2.
  И на тѣзи, които повѣруватъ, ще имъ спослѣдуватъ тия знамения: съ Моето име бѣсове ще испъждатъ, нови язици ще говорятъ, змий ще хващатъ и ако нѣщо смъртно испиятъ, нѣма да ги поврѣди; на болни ще възложатъ рѫцѣ и тѣ ще бѫдатъ здрави.   Ев.Мр. 16;17.
  И въ който градъ влѣзувате и ви прииматъ, яждте, което ви прѣдлагатъ, и исцѣлявайте болнитѣ, които сѫ въ него, и казувайте имъ: "Наближило ви е Царството Божие".   Ев.Л. 10;8-9
  И колкото се допрѣха, оздравѣха.   Ев.М. 14;36
-- 51 --
  И възлѣзе на гората, и сѣдѣше тамо. И дойде при Него народъ много, които имаха съ себе си хроми, слѣпи, нѣми, клосни и други много; и подмѣтнаха ги прѣдъ нозѣтѣ Исусови, и ги изцѣли; така щото народътъ се чудѣше, като гледаше нѣми да говорятъ, клосни оздравѣли, хроми да ходятъ и слѣпи да гледатъ; и прославиха Бога Израилева.   Ев.М. 15;29-31.
Жълти лѫчи
Мѫдрость
Мѫдростьта, която е отгорѣ, първо е чиста, послѣ – мирна, привѣтлива, благопокорна, пълна съ милость и добри плодове, беспристрастна и нелицемѣрна.   Иак. 3;17.
Яснина Тогава имъ отвори умътъ да разумѣятъ писанията.   Ев.Л. 24;45.
  И оправда се мѫдростьта отъ всичкитѣ си чада.   Ев.Л. 7;35.
  Доклѣ имате видѣлината, вѣрувайте въ видѣлината, за да сте синове на видѣлината.   Ев.И. 12;36.
  Така да просвѣтне вашата видѣлина прѣдъ человѣцитѣ, за да видятъ добритѣ ваши дѣла и да прославятъ Отца вашего, Който е на небеса.   Ев.М. 5;16.
Съчувствие Блажени милостивитѣ, защото тѣ помилвани ще бѫдатъ.   Ев.М. 5;7.
Радость Въ тойзи часъ възрадува се духомъ Исусъ и рече: "Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, че си утаилъ това отъ мѫдри и разумни и открилъ си го на младенци; ей, Отче, защото така би угодно прѣдъ Тебе" .   Ев.Л. 10;21.
-- 52 --
  Радувайте се и веселѣте се, защото е голѣма на небеса вашата заплата.   Ев.М. 5;12.
  Това ви говорихъ, за да прѣбѫде Моята радость въ васъ и вашата радость да бѫде испълнена.   Ев.И. 15;11.
  Да просвѣтя вситѣ що е смотрението на тайната, която е била отъ вѣки скрита у Бога, Който е създалъ всичко чрѣзъ Исуса Христа, за да стане сега чрѣзъ църквата извѣстна на началствата и властитѣ небесни многоразличната прѣмѫдрость Божия.   Еф. 3;9-10.
  Затова и ний отъ деньтъ, въ който сме чули, не прѣстанувами да се молимъ за васъ и да просимъ отъ Бога да се испълните съ познанието на Неговата Воля, въ всѣка прѣмѫдрость и духовно разумѣние.   Кол. 1;9.
  Къмъ външнитѣ обхождайте се съ мѫдрость, като искупувате врѣмето.   Кол. 4;5.
  Говорението ви да бѫде винаги съ благодать, подправено съ соль, да знаете какъ трѣбва да отговаряте всѣкому едно му.   Кол. 4;6.
-- 53 --
  Ако ли нѣкой отъ васъ е оскуденъ отъ мѫдрость, да проси отъ Бога, Който дава богато на всички и не укорява, и ще му се даде.   Иак. 1;5.
  Но да проси съ вѣра, безъ да се съмнѣва никакъ, защото който се съмнѣва, подобенъ е на морски вълни, карани и разблъскувани отъ вѣтроветѣ. И такъвъ человѣкъ да не мисли, че ще приеме нѣщо отъ Господа.   Иак. 1;6-7.
  Да би Богъ на Господа нашего Исуса Христа, Отецъ на Славата, далъ вамъ духъ на прѣмѫдрость и на откровение, за да Го познаете и да просвѣти сърдечнитѣ ваши очи, за да познаете каква е надѣждата на призванието Му и какво е богатството на славното Негово въ святиитѣ наслѣдие.   Еф. 1;17-18.
  Върви подирѣ Ми!   Ев.И. 21;19
Зеленитѣ лѫчи
Плодородие
Просѣте и ще ви се даде, търсѣте и ще намѣрите, хлопайте и ще ви се отвори! Защото всѣкой, който проси, приима и който търси, намира, и който хлопа, ще му се отвори.   Ев.М. 7;7-8.
Плодородие Давайте и ще ви се даде: мѣра добра, натъпкана, стръсена и прѣпълнена ще ви дадатъ въ позухата ви.   Ев.Л. 6;38.
-- 54 --
Изобилие И рече Симону: "Отегли ладията въ дълбочината и хвърлѣте мрѣжитѣ си, да уловите риба!". А Симонъ отговори и рече му: "Учителю, цѣла нощь сми се трудили и не уловихми нищо, но по Твоята речь ще хвърля мрѣжата". И това като сториха, уловиха много множество риби, щото се прокѫснуваше мрѣжата имъ.   Ев.Л. 5;4-6
  Гладнитѣ испълни съ добрини, а богатитѣ отпрати празни.   Ев.Л. 1;53.
  Търсѣте първомъ Царството Божие и правдата Негова, и всичко това ще ви се приложи. Затова недѣйте се грижи за утрѣ, защото утрѣшнийтъ день ще се погрижи за себе си.   Ев.М. 6;33.
  Отецъ вашъ знае, че това ви трѣбува.   Ев.Л. 12;30.
  А Исус, щомъ чу думата, която говорѣха, казува на началника на съборището: "Не бой се, само вѣрувай!".   Ев.Мр. 5;36.
Спокойствие Дойдѣте при Мене всички, що се трудите и сте обрѣменени, и Азъ ще ви успокоя.   Ев.М> 11;28.
  А когато говорѣха това, самъ си Исусъ прѣдстана посрѣдъ тѣхъ и казува имъ: "Миръ вамъ".   Ев.Л. 24;36.
  Слава въ вишнихъ Богу и на земята – миръ, въ человѣцитѣ – благоволение!   Ев.Л. 2;14.
  Миръ ви оставямъ, Мойтъ миръ ви давамъ.   Ев.И. 14; 27
Почивка Дойдѣте вий сами настрана въ пусто мѣсто и починѣте си малко.   Ев.Мр.6;31.
-- 55 --
  Това ви казахъ, за да имате миръ въ Мене. Въ свѣтътъ скърбь ще имате, но дързайте, Азъ побѣдихъ свѣтътъ.   Ев.И. 16;33.
  Върви подирѣ Ми!   Ев.И. 21;19
Сини лъчи
Азъ Съмъ истината.   Ев. И. 14;6.
Истина Законътъ чрѣзъ Мойсея би даденъ, а благодатьта и    Ев.И. 1;17
  Истината – чрѣзъ Исуса Христа.   Ев.И. 1;17
  А кога дойде онзи, Духътъ на Истината, ще ви настави на всѣка Истина.   Ев.И. 16;13.
  Духътъ на Истината, който отъ Отца исходи, Той ще свидѣтелствува за Мене.   Ев.И. 15;26.
  Вѣрата ви и надѣждата ви да сѫ въ Бога.   1.Пе. 1;21.
  Понеже сте очистили душитѣ си съ послушанието на истината чрѣзъ Духътъ за нелицемѣрно братолюбие, възлюбете се усърдно единъ други отъ чисто сърдце.   1.Пе. 1;22.
  Да ви сподоби Богъ нашъ на призванието и да испълни всѣко благоволение на благостьта и всѣко дѣло на вѣрата въ сила.   2.Сол. 1;11.
  А споредъ обѣщанието Му, очаквами нови небеса и нова земя, въ които живѣе правда.   2.Пе.3;13.
  Следователно, братие, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално – ако има нѣкоя добродѣтель и ако има нѣкоя похвала, това размишлявайте!   Фил 4;8.
-- 56 --
  Има различия на дарбитѣ, но Духътъ е истийтъ.    1.Кор.12;4
  Има различия на служенията, но Господь е истийтъ.   1.Кор.12;5
  Освяти ги чрѣзъ Твоята Истина, Твоето Слово е Истина.   Ев.И.17;17.
  Азъ въ тѣхъ и Ти въ Мене,да бѫдатъ съвършени въ едно.   Ев.И. 17;23.
  Върви подирѣ Ми!   Ев.И. 21;19
Виолетови лѫчи
Ето давамъ ви власть да настѫпувате на змий и на скорпий, и надъ всѣка сила вражия; и нищо нѣма да ви поврѣди.   Ев.Л. 10;19.
Сила Има нѣкои отъ стоящитѣ тукъ, които нѣма да вкусятъ смърть, доклѣ не видятъ Царството Божие, дошло въ Сила.   Ев.Мр. 9;1.
  Удивляваха се на учението Му, защото Неговото слово бѣше съ власть.   Ев.Л. 4;36.
  Що е това слово, Той съ власть и сила повѣлява на нечиститѣ духове и излѣзватъ? А вий сѣдѣте въ Иерусалимъ, доклѣ се облѣчете съ сила отъ горѣ.   Ев.Мр. 1;27
  Отъ нинѣ Синъ Человѣческий ще бѫде сѣдящъ отдесно на силата Божия.   Ев.Л. 22;69.
-- 57 --
Могыщество Силнийтъ ми стори величие и свято е Неговото име.   Ев.Л. 1:49.
  И пристѫпи Исус, та им говори и рече: "Даде Ми се всѣка власть на небето и на земята. Идѣте, прочее, научѣте всичките народи и кръщавайте ги въ името на Отца и Сина, и Святаго Духа!".   Ев.М. 28; 18-20.
Амеθистовитѣ
лѫчи
Който е най-­малъкъ между всинца ви, той ще е голѣмъ.   Ев.Л. 9;48.
Смирение Най-голѣмийтъ отъ васъ да бѫде вамъ слуга.   Ев.М. 23;11.
  Който възнесе себе си, ще се смири и който смири себе си, ще се възнесе.   Ев.М. 23;12.
  Дойде по внушението на Духа въ Храмътъ.   Ев.Л. 2;27.
  Видѣха очитѣ ми Твоето спасение.   Ев. Л. 2;30.
  Едно е потрѣбно, а Мария избра добрата часть, която нѣма да се отнеме отъ нея.   Ев. Л. 10;42.
  Остани съ насъ, защото е привечеръ и деньтъ прѣвали! И Той влѣзе, да остане съ тѣхъ. И като сѣдна съ тѣхъ на трапезата, зѣ хлѣбътъ и благослови, и прѣломи, и даваше имъ. И тѣмъ се отвориха очитѣ и познаха Го.   Ев.Л. 24;29-31.
  Свръзката на съвършенство.   Кол. 3;14.
  Върви подирѣ Ми!   Ев.И. 21;19
-- 58 --
Бѣли лѫчи
Чисто и непорочно благочестие прѣдъ Бога и Отца е това да пригледува сирачетата и вдовицитѣ въ утѣснението имъ и да пази себес и неоскверненъ отъ свѣтътъ.   Иак. 1;27.
Чистота Всинца ний отъ Неговата пълнота прияхме и благодать за благодать.   Ев.И. 1;16.
Съвършенство Да почнемъ отъ началното учение Христово и да се водимъ къмъ съвършенството.   Евр. 6;1.
  Пристѫпихте до гората Сионъ и до градътъ на Бога Живаго, небеснийтъ Иерусалимъ, и до бесчетни ангели, при тържеството и църквата на Първороднитѣ, които сѫ написани на небеса, и при Бога, сѫдникътъ на всичкитѣ, и при духоветѣ на праведнитѣ, които сѫ стигнали до съвършенство.   Евр. 12;22-23.
  Законътъ не доведе нищо въ съвършенство, а става привождане на една по­добра надѣжда, чрѣзъ която приближаваме при Бога.   Евр. 7;19.
  Словото на заклѣванието, което е слѣдъ законътъ, постави Синътъ, Който е съвършенъ въ вѣкъ.   Евр. 7;28.
  По Своята Си милость Той ни спаси съ окѫпванието на възражданието и съ подновението отъ Духа Святаго, когото излия обилно на насъ чрѣзъ Исуса Христа, Спасителя нашего.   Тит. 3;5-6.
-- 59 --
  Като съмъ увѣренъ въ това истото, че оний, който е начналъ въ васъ доброто дѣло, ще го свърши даже до деньтъ Исусъ Христовъ.   Фил.1;6.
  Благодатьта на Господа нашего Исуса Христа да бѫде съ всички васъ!   О.И. 22;21.
  Аминъ.   О.И. 22;21.
-- 60 --

ПЛОДЪТЪ НА ДУХЪТЪ

Бѣлия
лѫчъ
Съвършени въ едно.   Ев.И.17;23.
  Видѣлина на свѣтътъ – Христосъ.   Ев.И. 8;12.
  Туря подъ печать звѣздитѣ.   Иов.9;7.
Седмьтѣ духове Неислѣдимото богатство Христово.   Еф.3;8.
1. Червенъ
Азъ Съмъ животътъ.   Ев.И.14;6.
Розовъ
Азъ съмъ цвѣте Сароново.   П.Пес.2;1.
  Любовьта е отъ Бога.   1.И.4;7.
2. Портокаленъ
Святъ въ срѣдъ тебе.   Ос.11;9.
  Създание ново.   2.Кор.5;17.
3. Желтъ
Мѫдростьта съгради домътъ си.   Пр.9;1.
4. Зеленъ
На когото Името е Отрасль.   Зах.6;12.
  Азъ Съмъ Лозата.   Ев.И.15;5.
5. Синь
Азъ Съмъ Истината.   Ев.И.14;6.
  Очѝсти сърдцата имъ съ вѣрата.   Деян 15;9.
6. Виолетовъ
Силнийтъ ми стори величие.   Ев.Л. 1;49.
  Царството Божие не е въ слово, но въ сила.   1.Кор. 4;20.
7. Амеθистовъ
Азъ въ тѣхъ и Ти въ Мене.   Ев.И. 17;23.
  Кротъкъ и смиренъ на сърдце.   Ев.М. 11;29.
8. Диамантовъ
Бѣло камиче съ седмь очи.   Зах. 3;9.
  Ще видите небето отворено и ангелитѣ Божии да възлѣзуватъ и слѣзуватъ надъ Сина Человѣческаго.   Ев.И. 1;51
-- 61 --
Свѣтълъ Седмьтѣ Духове.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Лѫча.   О.И. 3;1.
  Седмьтѣ Съзвучия.   О.И. 3;1.
  Въ пълнота на Божието единство.   Кол. 2:9
  Очистени седмь пѫти.   Пс. 12;6.
  Възлюблени, сега сми чада Божии.   1.И. 3;2.
  Причастници на Божественото естество.   2.Пе. 1;4.


Nature
Nature
 
СЛОВО БОЖИЕ
  О.И. 19;13
 
БОГ Е ДУХ
  Ев.И. 4;24
 
ДУХ ВЕЧЕН
  Евр. 9;14.
Светлите
лъчи
Който има седемте духове Божии, и седемте звезди.   О.И. 3;1.
  Духът на любовта  
  Духът на Животът.    
  Духът на Святостта.    
  Духът на Мъдростта.    
  Духът на Душата.    
  Духът на Истината.   И.16;13
  Духът на Силата.    
  Духът на Благодатта.    
  Духът Христов.   Пет.1;11.
  Светият Дух.   Ефе.1;13.
  Които са седемте духове Божии распроводени по всичката земя.   О.И. 5;6
  Бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отеца ваш.   Ев.М. 5;48
  За да бъде человекът Божий съвършен.   2.Тим. 3;17.
-- 6 --
  Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16
  Чрез единият Дух се кръстихме да сме в едно тяло.   1. Кор. 12;13
  Има различни дарби, но Духът е един и същ.   1. Кор. 12;4.
  Всичко това го произвежда  един и същият Дух, като разпределя на всекиму поотделно както си иска.   1. Кор. 12;11.
  Показвайте ревност за по-добри дарби.   1. Кор. 12;31.
  поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,   Ев. Л. 1;78.
  а светлината на слънцето ще бъде седморно по-светла, отколкото светлината на седем дни.   Иса. 30;26
  Потърсете того, който прави Плеядите и Ориона.   Амос. 5;8
  Господ е името му. Отец на светлините.   Иак. 1;17.
  Дигни се, светлей; защото дойде твоята светлина.   Иса. 60;1.
  За това се грижи, в това пребъдвай, та успехът ти да бъде явен във всичко.   1. Тим. 4;15.
  Отвори очите ми и ще гледам чудесата на твоя закон.   Пс. 119;18.
-- 7 --
  И върна се оня Ангел, който  говори с мене, и ме разбуди, както разбуждат човека от сън. И ми рече той: какво виждаш? И рекох: виждам, ето, светилник цял от злато и чашки за елей върху му.   Зах. 4;1-3.
  а духът ще се върне при Бога, Който го е дал.   Екл. 12;7
  И седем кандилца на него.   Зах. 4;2.
  И имаше около престолът и дъга.   О.И. 4;3.
   престолът на Бога.   О.И. 22;3.
  Имаше и седем светила огнени, които горяха пред престола, които са седемте духове Божии, изпратени по цялата земя.   О.И. 4;5.
  И рече Бог: поставям дъгата си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мене и земята.   Бит. 9;13.
-- 8 --

ДУХЪТ НА ЛЮБОВТА

Червените
лъчи
И хоругвата му над мене бе любов.   П.Пес. 2;4.
  Бог е любов.   1.И. 4;8
  Аз съм Богът твой.   Втор. 5;6
  Аз съм цвете Сароново.   Ii. Пес. 2;1.
Любов Да възвисим сърцата си, и ръцете си към Бога.   П.Иер. 3;41.
  Обичай прочее Господа Бога твоего.   Втор. 11;1.
  Защото любовта е крепка като смъртта.   П.Пес. 8;6.
  Възлюбете се усърдно един други от чисто сърце.   I. Пет. 1;22.
  Любовта не прави зло ближному.   Рим. 13;10.
  Любовта дълго търпи, благосклонна е.   Кор. 13;4
  Бог толкоз възлюби светът, щото даде сина своего единороднаго.   Ев. И.3;16.
  Никой няма по-голяма любов от тази, щото да положи някой душата си за приятелите си.    Ев. И. 15;13
-- 9 --
  Любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се горди, не безобразствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло, радва се на истината, всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада.   I. Кор. 13: 4-8
  Обичайте се един друг с братска любов.   Рим. 12;10.
  Има приятел по близък и от брат.   Пр. 18;24.
Прощение И един на друг прощавайте.   Кол. 3;13.
  А бивайте благи един другиму, милосърдни, прощавайте си един на други, както ви е и Бог простил чрез Христа.   Еф. 4;32.
  Много вода не може да угаси любовта.   П.Пес. 8;7
  Прости, молим те се, престъплението на рабите на Бога на Отца ти.   Бит. 50; 17
  Вкоренени и основани в любовта.   Еф. 3;17
Утешение Аз плача: окото ми, излива вода: защото се отдалечи от мене утешителят, който би оживил душата ми.   П.Иер. 1;16.
-- 10 --
  Погледни Господи, защото съм  утеснен.   П.Иер. 1;20.
  Скърбите на сърцето ми се умножиха   Пс. 25;17.
  Веселието ми се обърна на скръб: сърцето ми е изнемощяло в мене.   Иер. 8;18.
  Ако премина през среда утеснение, ти ще ме оживиш.   Пс. 138;7.
  Но Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи.   Иса. 53;4.
  Горкана, подхвърлена от буря, безутешница! Ето, Аз ще положа твоите камъни върху рубин и ще направя твоите основи от сапфири;   Иса. 54;11.
  Млъкнете и разумейте, че Аз съм Бог.   Пс. 46;10.
  Бог на всяко утешение.   2. Кор. 1;3.
  Аз съм с тебе да те избавям.   Иер. 15;20.
  Духът на утешението.   Иса. 51;12.
  Аз съм, който ви утешавам.   Иса. 51;12.
  За да утеша  всичките тъгуващи: да им дам красота вместо пепел, елейна радост вместо плач, славна одежда вместо дух на униние.   Иса. 61; 2-3.
  Да се не смущава сърцето ви.   Ев. И. 14;1.
  Ето, Аз съм с вас.   Ев. М. 28;20.
-- 11 --
  И ще се свършат дните на твоето тъгуване.   Иса. 60; 20.
  И ще обърше Бог всяка сълза от очите им.   О.И. 21;4.
  Когато се унижи някой, тогаз ще речеш: има възвищение.   Иов. 22;29.
  Скръбта ви ще се промени на радост.   Ев. И. 16;20.
  Утешавайте, утешавайте Моя народ.    Иса. 40;1.
  За да научават всички и всички да се утешават.   I. Кор. 14;31.
  И ще го изцеля, и ще го водя и ще утешавам него и ония, които го жалят.    Иса. 57;18.
  И ще ви даде друг Утешител, да пребъде с вас во веки.   Ев.И. 14;16.
  Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези които се намират във всяка скръб, с утешението с което ние сами сме утешавани от Бога.   2. Кор. 1;4
-- 12 --

ДУХЪТ НА ЖИВОТА

Аз съм животът.   Ев. И. 14;6.
  Аз дойдох, за да имат Живот, и да го имат преизобилно.   Ев. И. 10;10.
Живот
вечен
А това е живот вечний, дето да познаят тебе единаго истиннаго Бога.   Ев. И. 17;3.
  Който съхранява в живот душата ни.    Пс. 66;9.
  Дух Божий ме е направил, и диханието на Всесилного ме е оживотворило.   Иов. 33;4.
  С кожа и плът си ме облякъл, с кости и жили си ме оплел; живот и милост си ми дарил.   Иов. 10; 11-12.
Мощ Бъдете крепки.   Втор. 31;6.
  Всичко мога чрез Христа, който ме укрепява.   Фил. 4;13.
  И с търпение да тичаме на предлежащото нам поприще.   Евр. 12;1.
  по богатството на славата Си, чрез Дух  Му да се утвърдите крепко във вътрешния човек.   Ефе. 3;16.
-- 13 --
  а които се надяват на Господа, ще подновят силата си: ще дигнат криле като орли, ще припнат и не ще се отрудят, ще отидат и не ще се уморят.   Иса. 40; 31.
  защото Господ Бог е вечна твърдиня.   Иса. 26;4.
  Бога твой отреди силата ти.   Пс. 68;28.
  Защото укрепи вереите на твоите врата.   Пс. 147;13.
  Ръката ми ще го поддържа.   Пс. 89;21.
  Укрепете отслабналите ръце, утвърдете разслабените колена.   Иса. 35;3.
  Отиват от сила в сила.   Пс. 84;7.
  Укрепил си ме със сила в душата ми.   Пс. 138;3.
  бъдете твърди, не се бойте.   Иса. 35;4.
  Бъдете крепки и дръзновени.   Втор. 31;6.
  Нито да се страхувате; бъдете крепки и мъжествени; така ще преуспеете.   И. Нав. 10; 25.
  Аз ще бъда с тебе наедно.   Исх. 3;12.
  Няма да те оставя, нито да те напусна.   И. Нав. 1;5.
  Не бой се, нито се страхувай.   Втор. 31;8.
  Вас друго изкушение освен човешко не ви е постигало; верен е обаче Бог, който с изкушението заедно ще даде средството, така щото да можете да изтърпявате.   1. Кор. 10;13.
  И утвърден ще бъдеш, и няма да се боиш.   Иов. 11;15.
-- 14 --
  Блажен онзи човек, който търпи изкушение, защото след като бъде изпитан, ще получи венецът на живота, що Господ е обещал на онези, които Го обичат.   Иак. 1;12.
  Стойте прочее постоянни в свободата.   Гал. 5;1.
  Бъдете като мъже.   1. Цар. 4;9.
  Чрез Бога ще направим юначество.   Пс. 60;12.
Победа. Превъзмогване Неговата десница и неговата свята мишца направиха му спасение.   Пс. 98;1.
  Защото чрез тебе ще разбия пълка и чрез Бога моего ще прескоча стена.   Пс. 18;29.
  Който побеждава ще наследи всичко.   О.И. 21;7.
  Ако врагът дойде като река, - духването Господне ще го пропъди.   Иса. 59;19.
  Да се не уплашиш от лицето им: Аз съм с тебе за да те избавям.   Иер. 1;8.
  А раб Господен не трябва да се кара.   2. Тим. 2;24.
  Няма вече да се чуе насилие в земята ти.    Иса. 60;18.
  Но благодарение Богу, който ни даде победата.   1. Кор. 15.57.
  Де ти, аде победата?   1. Кор. 15;55
  Погълната би смъртта с победа.   1. Кор. 15;54
-- 15 --

ДУХЪТ НА ОБѢЩАНИЕТО

  Дух святий   Ев. М. 3;11.
Портокалените
лъчи
Ако е някой в Христа, той е създание ново.   2.Кор. 5;17.
Обновление и ще слязат върху тебе всички тези благословения и ще се изпълнят върху тебе,   Втор. 28;2.
Здраве Аз ще те изцеля.    4. Цар. 20;5.
  За да няма раздор в тялото.   1. Кор. 12;25
Единство Едно тяло и един Дух.   Ефе. 4;4.
  Да създаде в себе си двата в един нов човек.   Ефе. 2;15.
  И твоето изцеление скоро ще процъфти.   Иса. 58;8.
  Аз съм с тебе, за да те избавям. И ще те изцеля от раните ти.   Иер. 30; 11-17.
  Не ща да ти нанеса нито една от болестите, които нанесох на Египтяните: защото   Исх. 15;26.
  Аз съм Господ, който те изцелявам.   Изх. 15;26
  Бъди очистен.   Ев. М. 8;3.
  Боже бъди милостив мен грешному.   Ев.Л. 18;13.
  Изцели душата ми и помилуй ме.   Пс. 41;5.
  От голяма леност пада къщният покрив, а кога се скръстят ръце, къщата ще прокапе.   Екл. 10;18.
-- 16 --
  Бивайте в усърдието нелениви, духом пламенни.   Рим. 12;11.
  Не знаете ли че сте храм Божий, и Дух Божий живее във вас?   1. Кор. 3;16.
  Ще възстановя здраве в тебе.   Иер. 30;17.
  Думите ми са живот за тези, които ги намерват и изцеление на всичката им плът.   Пр. 4;22.
  Бог на духовете на всяка плът.   Чис. 27;16
  Има ли нещо мъчно за мене?   Иер. 32; 27.
  Молете се един за друг да изцелеете.   Иак. 5;16.
  Молбата, която е с вяра ще избави страдащите.   Иак. 5;15.
  Не бой се, защото Аз съм с тебе.   Иса. 41;10.
  Да представите телата ваши в жертва жива, свята, благоугодна Богу.   Рим. 12;1.
 
Едно тяло

  Ефе. 4;4.
  Пак с плътта си ще видя Бога.   Иов. 19;26.
 
Един ум

  2. Кор. 13;11.
  Възвръща душата ми.   Пс. 23;3.
 
Един дух

  Ефе. 4;4.
  В ръцете ти предавам духа си.   Пс. 31;5.
Посвещение Свят, свят, свят е Господ Саваот!   Иса.6;3.
  От Господа стана това, и чудно е в нашите очи.   Пс. 118;23.
-- 17 --
  Но заради мене, добре ми е да се приближа при Бога.   Пс. 73;28.
  Добре ми стана, че се наскърбих.   Пс. 119;71.
  Благославяй, душа моя, Господа, и не забравяй всичките му благодеяния:   Пс. 103;2-4.
  Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести,   Пс. 103;3
  Избавя от тление животът ти.   Пс. 103;4
-- 18 --

ДУХЪТ НА МЪДРОСТТА

Жълтите
лъчи
Дух на премъдрост и разум.   Иса 11;2.
  Начало на мъдростта е страх Господен.   Пр. 9;10.
Разумност Господ дава мъдрост.   Пр. 2;6.
  И всичко, каквото би пожелал ти не се сравнява с нея.    Пр. 3;15.
  Когато я прегърнеш, ще положи на главата ти венец на благодат: ще ти даде корона на слава.   Пр. 4;9.
  Страхът Господен придава дни.   Пр. 10;27.
Знание Езикът на мъдрите украсява знанието.   Пр. 15;2.
  Да придобиеш мъдрост е много по-добре, нежели злато.   Пр. 16:16.
  Злато и кристал не могат да се сравнят с нея.   Иов. 28;17.
  И на тебе ще предам пазените на тъмно съкровища и скрити богатства.   Иса.45;3.
  Такова е за душата ти и познанието на мъдростта.   Пр.24;14.
  Мъдростта е защита.   Екл. 7;12.
Снизхождение Не съдете, да не бъдете съдени.   Ев. М. 7;1.
  Не съдете по външност, а съдете с праведен съд.   Ев. И. 7;24.
  Обличах правда и тя ми беше одежда, правотата ми беше като мантия и корона.   Иов. 29;14.
-- 19 --
  И ще почива върху Него Дух Господен, дух на премъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и благочестие.   Иса. 11;2.
Съжеление Милосърден човек прави добро на душата си.   Пр. 11;17.
  Извършвайте съд праведен, и струвайте милост и състрадание всеки към брата си.   Зах. 7;9.
Размишление Разсъждение ще те пази.   Пр. 2;11
  Устройва работите си с правосъдие.   Пс. 112;5.
  Пази здравомислие и разсъждение.   Пр. 3;21.
  За да приеме учение в разум, в правда, съдба и правота, за да даде остроумие на простите, и на младите знание и разсъждение.   Пр. 1;3.
Осияние Аз дойдох виделина на света.   Ев. И. 12;46
  Проводи виделината си.   Пс. 43;3.
  Защото ти ще направиш светилникът ми да свети.   Пс. 18;28
  Ето, светилника, цял от злато.   Зах. 4;2
  Когато светилникът му светеше на главата ми, и с виделината му ходех в тъмнината.   Иов. 29; 3.
  Така да просветне вашата виделина пред човеците.   Ев.М. 5;16.
  Господ Бог мой ще просвети тъмнината ми.   Пс. 18;28
Опътвание Сега излязох да те направя да вземеш разум.   Дан. 9;22.
-- 20 --
  Върху тебе ще бъде окото ми.   Пс. 32;8.
  И заведе ги през прав път.   Пс. 107;7.
  Тогаз твоят свят ще изгрее като зората.   Иса. 58;8.
  Виделото на праведните е весело.   Пр. 13;9.
Освежаване Винаги се радвайте.   Сол. 5;16.
  Турил си в сърцето ми радост.   Пс. 4;7.
  Радост и веселие ще придобият.   Иса. 35;10.
  Веселете се небеса и радвай се земя.   Иса. 49;13.
  Душата ми ще се весели в Господа.   Пс. 35;9.
  Да предстанем пред него със славословие.   Пс. 95;2.
  За да бъде радостта ви пълна.   Ев.И. 16;22
  И вечно веселие ще бъде на главата им.   Пс. 35;9.
  Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите: ще ходят, Господи, във виделината на лицето ти.   Пс. 89;15.
  Въсклицават още и пеят.   Пс. 65;13.
  Ние сме раби на Бога небесного.   Ездр. 5;11.
  Възлюблени, сега сме чада Божии.   1 Иоа. 3;2.
  Пейте Богу: песнопейте името му.   Пс. 68;4.
  Блажен онзи човек, който е напълнил тулът си с тях.   Пс. 127;5.
-- 21 --
  Благославяй, душе моя, Господа.    Пс. 104;1.
  всяка плът да благославя святото Негово име.   Пс. 145; 21.
Славословие Благославяй, душе моя, Господа, и не забравяй всичките му благодеяния.   Пс. 103;2.
  Всяко дихание да хвали Господа.   Пс. 150;6.
-- 22 --

ВЕЧНИЯТ ДУХ

Зелените
лъчи
Призвах те по име.   Иса. 43;1.
  Знае Господ тези, които са негови.   2. Тим. 2;19.
Единият И ще наречеш името му Исус.   Ев. Л. 1;31
Растеж Каквото посее човек, това ще и да пожъне.   Гал. 6;7.
Произвожда И насади Господ Бог рай в Едем.   Бит. 2;8-16.
  И взе Господ Бог човека и насели го в рай Едемский.   Бит. 2;8-16.
Причинност За да го работи и пази. И в него бе дървото на живота.   Бит. 2;9-16.
Следствие И дървото на познание на добро и зло...   Бит. 2;17
  Ето земеделецът очаква многоценният плод от земята, и търпи за него много време.   Иак. 5;7.
  И зелен е пред слънцето, и ветвата му се простира в градината му.   Иов. 8;16.
  И сеят ниви, и садят лозя, които дават плодове и рожби.   Пс. 107;37.
  И плодът на правдата сее се с мир.   Иак. 3;18.
-- 23 --
  и ще ги нарекат силни с правда.   Иса. 61;3.
   както земята произвежда растенията си, и както градина отрастува посеяното в нея, така Господ Бог ще прояви правда и слава да пред всички народи.   Иса. 61;11.
  Славата на Ливан ще дойде при тебе с кипарис, бор и кедър заедно, за да украси мястото на Моето светилище.   Иса. 60; 13-14.
  Принесли си лоза из Египет.   Пс. 80; 8
Порастване Покриха се горите със сянката й.   Пс. 80; 10
Оплодяване Аз съм  лозата, вие пръчките, който пребъдва в Мене и Аз в него, той дава много плод.   Ев. И. 15;5.
  Защото ако се не уморяваме, на време ще пожънем.   Гал. 6;9.
 
Дървото на живота

  O.И. 2;7
  Аз съм като зелена маслина цветуща в Божий дом.   Пс. 52;8.
  Мислина приснозелена, красна, доброплодна.   Иер. 11;16.
  Праведний като финик ще цъфти.   Пс. 92;12.
  И Господ ще даде доброто: И земята ще ни даде плодът си.   Пс. 85;12.
  А ние на твоите люде, и овците на паствата ти ще те славословим във века.   Пс. 79;13.
-- 24 --
  Ще влезем във вратата ти със славословие, и в дворовете ти с хваление.   Пс. 100;4.
  Направи ми знамение на добро.   Пс. 86;17.
Богатение Господ осиромашава, и обогатява.   1. Цар. 2;7.
  Търсете първом Царството Божие, и правдата Негова: и всичко това ще ви се приложи.   Ев.М. 6;33.
  Не бой се, мало стадо; защото Отец ви благоволи да ви даде Царство.   Ев.Л. 12;32.
  Обичайте Господа; защото за онези, които Го обичат няма лишение.   Пс. 34;9.
  Господ е Пастир мой; не ще бъда в лишение.   Пс. 23;1.
  Неизследимото богатство Христово.   Еф. 3;8
  Ти си мой Син, аз днес те родих.   Евр. 1;5.
  Поискай от мене и ще ти дам.   Пс. 2;8.
  Просете и ще ви се даде.   Ев.М. 7;7.
  Господ да те послуша в скръбен ден: Да ти даде според желанието на сърцето ти, И да изпълни всякой твой съвет.   Пс. 20; 1-4.
  Среброто е мое и златото е мое.   Агей. 2;8.
  И Всесилний ще ти бъде злато, и изобилие от сребро за тебе.   Иов. 22;25.
-- 25 --
  И весели се в Господа, и ще даде прошенията на сърцето ти.   Пс. 37;4.
  доста е на всеки ден злобата му.   Ев.М. 6;34.
  Давайте и ще ви се даде; мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена.   Ев.Л. 6;38.
Благополучие Сторете да седнат човеците на тревата.   Ев.И. 6;10.
  Изобилие от жито ще има на земята, по върховете на горите.   Пс. 72;16.
  И костите ви ще прорастнат като трева.   Иса. 66;14.
  Отваряш ръката си, насищат се с благост.   Пс. 104;28.
  И изведе ги със сребро и злато.   Пс. 105;37.
  Ще слезе като дъжд.   Пс. 72;6.
  В неговите дни ще цъфти праведний.   Пс. 72;7.
  Искайте от Господа. И Господ ще блесне със светкавици и ще им даде обилен дъжд, всекиму - злак на нива.   Зах. 10;1.
  И Господ ще те умножи в благости.   Втор. 28; 11.
  Ще опазиш в съвършен мир непоколебимият умом.   Ис. 26;3.
  Помислите на прилежния се стремят към изобилие.   Пр. 21;5.
  Синко, ти си винаги с мене; и всичкото мое, твое е.   Ев.Л. 15;31.
  Колко в дълбоко богатството и премъдростта и знанието Божие.   Рим. 11;33.
  Ливан ще се промени в плодоносно поле.   Ис. 29; 17.
-- 26 --
Възпоменание Господ ни помена.   Пс. 115;12.
  И чуха гласът на Господа Бога, когато ходеше низ рая надвечер.   Бит. 3;8.
  Плодът ви да пребъде.   Ев. И. 15;16.
  А когато дойде, Утешителят Дух Святий, когото Отец ще ви проводи в мое име, Той ще ви научи всичко, и ще ви напомни всичко що ви съм рекъл.   Ев.И. 14;26.
  Помни твоя Създател.   Екл. 12;1.
  Да се подновявате в духът на вашият ум.   Еф. 4;23.
  Душата ми е жадна за Тебе, желае Те плътта ми, в една пуста, суха и безводна земя.   Пс. 63;1.
Освежаване Ще излея вода върху жадуващото.   Иса. 44;3.
  Водата, която Аз ще му дам, ще бъде в него извор на вода, която извира в живот вечен.   Ев.И. 4;14.
Отглеждане Храни ме с нужната ми храна.   Пр. 30;8.
  Аз съм хлябът на живота.   Ев.И. 6;48.
  Ако яде някой от този хляб, ще живее във веки.   Ев.И. 6;51.
  Пий - реки от жива вода ще потекат.   Ев.И. 7;38.
Отрастване Пожелайте, като новородени младенци, чистото словесно мляко.   1.Пет. 2;2.
-- 27 --
  Чашата, която ми даде Отец.   Ев.И. 18;11.
  Словото бе Бог.   Ев.И. 1;1.
  А твърдата храна е за съвършените.   Евр. 5;14.
  Твоят век ще бъде по светъл от пладне.   Иов. 11;17.
Обновяване Защото за дървото има надежда, че ако се отсече, пак ще прокара, и че младокът му няма да изчезне.   Иов. 14;7.
Възраждане Младостта ти се подновява като на орел.   Пс. 103;5.
  Ще са плодоносни в дълбока старост.   Пс. 92;14.
  И подновяваш лицето на земята.   Пс. 104;30.
  И ще ви въздам годините, които изпояде скакалецът.   Иоил. 2;25.
  Пустинята ще се възрадва, ще процъфти като крин и ще процъфти изобилно.   Ис. 35; 1-2
  Стори добро на робът си.   Пс. 119; 17.
  За да насити непроходимата и ненаселената земя.    Иов 38;27.
  И да възбужда злачните зародиши да изникват   Иов 38;27.
  И ще направя пустинята водни езера и сухата земя водни източници.   Иса 41; 18.
  Ще бъдеш по-светъл и тъмнина да си, пак ще станеш като зора.   Иов 11;17.
Надежда надявай се на Бога.   Пс. 43;5.
  Надеждата, която имаме е като сърцевина на душата - безопасна и твърда.   Евр. 6;19.
-- 28 --
  И ще си безопасен, защото има надежда.   Иов 11;18.
  А надеждата не посрамя.   Рим. 5;5.
  На всичко се надява. А сега остават тези - вяра, надежда и любов.   1.Кор. 13; 7-13.
  Облегни се на Господа и чакай Го.   Пс. 37;7.
Почивка Елате при мене, всички ще се трудите и сте обременени; и аз ще ви успокоя.   Ев.М. 11;28.
  А още и плътта ми ще почива в надежда.   Пс. 16;9.
  Под сянката на Всемогъщия няма да се боиш през нощта и от стрелата, която лети през деня.   Пс. 91;1-5
  Господ е покров твой отдясно тебе. Господ ще те пази от всяко зло.   Пс. 121; 5-7.
  Обръща бурята в тишина и замлъкват вълните им.   Пс. 107; 29.
  Горите ще донесат мир на хората.   Пс. 72; 3.
  Сенчестите дървета го покриват.   Иов. 40; 22.
  Там умореният ще си почине.   Ев. М. 11;29.
  И ще намерите спокойствие на душите си.   Ев. М. 11;29.
Мир Мълчи, умири се.   Ев.Мр. 4;39.
  Моят мир ви давам.   Ев.И. 14;27.
  Мир да бъде в стените ти.   Пс. 122;7.
-- 29 --
  Сърцето ти да пази заповедите ми; защото те ще ти придадат дълги дни, години на живот и мир.   Пр. 3;1.
  Тази е почивката, с която да успокоите отруденият.   Иса. 28;12.
  Мирно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, правиш да живея в безопасност.   Пс. 4;8.
  И така, братя, радвайте се, усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, имайте мир.   2. Кор. 13;11.
  И тая е отрадата.   Иса.28;12.
  На зелени пасища ме успокоява. Възвръща душата ми.   Пс. 23;2-3
  Аз съм възкресението и животът.   Ев.И. 11;25.
  Възкресение от мъртвите.   Рим. 1;4.
  Сее се в тление, възкръсва се в нетление.   1. Кор. 15;43.
  И духът да се върне при Богът, който го е дал.   Екл. 12;7.
  Во веки веков.   О.И. 22;5.
  Амин.   О.И. 22;21
-- 30 --

ДУХЪТ НА ИСТИНАТА

Сините
лъчи
Аз съм истината.   Ев. И. 14;6.
Истина Глава на твоето слово е истината.   Пс. 119;160.
  Основанията му са на светите гори.   Пс. 87;1.
  Господ постави престолът си на небето.   Пс.103;19.
  Той е разпрострял небесата като тънко платно и ги е разпънал като шатра за живеене.   Иса. 40;22.
  Елате да възлезем на гората Господня.   Иса. 2;3.
  И ще ни научи пътищата си.   Иса. 2;3.
  И ще ходим по пътеките Му.   Иса 2;3.
Благозвучие Пътищата й са пътища приятни и всичките й пътеки мир.   Пр. 3;17.
Красота Защото е велика благостта му и желателна красотата му.   Зах. 9;17.
  Следователно, брате, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е доброхвално, ако има някоя добродетел това размишлявайте.   Фил. 4;8.
  Колко са прекрасни  върху горите нозете на оногова, който благоветствува и проповядва мир.   Иса 52;7.
  Събуди се, събуди се, облечи се в дрехите на великолепието си.   Иса. 52;1.
-- 31 --
  Очите ти ще видят царя в красотата му.   Иса. 33;17.
Единство Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единомислие.   Пс. 133;1.
  и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира.   Еф. 4;3.
  Блажени миротворците.   Ев.М. 5;9.
Праведност Вкоренени и назидавани в него.   Кол. 2;7
  Ще туря основанията ти от сапфири: и забралата ти от ахат, и всичкото ти ограждение от избрани камъни.   Иса. 54; 11-12.
  Красна на възвишението, радост на цялата земя е гората Сион.   Пс. 48;2.
  Възвождам очите си към горите, от където ще дойде помощта ми.   Пс. 121;1
  Помощта ми е от Господа, който направи небето и земята.   Пс. 121;2
  Ще ходя в истината ти.    Пс. 86;11.
  Да ходим благопристойно.   Рим. 13;13.
  Научи ме Господи пътя си.   Пс. 27;11.
  Проводи виделината си и истината си: те да ме водят.   Пс. 43;3.
  Кой ще обитава в твоята скиния?   Пс. 15;1-2.
  Кой ще живее в святата твоя гора?   Пс. 15;1-2.
  Който ходи в незлобие и който прави правда,   Пс. 15;1
  и който говори истината от сърцето си.   Пс. 15;1
  Твоята истина пребъдва во веки.   Ев. И. 14;16
-- 32 --
  Твоите съвети са изначално верни и истинни.   Иса. 25;1
  Стойте прочее препасани с истина през чрезслата си.    Еф. 6;14-18.
Вяра Вземете щитът на вярата и мечът на Духът, който е словото Божие.   Еф. 6;14-18.
  И во век да пребъдат всички съдби на правдата ти.   Пс. 119; 160.
  В началото бе Словото и Словото бе у Бога.   Ев.И. 1;1.
  Дал си знаме на онези, които се боят, да се възвишават заради истината.   Пс. 60;4.
  Пътят на истината избрах.   Пс. 119;30.
  Придай ни вяра.   Ев.Л. 17;5.
  Вярвам, Господи.   Ев.Мр. 9;24.
  Истината ми и милостта ми ще бъдат с него.   Пс. 89;24.
Верност Бъди верен до смърт и ще ти дам венец на живота.   О.И. 2;10.
  Верен и истинен.   О.И. 19;11.
  Добре, рабе добрий и верний.   Ев.М. 25;23.
  Влез в радостта на Господаря си.   Ев.М. 25;23.
  тези думи са верни и истини.   О.И. 22;6.
  Правда от небето ще надникне.   Пс. 85;11
  Истина от земята ще покълне.   Пс. 85;11
  Праведен и прав е Той, Богът на истината.   Втор. 32;4.
-- 33 --

ДУХЪТ НА СИЛАТА

Виолетовите
лъчи
Със силата на Духа Божий.   Рим. 15;19.
  Господ постави престолът си на небето и Царството му владее над всичко.   Пс. 103; 19.
Сила Царството Божие не е в слово, но в сила.   1. Кор. 4;20.
  Царството Божие е вътре във вас.   Ев.Л. 17;21.
Благост Благостта ти ме възвеличи.   2. Цар. 22;36.
  А търпението да има дело съвършено.   Иак. 1;4.
  Смиреният духом.   Иса. 57;15.
  защото кой презря денят на малките работи?   Зах. 4;10.
  Не чрез сила, ни чрез крепост, но чрез Духът ми, говори Господ Бог.   Зах. 4;6.
  И най-големият от вас, да бъде вам слуга.   Ев.М. 23;11.
  Идете известете на братята ми, да идат в Галилея и там ще ме видят.   Ев.М. 28;10.
  Чрез съвътът си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава.   Пс. 73;24.
Почет Отдавайте на всички кому каквото сте длъжни; комуто почет, почетът.   Рим. 13;7.
-- 34 --
  Ще преговарям славното великолепие на Твоето величество и чудните Твои дела.   Пс. 145;5.
  Славно и великолепно е неговото дело.   Пс. 111;3.
  Принесете Господу, синове на силните, славата на името Му.   Пс. 29;1.
Боголюбие Свято и страшно е името му.   Пс. 111;9.
  Бой се от Бога, почитай царя.   1.Пет. 2;17.
  Човек ще погледне към Създателя си и очите му ще се взрат към Светия Израел.   Иса. 17;7.
Великодушие, Щедрост и милосърдие Блажен, който поглежда сиромаха: в скръбен ден ще го избави Господ.   Пс. 41;1.
  Който съхранява в живот душата ни и не оставя да се клатят нозете ни.